Familjepensionens belopp

Familjepensionens belopp

Familjepensionen grundar sig på den pension som förmånslåtaren fick eller skulle ha fått i form av invalidpension. Familjepensionen fastställs enligt antalet förmånstagare. Efterlevande- och barnpensionerna kan sammanlagt uppgå till högst beloppet av förmånslåtarens pension. Familjepensionen omfördelas när antalet förmånstagare ändrar, t.ex. när ett barn fyller 18 år.

Familjepensionens belopp i procent av förmånslåtarens pension:

Antalet barn

Den efterlevandes andel %

Barnens andel %

0

50 -
1 50 33
2 42 58
3 25 75
4 eller fler 17 83

Efterlevandepension

Vid beräkningen av efterlevandepensionens belopp beaktas den efterlevande makens eller makans eget arbetspensionsskydd i de fall då den efterlevande ensam är förmånstagare. Detta kallas för minskning av pensionen. Om den efterlevande ännu inte får egen arbetspension, beaktas hans eller hennes pension till beloppet av den beräknade invalidpensionen.

Om den efterlevande redan får egen arbetspension, görs minskningen genast när familjepensionen börjar. Om den efterlevande ännu inte får pension, görs minskningen inom sex månader från att familjepensionen börjat. Minskningen görs emellertid först när det yngsta barnet har fyllt 18 år.

Om den efterlevande makens eller makans arbetspension är mindre än den grund för pensionsminskning som fastställs i lagen, dvs. 708,50 euro i månaden, görs inget avdrag i efterlevandepensionen, utan dess belopp utgör hälften av förmånslåtarens pension. Om den efterlevandes egen arbetspension är större än 708,50 euro i månaden, inverkar hälften av det belopp som överstiger gränsen minskande på efterlevandepensionen.

Minskningen kan också göras utifrån de faktiska inkomsterna, om de är väsentligt mindre än den efterlevandes faktiska inkomster. Detta ska sökas separat. Minskning som gjorts enligt de faktiska inkomsterna gäller tills den efterlevandes förhållanden förändras.

Läs mer

Läs mer om familjepension >

Ansökan om familjepension >


Exempel på efterlevandepension

Förmånslåtarens pension uppgår till 1 200 euro i månaden. Den efterlevande makans pension är före pensionsminskningen hälften av detta, dvs. 600 euro i månaden.

Om den efterlevandes egen pension är 1 000 euro i månaden, överstiger pensionen grunden för pensionsminskningen på 708,50 euro med 291,50 euro. Hälften av detta belopp, dvs. 145,75 euro, minskar efterlevandepensionen. Efterlevandepensionen är efter minskningen (600 euro - 145,75) 454,25 euro i månaden.