Ålderpensionens belopp

I ålderspension betalas den pension som du tjänat in fram till pensioneringen och i vilken livslängdskoefficientens inverkan beaktats. Genom att arbeta längre kan du tjäna in en större pension. Intjäningsprocenten för pension stiger efter 63 års ålder från 1,9 procent till 4,5 procent. Genom att fortsätta arbeta efter 63 år, får du en större pensionstillväxt än tidigare.

Pensionsreformen medför ändringar i intjäningsprocenten. Från ingången av 2017 tillväxer pension vid sidan av deltidspension med 1,7 procent om året för personer under 63 år och med 1,5 procent om året för personer över 63 år.

Utöver arbetspension kan du få folkpension, om beloppet av din arbetspension är litet.

Folkpension

Förutom arbetspension kan du få folkpension, om arbetspensionens
belopp beroende av familjeförhållandena
är mindre än 1 157,71 –1 299,88 euro per månad.

FPA beaktar
den arbetspension som intjänats fram till 63 års ålder. Du
kan ansöka om folkpension på samma blankett med vilken du
ansöker om arbetspension. Beslut om folkpension utfärdas av
FPA, som också ger närmare information om folkpensionen.

FPA >

Senareläggning av ålderspensionen

Du kan skjuta upp pensionen att börja först efter 68 års ålder. I sådant fall höjs din pension med 0,4 procent för varje månad som du arbetar efter fyllda 68 år. Höjningen har ingen övre gräns.

Ålderspensionens belopp efter deltidspension

Pension tillväxer med 1,9 procent om året av inkomsterna för deltidsarbetet och från ingången av den månad som följer efter fyllda 63 år med 4,5 procent om året. Personer som är födda före år 1953 intjänar dessutom pension med 0,75 procent om året för skillnaden mellan inkomsterna i heltidsarbetet och deltidsarbetet.

Läs mer

Läs mer om ålderspension >

Ansökan om ålderspension >

Arbete vid sidan av pensionen >