Hushållet som arbetsgivare

Då du i egenskap av tillfällig arbetgsivare avlönar en arbetstagare, ska du lämna in en ArPL-inkomstanmälan avsedd för tillfälliga arbetsgivare. Detta tryggar arbetstagarens arbetspensionsskydd.

I egenskap av arbetsgivare ska du även teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring för din arbetstagare samt betala socialskyddsavgifter och sköta förskottsinnehållningen av skatt.

Ett företag, samfund eller ett privathushåll kan vara en tillfällig arbetsgivare.

Du är en tillfällig arbetsgivare om

  • du avlönar en arbetstagare säsongartat eller sporadiskt
  • om alla löner som du utbetalar under ett halvt år (6 mån.) är mindre än 8 238 euro år 2016.
  • du och ditt företag inte har någon gällande ArPL-försäkring.

Så här sköter du försäkrandet av tillfälliga arbetstagare

Du kan sköta arbetspensionsavgifterna för dina tillfälliga arbetstagare snabbt och behändigt i tjänsten Palkka-apuri.

Tjänsten Palkka-apuri > 
Mer infromation om Palkka-apuri >

Tjänsten Palkka.fi

I Palkka.fi-tjänsten kan företagare och privathushåll sköta arbetspensionsförsäkringen för sina arbetstagare och alla anmälningar i anslutning till avlöningen.

Tjänsten Palkka.fi > 

Avgiftens belopp år 2016

Försäkringsavgiften uppdelas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Arbetstagarens andel av avgiften är 5,70 procent av lönen för personer under 53 år och 7,20 procent för personer som fyllt 53. Arbetsgivaren innehåller andelen av arbetstagarens bruttolön.

ArPL-avgiften för tillfälliga arbetsgivare är 25,1 procent av den lönesumma som betalats till arbetstagaren. Arbetsgivaren betalar hela ArPL-avgiften till Elo. ArPL-avgiften är avdragbar i beskattningen.

Betalningssätt och –tid

Som tillfällig arbetsgivare anmäler du uppgifterna om din arbetstagare genast efter lönebetalningen. Försäkringsavgiften fastställs på basis av anmälan och förfaller till betalning den 20:e i den månad som följer på lönebetalningen. Avgiften är av engångsnatur och slutlig.


Har du för avsikt att fastanställa en arbetstagare?

Du ska teckna en ArPL-försäkring för avtalasarbetsgivare, om du eller ditt företag har fast anställda arbetstagare eller om de löner som du betalat under ett halvt år överstiger 8 238 euro år 2016.

En arbetsgivare kan inte samtidigt vara både avtalsarbetsgivare och tillfällig arbetsgivare.

Teckna en ArPL-försäkring för avtalsarbetsgivare >

Information om avtalsarbetsgivares försäkring >