Arbetspension tillväxer i arbetet

Arbetspension intjänas av arbete. Pensionsbeloppet är beroende av inkomsterna och yrkesbanans längd. Livslängdskoefficienten har inverkat på pensionsbeloppet sedan år 2010.

Arbetspensionen tillväxer på basis av arbetstagarens årsinkomster, vilka minskas med arbetstagarens arbetspensionsavgift. Från ingången av 2017 minskar arbetstagarens pensionsavgift inte längre de pensionsgrundande inkomsterna.

Företagare intjänar pension enligt den fastställda arbetsinkomsten i företagarförsäkringen (FöPL) varje år. I arbetsinkomsten beaktas också inverkan av eventuella tillskottsavgifter eller nedsatta avgifter.

Arbetspension intjänas av årsinkomsterna eller FöPL-arbetsinkomsten per arbetsår med

 • 1,5 procent fram till 53 års ålder
 • 1,9 procent vid 53−62 års ålder och
 • 4,5 procent efter fyllda 63 år.

Pensionsreformen medför ändringar i intjäningsprocenten från ingången av 2017

 • Pension tillväxer oberoende av ålder med 1,5 procent av inkomsterna per år.
 • Förutom under övergångsperioden åren 2017–2025, då pension tillväxer med 1,7 procent av inkomsterna för personer i 53–62 års ålder.
 •  Den nedre och övre gränsen för försäkringsskyldigheten ändras i och med pensionsreformen 2017. Läs mer www.elo.fi/pensionsreformen >

Pensionsreformen medför ändringar i pensionstillväxten. Från ingången av 2017 tillväxer pension vid sidan av deltidspension med 1,7 procent om året för personer under 63 år och med 1,5 procent om året för personer över 63 år.

Arbetspension intjänas inte

 • för arbete som utförts före 18 års ålder (för personer som är födda före 1987 är åldersgränsen 23 år) och inte heller för
 • arbete som utförts efter 68 års ålder.

Fram till slutet av år 2004 räknades pensionen skilt för varje anställning och företagarperiod.

Pension kan också intjänas för arbete utomlands. Närmare information fås från Pensionsskyddscentralen.

Pensionsskyddscentralen >

Arbetspension tillväxer också för arbete som görs vid sidan av pensionen

Från ingången av år 2005 intjänas ny pension även för arbete som görs vid sidan av ålders-, invalid- och arbetslöshetspension med 1,5 procent om året.

För dem som är födda 1947 eller senare tillväxer pensionen för arbete som görs vid sidan av deltidspension med en intjäningsprocent som är beroende av åldern. Intjäningsprocenten är 1,9 procent för personer under 63 år och 4,5 procent för personer som fyllt 63 år. De som är födda före 1953 intjänar pension också för inkomstminskningen.

Pension tillväxer för oavlönade perioder

Från ingången av år 2005 har pension också intjänats för vissa oavlönade perioder, t.ex. för barnavård, arbetslöshet, studier eller sjukledighet. Intjäningsprocenten för pension är 1,5 procent om året. Pensionen räknas utifrån de inkomster som dagpenningen grundar sig på.  

Inkomsterna beaktas:

 • 75 procent under arbetslöshet
 • under sjukdomstid till 65 procent
 • 55 procent under alterneringsledighet (75 procent år 2005–2009)
 • 117 procent under tid med moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningar
 • 65 procent av ersättning för inkomstbortfall som betalas ur en olycksfalls- och trafikförsäkring

Den inkomst för vilken pension intjänas vid vård av barn som är under 3 år och under studietiden är 741,96  euro/mån. (år 2019). Pensionstillväxten upphör under arbetslöshet när personen fyller 63 år. Pension kan intjänas för andra förmåner ända fram till 68 års ålder, om personen ännu inte har gått i pension.

Grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd som FPA utbetalar enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa ger ingen pension.

Arbetstagaren ska utöver de oavlönade förmånerna även ha tillräckliga arbetsinkomster under sin yrkesbana för att pension ska intjänas för oavlönade perioder. Om ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension redan utbetalas, intjänas ingen pension för oavlönade perioder.


Hur stort är mitt framtida pensionsbelopp?

Kontrollera beloppet av din framtida pension i pensionstjänsten. I pensionstjänsten kan du räkna ut en uppskattning av din ålderspension, deltidspension, den ålderspension som utbetalas efter deltidspension samt invalidpension. I pensionstjänsten kan du också varje år granska ditt pensionsutdrag och välja ett elektroniskt utdrag.

Du får en uppskattning av din framtida ålderspension i pensionstjänsten.
Pensionstjänsten > (på finska)

Ålderspension flexibelt vid 63–68 års ålder

Ålderspension flexibelt vid 63–68 års ålder