Pensionsreformen 2017

De centrala arbetsmarknadsparterna som förhandlat om pensionsreformens innehåll har enats om de ändringsförslag som ska göras i arbetspensionsskyddet. De detaljerade ändringarna kommer att preciseras först i samband med lagberedningen. Lagarna kommer att träda i kraft år 2017.

 Kontrollera uppskattningen av din ålderspension enligt pensionsreformen i pensionstjänsten. 

www.elo.fi/elakepalvelu  (på finska) 

Ta fram uppskattningen av din pensionsålder med hjälp av räknaren! 

 Räknare av pensionsåldern >

Reformen i korthet

Pensionsreformen gäller inte dem som redan är pensionerade.

De nya åldersgränserna för ålderspension gäller dem som är födda 1955 eller senare.

Åldersgränsen för ålderspension höjs fr.o.m. år 2017 med tre månader för varje födelseårskull, tills den lägsta ålderspensionsåldern är 65 år:Efter år 2025 är pensionsåldern 65 år, men behovet att höja pensionsåldern granskas var femte år och den första möjliga höjningen kan ske år 2030, då pensionsåldern kan höjas med 1–2 månader.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten. För varje åldersklass räknas en målsatt pensionsålder, som anger hur länge till man borde arbeta för att kompensera den minskning i pensionen som livslängdskoefficienten medför.

Med hjälp av arbetslivspensionen kan personer med en lång och tung yrkesbana gå i pension redan vid 63 års ålder, om de arbetat i minst 38 år och arbetsförmågan är nedsatt.

Den nuvarande deltidspensionen avskaffas och ersätts med en partiell förtida ålderspension. Man kan ta ut 25 % eller 50 % av sin intjänade pension vid 61 års ålder, och efter år 2025 vid 62 års ålder. Pensionen minskas med 0,4 % för varje månad som pensionen tas ut före den lägsta åldern för full ålderspension. Pensionen justeras också med livslängdskoefficienten när uttaget börjar. Förvärvsarbete vid sidan av pension är inte obligatoriskt och det finns inga inkomstgränser i arbetet.

Pensionsskyddet börjar tillväxa från 17 års ålder. Pension tillväxer oberoende av ålder med 1,5 % av lönen per år.

För ändringen av pensionstillväxten fastställs en övergångsperiod, under vilken 53–62-åringar tjänar in pension med 1,7 % per år. Övergångsperioden räcker fram till utgången av år 2025.

Den s.k. höjda intjäningsprocenten slopas och i stället börjar man använda en uppskovsförhöjning. Arbete efter den lägsta åldern för ålderspension belönas med en uppskovsförhöjning som innebär att den redan intjänade pensionen höjs med 0,4 % varje månad.

Pension tillväxer av hela lönen, dvs. det görs inte längre något avdrag för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift från den pensionsgrundande lönen.

Ändringarna i åldersgränserna och intjäningsprocenten för pension gäller alla arbetspensionslagar, dvs. också företagare.

Vad innebär pensionsreformen för dig?

Det är ännu för tidigt att exakt ange hur pensionsreformen kommer att inverka på det egna pensionsskyddet. Vi beräknar fortfarande uppskattningarna av den framtida pensionen enligt den nuvarande lagstiftningen.

Vi berättar noggrannare om reformens innehåll och hur den inverkar på ditt pensionsskydd på vår webbplats vartefter att detaljerna i reformen preciseras.

Läs mer

Webbplats om pensionsreformen >

Frågor och svar om pensionsreformen > 


Dina pensionsuppgifter på ett och samma ställe, i pensionstjänsten 

  • beräkna en uppskattning av din framtida pension och testa hur fortsatt arbete utökar din pension 
  • välj ett elektroniskt pensionsutdrag 
  • begär att uppgifterna på ditt pensionsutdrag rättas 
  • ansök om ålderspension

ww.elo.fi/elakepalvelu (på finska) > 


Pensionsreformen, broschyrer

 

__elo_tuotekortti_elakeuudistus_2017_sv (0,49 MB)
Pensionsreformen för arbetsgivare (1,12 MB)