Dagpenning via TE-byrån och arbetslöshetskassan

Om du blir arbetslös, ska du alltid först anmäla dig vid TE-byrån.

Arbetslöshetsdagpenning beviljas en arbetsför person som har anmält sig som arbetssökande vid TE-byrån, står till arbetsmarknadens förfogande och uppfyller arbetsvillkoret. En person som har fyllt 65 år kan få arbetslöshetsdagpenning endast i samband med permittering. Pension tillväxer för inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning och alterneringsersättning.

Om du hör till en arbetslöshetskassa, kan du få inkomstrelaterad dagpenning från kassan. Om du inte hör till en kassa, kan du få grunddagpenning från FPA. Om du inte är berättigad till arbetslöshetsdagpenning, kan du få arbetsmarknadsstöd från FPA.

Du kan granska din rätt till arbetslöshetsdagpenning samt dagpenningens belopp hos din arbetslöshetskassa. Information om arbetslöshetsskyddet fås även från FPA eller Arbetslöshetskassornas Samorganisation.

FPA >

Arbetslöshetskassornas Samorganisation >

Nedan finns mer detaljerad information om pensionsskyddet efter arbetslöshet för olika åldersklasser.


Pensionsskyddet för arbetslösa

Om du är född år 1950 eller senare och blir arbetslös, får du din försörjning under arbetslöshetstiden i form av arbetslöshetsdagpenning. Du kan emellertid få ålderspension utan förtidsminskning efter fyllda 62 år, om du är född före år 1958 och får arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar.

Utöver arbetspension kan du få folkpension, om beloppet av din arbetspension är litet. Närmare information fås från FPA.

Rätt till arbetslöshetsdagpenningens tilläggsdagar

Rätten till tilläggsdagar gäller endast arbetstagare. De som är födda 1950–1954 kan efter maximitiden för arbetslöshetsdagpenning på 500 dagar få dagpenning för så kallade tilläggsdagar, förutsatt att de fyller 59 år innan 500 dagar har uppnåtts. De ska således vara minst 57 år och en månad när anställningen slutar för att få arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar.

Om du är född 1955 eller 1956, ska du ha fyllt 60 år innan maximitiden på 500 dagar uppnås för att få rätt till tilläggsdagar. Din anställning ska således fortsätta fram till minst 58 år och en månad.

Om du är född år 1957, ska du fylla 61 år innan maximitiden på 500 dagar uppnås för att ha rätt till tilläggsdagar. Din anställning ska således fortsätta fram till minst 59 år och en månad.

För att få dagpenning för tilläggsdagar krävs därtill att du tjänat in arbetspension i minst fem år under de 20 kalenderåren som föregår gränsen på 500 dagar. Arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar betalas fram till 65 års ålder.

Företagare kan få inkomstrelaterad dagpenning för högst 500 dagar och de har således inte rätt till tilläggsdagar. Om du inte har rätt till tilläggsdagar, kan du efter gränsen på 500 dagar få arbetsmarknadsstöd. Närmare information om arbetsmarknadsstödet får du från FPA.

Pension för arbetstagare efter arbetslöshet

Du kan få ålderspension från 62 års ålder, om du är född före år 1958 och får arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar. Pensionen börjar tidigast från ingången av den månad som följer efter att maximitiden på 500 dagar uppnås, även om du fyller 62 år före det. I ålderspension utbetalas den pension som intjänats utan förtidsminskning.

Om du uppnår din lägsta pensionsålder under maximitiden för arbetslöshetsdagpenning, kan du antingen ansöka om ålderspension vid din lägsta pensionsålder eller fortsätta att ta ut arbetslöshetsdagpenning fram till 65 års ålder och ansöka om ålderspension först då.

Om du inte har rätt till arbetslöshetsdagpenningens tilläggsdagar, kan du ansöka om ålderspension vid din lägsta pensionsålder.

 

I pensionen ingår också den pension som du tjänat in under tiden med inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning. Du intjänar pension för arbetslöshetsdagpenning fram till din lägsta pensionsålder.

 

Pension för företagare efter arbetslöshet

En företagare kan inte få ålderspension vid 62 års ålder, även om han skulle ha fått arbetslöshetsdagpenning för maximitiden. Detta beror på att företagare inte har rätt till tilläggsdagar.


Ta kontakt

Pensionsrådgivningen
(vard. kl. 8–16.30)

020 694 715

Eläkepalvelu (på finska)