Deltidsarbete med hjälp av deltidspension

Med hjälp av deltidspension kan du minska din arbetsinsats redan innan du går i ålderspension. För att få deltidspension krävs att du övergår från ett heltidsarbete till deltidsarbete.

Du får en uppskattning av storleken på din deltidspension genom att ringa vår pensionstjänst 020 694 715.

Villkoren för deltidspension

Åldersgränsen för att gå i deltidspension är 61 år.

För att få deltidspension ska du ha arbetat heltid i arbete som omfattas av branschens kollektivavtal i minst 12 månader under de 18 månader som föregår deltidspensionen. Om du har fått sjukdagpenning under denna tid, kan granskningstiden förlängas. Företagarverksamheten sker på heltid då arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen uppgår till minst 15 114,37 euro om året år 2016. Som heltidsarbete betraktas även förvärvsarbeten som utförs parallellt, om den sammanräknade arbetstiden är minst 35 timmar i veckan.

Därtill förutsätter deltidspension att du har tjänat in arbetspension i minst fem år de senaste 15 åren. Ett villkor är också att du ännu inte får pension som grundar sig på ditt eget arbete.

Arbetstagares deltidsarbete

Diskutera med din arbetsgivare i god tid om dina möjligheter att övergå till deltidsarbete. Arbetsgivaren är inte skyldig att ordna deltidsarbete, utan ni ska gemensamt komma överens om arbetsarrangemangen. Du kan också deltidsarbeta hos en annan arbetsgivare eller arbeta som företagare.

Du ska avtala om följande med din arbetsgivare:

  • tidpunkten för övergången till deltidsarbete
  • deltidsarbetets arbetsrytm, dvs. om du arbetar tre dagar i veckan eller är varannan vecka i arbete och varannan i pension
  • deltidsarbetets lön, dvs. grundlön, resultatpremie eller bonus, naturaförmåner, kvälls-, veckosluts- och helgersättningar och deltidsarbetets semesterpenning.

Därtill lönar det sig att avtala med arbetsgivaren om arbetsuppgifterna och en eventuell delning av de nuvarande arbetsuppgifterna samt om deltidsarbetets eventuella inverkan på förmånerna i t.ex. personal- och kollektivavtal.

Inkomsterna av deltidsarbetet ska vara 35–70 procent av den stabiliserade inkomstnivån i heltidsarbetet. Den stabiliserade inkomstnivån utgörs av de genomsnittliga inkomsterna och förmånerna för oavlönade perioder under de fem kalenderår som föregår deltidspensionen.

Deltidsarbetet behöver inte vara regelbundet. Arbetstiden kan vara flexibel, förutsatt att du inte är borta från arbetet längre än sex veckor i följd. I denna tid inräknas inte sjukdagar eller semester.

Du ska alltid meddela om ändringar i deltidsarbetet till Elo. Om inkomsterna för deltidsarbetet väsentligt förändras, räknas din pension på nytt. Allmänna löneförhöjningar påverkar i regel inte deltidspensionen.

Företagares deltidsarbete

För att få deltidspension ska du halvera din arbetsinsats i företaget. Alternativt kan du upphöra med företagsverksamheten helt och hållet och övergå till deltidsarbete hos en annan arbetsgivare.

Då du halverar din arbetsinsats i företaget, halveras också arbets-inkomsten i din FöPL-försäkring. Den arbetsinkomst som ska halveras räknas som ett medeltal av inkomsterna för det år deltidspensionen börjar och de fem kalenderår som föregår detta. FöPL-avgifter uppbärs på denna halverade arbetsinkomst. Den halverade arbetsinkomsten ska vara minst så stor som den undre gränsen för försäkringsskyldigheten, dvs. 7 557,18 euro om året enligt nivån år 2016.

Därtill ska den halverade FöPL-arbetsinkomsten vara 35–70 procent av den stabiliserade inkomstnivån i heltidsarbetet. Den stabiliserade inkomstnivån utgörs av de genomsnittliga FöPL-arbetsinkomsterna, eventuella andra inkomster och förmåner för oavlönade perioder som du erhållit under de fem kalenderår som föregår deltidspensionen. I medeltalet beaktas även eventuella tillskottsavgifter eller nedsatta avgifter. Tillskottsavgifter som betalats under det sista kalenderåret före deltidspensionen beaktas emellertid inte.

En företagare kan inte ändra FöPL-arbetsinkomsten eller betala flexibla försäkringsavgifter under tiden med deltidspension. Du ska alltid meddela om ändringar i deltidsarbetet till Elo.

Avbrytande av deltidspensionen

Deltidspensionen kan avbrytas om du tillfälligt återgår till heltidsarbete eller är borta från arbetet i mer än sex veckor. Pensionen kan vara avbruten i högst sex månader. Om du återgår till deltidsarbete inom sex månader, kan utbetalningen av den avbrutna deltidspensionen återupptas.

Om avbrottet varar längre än sex månader, måste du ansöka om deltidspension på nytt. I sådant fall måste du först arbeta på heltid i tolv månader för att få deltidspension.

Om du permanent återgår till heltidsarbete eller slutar deltidsarbeta, dras deltidspensionen in. Deltidspensionen dras också in om inkomsterna av deltidsarbetet ändras på så sätt att de är under 35 procent eller över 70 procent av den tidigare stabiliserade inkomstnivån av heltidsarbetet.

Arbetslöshet eller arbetsoförmåga under deltidspension

Om du blir arbetslös, dras deltidspensionen in. Deltidspensionen avbryts också under permittering som räcker över sex veckor. Arbetslöshetsdagpenning räknas på basis av inkomsterna av heltidsarbetet.

Tid med sjukdagpenning avbryter emellertid inte utbetalningen av deltidspension. Sjukdagpenningen räknas av inkomsterna för deltidsarbetet.

Ålderspension efter deltidspension

Du kan övergå från deltidspension till ålderspension vid 63–68 års ålder.

Övergången till deltidsarbete och deltidspension kan inverka på beloppet av din framtida ålderspension. Den pension som intjänas i deltidsarbete är mindre än i heltidsarbetet, eftersom dina inkomster är mindre under deltidsarbetet. Om övergången till deltidsarbete emellertid hjälper dig att orka stanna kvar i arbetslivet längre, blir beloppet av din ålderspension inte nödvändigtvis alls mindre än den skulle ha varit efter heltidsarbetet.

Du får en uppskattning av deltidspensionen från vår pensionstjänst.

Pensionstjänsten >

Läs mer

Deltidspensionens belopp >

Ansökan om deltidspension >


Ta kontakt

Pensionsrådgivningen
(vard. kl. 8–16.30)

020 694 715

Eläkepalvelu (på finska)