Flyttning utomlands eller i utlandet samt återflyttning till Finland

Arbetspension betalas oberoende av pensionstagarens bosättningsort och medborgarskap antingen på ett finländskt eller utländskt bankkonto. Pensionen förmedlas utomlands via en finländsk bank i mottagarlandets valuta.
 
På pension som betalas utomlands verkställs förskottsinnehållning. Beloppet av förskottsinnehållningen är beroende av bland annat pensionsmottagarens medborgarskap samt skatteavtalen mellan länderna.

Meddela ditt utländska bankkonto

Om du önskar att din pension betalas på ett bankkonto i utlandet, behöver vi den utländska bankens internationella IBAN-kontonummer och BIC-kod för att kunna betala ut din pension.
 
Betalningsuppgifterna ska alltid anmälas skriftligen och pensionstagaren ska själv underteckna anmälan. Se närmare information under sektionen Anmälan om nytt kontonummer.

Anmäl ditt kontonummer >

 
Meddela dina adressuppgifter en gång per år

Om du bor utomlands permanent, ska du en gång om året meddela dina adressuppgifter till oss. Vi skickar en anmälan om bosättning till alla pensionstagare som bor utomlands i december varje år. Inlämna anmälan om bosättning undertecknad till oss även fastän adressen inte har ändrats under året.

Om vi inte får din anmälan inom den angivna tiden, kan utbetalningen av pensionen avbrytas fram till att meddelande fås.

Beskattningen av pensionstagare som bor utomlands

Beskattningen av arbetspensionen är bl.a. beroende av om du flyttar permanent eller tillfälligt. På beskattningen inverkar dessutom medborgarskap samt de eventuella skatteavtal som Finland ingått med landet i fråga.

Då en finsk medborgare flyttar utomlands kan pensionen beskattas med förskottsskatt under flyttningsåret och de tre följande åren. Under denna tid beskattas du på samma sätt som om du skulle bo i Finland. Efter det betraktas du beskattningsmässigt som en person som bor utomlands, dvs. som en begränsat skattskyldig person. I sådana fall ber Elo om ett skattekort för pension för den begränsat skattskyldiga från skattemyndigheterna i Finland.
 
Elo ansöker om förskottsinnehållningsuppgifterna för pension i den utomlands boende pensionstagarens ställe när pensionen börjar.

Det lönar sig att be skattemyndigheterna om närmare information om beskattningen av pension utomlands, tfn 020 697 024 eller skattemyndigheternas webbsidor.
Skatteförvaltningen >

Pensionen beskattas i allmänhet i Finland även efter flyttning utomlands

  • Enligt Finlands lagstiftning beskattas finländska pensioner i Finland, även om mottagaren bor utomlands.
  • Pensionen för en person som bor utomlands beskattas på samma sätt som pensionen för en person som bor i Finland. Skatteprocenten fastställs utifrån inkomsternas storlek.
  • Finland har skatteavtal om beskattningen med över 60 stater. I allmänhet innehåller skatteavtalen en bestämmelse om att pension som utbetalas från Finland också beskattas i Finland.

Flyttning utomlands eller i utlandet samt återflyttning till Finland

Meddela alltid om ändringar i dina kontaktuppgifter till oss så att utbetalningen av din pension kan fortsätta oavbruten. Flyttning mellan olika länder kan också inverka på din pension.

Flyttning utomlands

Arbetspension som intjänats i Finland kan utbetalas till alla länder oberoende av pensionstagarens medborgarskap. Detta gäller både din arbetspension och familjepension. Ett undantag utgör arbetslöshets- och deltidspension. Arbetslöshetspension betalas endast till EU- och EES-länder. Deltidsarbete som utgör en förutsättning för deltidspension kan endast utföras i EU- och EES-länder samt i länder med vilka Finland har avtal om social trygghet, varför deltidspension endast utbetalas till dessa länder.

Från pensionen innehålls skatt i enlighet med skatteavtalen.

Meddela oss din utländska adress och betalningsförbindelse

Om du flyttar utomlands, ska du meddela oss din utländska adress och en eventuell ändring i betalningsförbindelsen som gäller pensionen. Om du har lämnat en flyttanmälan till de finländska myndigheterna om att du flyttar utomlands permanent, ska du också meddela oss datumet för flyttningen till utlandet, eftersom den kan inverka på hur din pension beskattas.

Pensionen förmedlas utomlands via en finländsk bank. För utbetalning av pensionen behöver vi det internationella IBAN-kontonumret och bankens BIC-kod från banken i ditt bosättningsland. Pensionen förmedlas utomlands i mottagarlandets valuta.

Du ska förutom om flyttningen till utlandet även meddela oss om eventuella adressändringar utomlands. Det är viktigt att vi får kontakt med dig per brev, så att utbetalningen av din pension kan fortsätta oavbruten. Flyttning till ett annat land kan därtill inverka på hur din pension beskattas.

Du kan skicka din flyttningsanmälan elektroniskt i pensionstjänsten. Du kan anmäla om en ändring i kontonumret i pensionstjänsten eller med ett skriftligt meddelande till Elo.

Pensionstjänsten (på finska) >

Du kan skicka flyttningsanmälan avgiftsfritt till adressen:

Arbetspensionsbolaget Elo
Pensionsutbetalningen
Kod 5010419
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE
FINLAND

Flyttning i utlandet

Om du flyttar medan du bor utomlands, ska du lämna en anmälan om adressändring till oss. Det är viktigt att vi får kontakt med dig per brev, så att utbetalningen av din pension kan fortsätta oavbruten. Flyttning till ett annat land kan därtill inverka på hur din pension beskattas.

 
Återflyttning från utlandet till Finland

Om du flyttar tillbaka till Finland permanent, ska du meddela oss din nya adress. Återflyttning från utlandet till Finland kan därtill inverka på hur din pension beskattas.

En person som återvänder till Finland ska själv skaffa skattekort för pensionen

Om du flyttar tillbaka till Finland, ska du så snabbt som möjligt efter flyttningen skaffa ett skattekort för pensionsutbetalningen från skattebyrån. För att kunna utfärda skattekortet behöver skattemyndigheterna en redogörelse för alla dina inkomster innevarade år. Du kan skriva ut ett intyg över det pensionsbelopp som utbetalats innevarande år i pensionstjänsten i våra webbtjänster.

Pensionstjänsten (på finska) >