Förhandsbeslut om rätten till arbetspensionsrehabilitering

  • Kan sökas utan en plan om yrkesinriktad rehabilitering. 
  • Gäller i nio månader för utarbetandet av en plan 
  • Tillsammans med förhandsbeslutet får du en uppskattning av rehabiliteringspenningens belopp

Efter att du har fått ett positivt förhandsbeslut om din rätt till arbetspensionsrehabilitering, kontakta den rehabiliteringsexpert, vars namn och kontaktuppgifter anges i beslutet. I förhandsbeslutet bedöms alltid endast din rätt till arbetspensionsrehabilitering, såvida man i beslutet inte klart också tar ställning till den föreslagna planen.

Om du har en idé om en eventuell plan för den yrkesinriktade rehabiliteringen, kan du berätta om den via telefon. Tillsammans med rehabiliteringsexperten är det möjligt att bedöma om planen är ändamålsenlig, genomföringsduglig och hur man ska gå vidare. När det gäller att reda ut rehabiliteringsmöjligheterna samt att planera och genomföra rehabiliteringen står Elos rehabiliteringsexperter till tjänst. Rehabiliteringsplanen görs upp utgående från dina egna mål. Först kartläggs om din tidigare utbildningsbakgrund och arbetserfarenhet kan utnyttjas i rehabiliteringsplanen och återgången till arbetslivet med hjälp av rehabiliterings-åtgärder.

Om det känns krävande att göra upp en plan och ärendet inte framskrider, kan du få individuell hjälp med att göra upp en plan. I sådant fall köper arbetspensionsbolaget Elo tjänster av medlemmarna i servicenätverket Työhönkuntoutumisen palveluverkosto, inom ramen för vilka det i samarbete mellan tjänsteleverantören, dig själv och arbetspensionsbolaget Elo utarbetas en arbetspensionsrehabiliteringsplan för dig. Då din individuella plan är klar, får du ett överklagbart beslut om planen.

Blanketter som gäller planen: 
Plan om arbetsprövning > (pdf)
Utbildningsplan > (pdf)

Inlämnande av blanketter

Tryggast skickar du en anmälan via tjänsten för skyddad e-post.

Skicka skyddad e-post >

Anteckna kuntoutus(at)elo.fi som mottagarens e-postadress.
Då ärendet gäller ansökan om rese- och inkvarteringsersättningar är mottagaren av e-posten maksanta(at)elo.fi

Du kan även skicka blanketter och ansökningar per post. Elo betalar postavgiften. Anteckna som adress på kuvertet:
Arbetspensionsbolaget Elo
Kod 5010419
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE