Pension enligt livssituationen

Arbetspensionen ger trygghet då livssituationen förändras.

Pensionsåldern närmar sig

Det är möjligt att gå i ålderspension flexibelt efter att den lägsta pensionsåldern har uppnåtts. Ålderspension >

Minskad arbetsinsats

Med hjälp av partiell förtida ålderspension kan man ta ut en del av den intjänade pensionen vid 61 års ålder. Partiell förtida ålderspension >

Deltidspension såsom aktiv pensionsform finns ännu mera bara för dem som redan beviljats denna pension.  Det var för en ny deltidspension möjligt att börja som sist fr.o.m. 1.1.2017. Deltidspension >

Nedsatt arbetsförmåga

Med hjälp av arbetspensionsrehabilitering kan man förbättra arbetstagarens och företagarens möjligheter att fortsätta i arbetslivet då arbetsförmågan försämrats.
Arbetspensionsrehabilitering >

Invalid- och delinvalidpension tryggar utkomsten då arbetsförmågan försvagas på grund av sjukdom, lyte eller skada. Invalidpension >

Med hjälp av arbetslivspension tryggas försörjningen för den som har en lång yrkesbana i ett tungt arbete och vars arbetsförmåga är nedsatt. De första arbetslivspensionerna beviljas fr.o.m. 1.2.2018.

Familjeförsörjaren avlider

Familjepensionen tryggar den efterlevande makens eller makans och de minderåriga barnens försörjning vid dödsfall. Familjepension >


Elo ger trygghet i alla dina livsskeden, även på nätet.

  • beräkna en uppskattning av din framtida pension och testa hur fortsatt arbete utökar din pension 
  • välj ett elektroniskt pensionsutdrag 
  • begär att uppgifterna på ditt pensionsutdrag rättas 
  • ansök om ålderspension

ww.elo.fi/elakepalvelu >