Invalidpensionens belopp

Vid uträkningen av invalidpensionen beaktas den intjänade pensionen fram till slutet av det år som föregår insjuknandet. I pensionen ingår även pension för den så kallade återstående tiden. Den återstående tiden inräknas i din pension, om du under de senaste tio kalenderåren har haft förvärvsinkomster enligt arbetspensionslagarna för minst 17 807,01 euro.

Pension för återstående tid intjänas med 1,5 procent om året från ingången av året för insjuknandet fram till 63 års ålder. Pension intjänas för de inkomster som utgör medeltalet av förvärvsinkomsterna och FöPL-arbetsinkomsterna under de fem kalenderår som föregår arbetsoförmågan. Förvärvsinkomsterna eller FöPL-arbetsinkomsterna under året för insjuknandet beaktas inte.

Pensionen för personer som gått i invalidpension vid unga år höjs med en s.k. engångsförhöjning fem år efter att pensionen börjat. Förhöjningen är beroende av pensionstagarens ålder.

Delinvalidpensionen uppgår till hälften av beloppet av full invalid-pension.

Utöver arbetspension kan du få folkpension, om beloppet av din arbetspension är litet.

Folkpension

Vid sidan av full invalidpension kan du få folkpension,
om din pension inte överstiger 1 157,71 – 1 299,88 euro
i månaden.

Folkpension kan inte betalas jämsides med
delinvalidpension. Närmare information om folkpensionen får du från FPA.

http://www.kela.fi/web/sv/nedsatt-arbetsformaga_sjukpension >

Läs mer

Information om invalidpension >

Ansökan om invalidpension >