Familjepension

Syftet med familjepensionen enligt arbetspensionslagarna är att trygga utkomsten för den efterlevande maken eller makan och de minderåriga barnen då familjeförsörjaren avlider.

Familjepension för barn

Ett minderårigt barn har alltid rätt till familjepension efter sina föräldrar. Barnet får familjepension efter en styvförälder endast om de bodde i samma hushåll när styvföräldern avled. Pension utbetalas samtidigt efter högst två förmånslåtare.

Ett barn har rätt till familjepension fram till utgången av den månad när det fyller 18 år. FPA kan även bevilja studerande över 18 år pension enligt den allmänna lagen om familjepension. 

Familjepension för efterlevande make eller maka

Efterlevandepensionen tryggar den efterlevande makens eller makans utkomst då familjeförsörjaren avlider. Sambo kan inte få efterlevandepension.

En förutsättning för att efterlevandepension ska beviljas är alltid att makarna har ingått äktenskap innan förmånslåtaren fyllde 65 år. Ett registrerat parförhållande jämställs med äktenskap. Om makarna har eller har haft ett gemensamt barn, har den efterlevande maken eller makan rätt till pension.

Om makarna inte har något gemensamt barn, har den efterlevande maken eller makan rätt till familjepension om

  • han/hon är minst 50 år vid makans eller makens död eller om han/hon har fått invalidpension i minst tre år och
  • äktenskapet hade ingåtts innan den efterlevande fyllde 50 år och
  • äktenskapet hade fortgått i minst fem år. 

En före detta make eller maka kan få familjepension endast om förmånslåtaren har varit skyldig att betala underhållsbidrag till denna.

Om den efterlevande ingår nytt äktenskap efter fyllda 50 år, fortsätter utbetalningen av efterlevandepension som tidigare. För det nya äktenskapet uppstår ingen rätt till familjepension.

Om den efterlevande ingår nytt äktenskap före 50 års ålder, dras familjepensionen in och en engångsersättning motsvarande tre års pension utbetalas. 

Allmän familjepension från FPA

Utöver familjepension enligt arbetspensionslagarna kan du söka allmän familjepension från FPA. Närmare information om den allmänna familjepensionen och dess belopp får du från FPA.

FPA > 

Annat försäkringsskydd

Utöver arbetspensionerna kan även andra försäkringar ge trygghet i händelse av dödsfall.

Grupplivförsäkring

Nästan alla arbetstagare som ska försäkras enligt arbetspensionslagarna omfattas av grupplivförsäkringen för arbetstagare. Företagare omfattas inte av försäkringen. Försäkringsskyddet kvarstår i tre år efter att anställningen har upphört. Om anställningen upphör till följd av invalidpension, omfattas arbetstagaren av grupplivförsäkringen i fem år. Arbetstagaren omfattas inte av försäkringen efter att han eller hon har gått i ålderspension.

Närmare information fås från Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool.

Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool >

Övriga försäkringar

Om förmånslåtaren avlider till följd av ett olycksfall i arbetet eller en trafikolycka, ska ersättning och pension i första hand sökas från det aktuella skadeförsäkringsbolaget.

Förmånslåtaren kan ha haft en livförsäkring. Ersättning ska sökas från det aktuella livförsäkringsbolaget och det är skäl att bifoga försäkringsbrevet.

Läs mer

Familjepensionens belopp och hur pensionen fastställs >

Ansökan om familjepension >


Ta kontakt

Pensionsrådgivningen
(vard. kl. 8–16.30)

020 694 715

Eläkepalvelu (på finska) 

Broschyrer och blanketter

Efterlevandepension (pdf) 
Barnpension (pdf) 
Familjepension (0,05 MB)

Närmare information

Skattemyndigheternas anvisningar om beskattningen av dödsbo Skatteförvaltningen