Invalidpensionen ger trygghet i händelse av långvarig sjukdom

Om arbetsförmågan försämrats lönar det sig att tillsammans med arbetsgivaren begrunda om man genom att omorganisera arbetsuppgifterna på arbetsplatsen kan göra det lättare för dig att klara dig i arbetet. Även arbetspensionsrehabilitering som stöds av Elo kan vara möjligt i ditt fall och en lösning för dig att återfå din arbetsförmåga. Om din arbetsförmåga har försämrats, kan även invalidpension komma i fråga.

Du kan få invalidpension, om du har fyllt 17 år, men ännu inte har uppnått åldern för ålderspension i din åldersklass och din arbetsförmåga har varit nedsatt i minst ett år på grund av sjukdom, lyte eller skada.

Pension förutsätter alltid ett läkarutlåtande om ditt hälsotillstånd. Vid bedömningen beaktas förutom nedgången i arbetsförmågan även bl.a. ålder, utbildning, tidigare arbetserfarenhet, boningsort samt om det finns sådant arbete som du kan utföra oberoende av din sjukdom. Vid handläggningen av ansökningar som inlämnats av personer över sextio fästs speciell vikt vid arbetsoförmågans yrkesmässiga karaktär.

Pensioner som beviljas på basis av arbetsoförmåga är: 

  • tidsbegränsade: rehabiliteringsstöd och partiellt rehabiliteringsstöd 
  • beviljas tillsvidare: invalidpension och delinvalidpension.

Om din arbetsförmåga har nedgått med 60 procent, kan du få full invalidpension. Delinvalidpension förutsätter att din arbetsförmåga har nedgått med 40 procent.

Invalidpensionen börjar

Invalidpension börjar i allmänhet efter att sjukdagpenningens primärtid har gått ut, dvs. cirka ett år efter att du blev arbetsoförmögen. Du ansöker om sjukdagpenning från FPA. Invalidpension söks på en separat blankett.

Delinvalidpension kan börja när dina inkomster har sjunkit till 60 procent av inkomsterna i heltidsarbetet och arbetsförmågan uppskattas ha nedgått med 40 procent. Arbetsgivaren är inte skyldig att ordna deltidsarbete, men du kan få delinvalidpension även om du skulle sluta arbeta helt och hållet.

En företagare ska minska sin arbetsinsats till 60 procent av heltidsarbetet för att få delinvalidpension. Företagarverksamhet som utövas under tiden med delinvalidpension ska försäkras enligt FöPL, om villkoren för att teckna en försäkring i övrigt uppfylls.

Hur länge utbetalas invalidpension?

Invalidpension som beviljas tillsvidare utbetalas fram till pensionsåldern, varefter den ändras till lika stor ålderspension. Då delinvalidpension ändras till ålderspension ändras beloppet till full pension, dvs. pensionen fördubblas.

Invalidpension eller delinvalidpension där arbetsoförmågan har börjat år 2006 eller senare ändras till ålderspension vid 63 års ålder. Om arbetsoförmågan har börjat före år 2006, ändras pensionen till ålderspension vid 65 års ålder.

Invalidpension kan även beviljas för en bestämd tid i form av rehabiliteringsstöd, om det uppskattas att din arbetsförmåga kan återställas med hjälp av vård eller rehabilitering. Rehabiliteringsstöd kan beviljas för en ny bestämd tid, om rehabiliteringen eller vården ännu pågår.

Om din arbetsförmåga återställs, kan pensionen dras in eller full invalidpension ändras till delinvalidpension. Ändringen görs inte utan att höra dig.

Om invalidpension inte beviljats

Invalidpensionslösningarna grundar sig på arbetspensionslagstiftningen. Därtill styrs besluten om invalidpension av etablerad beslutspraxis, som baserar sig på besvärsinstansernas beslut.

Läs vår handledning som redogör för de vanligaste orsakerna till att en ansökan om invalidpension avslås och för de fortsatta åtgärder som du eventuellt kan vidta. 

Handledning för dig som söker invalidpension (pdf) >

Den som är missnöjd med ett pensionsbeslut kan söka ändring i det. Besvären ska vara framme hos besvärsinstansen senast 30 dagar efter att den sökande fått kännedom om pensionsbeslutet. Ett pensionsbeslut anses ha kommit till den sökandes kännedom senast den sjunde dagen efter att beslutet postats.

Blankett för sökande av ändring (pdf) >

Se även:
Vakuutuslaakari.fi

Läs mer

Invalidpensionens belopp och hur pensionen fastställs >

Ansökan om invalidpension >


Ta kontakt

Pensionsrådgivningen
(vard. kl. 8–16.30)

020 694 715

Eläkepalvelu (på finska) 

Broschyrer och blanketter

Ansökan om invalidpension (pdf) 
Försämrad arbetsförmåga (0,09 MB)