Utkomst under rehabiliteringen

Under den tid rehabiliteringen pågår får du antingen rehabiliteringspenning eller tidsbundet rehabiliteringsstöd som höjts med 33 procent. Dessutom ersätts nödvändiga rehabiliteringskostnader. Du har möjlighet att få näringsunderstöd för företagsverksamhet. Rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg utbetalas den första bankdagen varje månad.

Rehabiliteringspenning

 • grundar sig på den invalidpension som du skulle få om du blev arbetsoförmögen vid tidpunkten för rehabiliteringsfallet
 • innehåller ett tillägg på 33 procent
 • betalas endast för aktiva rehabiliteringsperioder
 • betalas i form av partiell rehabiliteringspenning, förutsatt att du arbetar.

Rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg

Rehabiliteringsstöd

 • tidsbunden invalidpension som förutsätter att du är allmänt oförmögen att arbeta, men att din arbetsförmåga kan återställas med vård eller rehabilitering.

Rehabiliteringstillägg

 • betalas som tillägg till rehabiliteringsstödet, om Elo har beslutat stöda ditt aktiva rehabiliteringsprogram
 • tillägget är 33 procent av rehabiliteringsstödet för fulla rehabiliteringsmånader.

Rehabiliteringskostnader

 • kostnader som orsakas av rehabiliteringen, såsom resekostnader och studiekostnader ersätts enligt Arbetspensionsförsäkrarna Telas rekommendationer
 • fastställs i allmänhet till ett jämt eurobelopp varje år och utbetalas per termin
 • kan också betalas till den som har boendekostnader på två orter på grund av studier
 • Elo försäkrar rehabiliteringsklienten i händelse av arbetsolycksfall under oavlönad arbetsprövning eller arbetsträning.

Rehabiliteringsunderstöd

 • om du inte har rätt till annan utkomst
 • uppgår till beloppet av invalidpensionen
 • kan utbetalas för väntetider och tider mellan aktiva rehabiliteringsperioder samt under den tid rehabiliteringsplanen görs upp
 • utbetalas för högst tre månader.

Näringsunderstöd

 • betalas för inledande av företagsverksamheten, för att kunna ändra eller fortsätta företagsverksamheten eller för yrkesutövande.

Ta kontakt

Arbetspensionsrehabilitering (vard. klo 8–16.30)

020 694 715

Vilka andra instanser ordnar yrkesinriktad rehabilitering?

Yrkesinriktad rehabilitering ordnas av flera olika instanser. Arbetspensionsrehabilitering inleds inte om någon annan rehabiliteringsanstalt, t.ex. FPA eller arbets- och näringsbyrån, redan har inlett yrkesinriktad rehabilitering. Om det emellertid enbart har varit fråga om en rehabiliteringsutredning, kan rehabiliteringen stödas i form av arbetspensionsrehabilitering.

Utöver arbetspensionsbolagen kan även följande erbjuda rehabilitering:

 • Olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna är primära rehabiliteringsarrangörer i de fall när rehabiliteringen beror på ett arbetsolycksfall, en yrkessjukdom eller en trafikolycka.
 • FPA ordnar yrkesinriktad rehabilitering för dem som t.ex. inte har en tillräckligt lång yrkesbana. Den yrkesinriktade rehabiliteringen kan bestå av en utredning av rehabiliteringsbehovet, arbetsprövning och arbetsträning eller av utbildning och hjälpmedel. FPA ordnar också medicinsk rehabilitering. Som en del av FPA:s verksamhet erbjuds också individuella eller gruppformade kurser för personer i arbetslivet (t.ex. Tyk- och ASLAK-kurser).
 • Arbets- och näringsbyråerna ordnar rehabilitering för arbetslösa i form av bland annat omskolning, om man bedömer att detta förbättrar den arbetssökandes yrkesskicklighet och möjligheter på arbetsmarknaden.

Utkomst under rehabiliteringen

Utkomst under rehabiliteringen