Jumplink

Hur ArPL-avgiften fastställs

ArPL-avgiften bestäms enligt de beräkningsgrunder som social- och hälsoministeriet har fastställt. För närvarande är beräkningsgrunderna för ArPL-försäkringsavgiften med undantag av kundåterbäringen de samma i alla pensionsförsäkringsbolag. Branschen övergår till en bolagsspecifik omkostnadsdel från och med 1.1.2023.

Storleken på företaget inverkar också på fastställandet av ArPL-försäkringsavgiften. Lönesumman från två år tillbaka bestämmer huruvida du är en stor arbetsgivare eller liten arbetsgivare. Om lönesumman i ditt företag överskred 2 169 000 euro år 2020 är du en stor arbetsgivare år 2022.

ArPL-avgiftens delar

ArPL-försäkringsavgiften uträknas och betalas månatligen. Arbetsgivaren meddelar de anställdas inkomster till inkomstregistret, enligt huvudregeln inom fem dagar från lönebetalningen. Från inkomstregistret får Elo de anställdas inkomstuppgifter, som ligger som grund för uträkningen av ArPL-avgiften.

Stora arbetsgivares ArPL-avgift består av sju delar:
• Ålderspensionsdelen
• Delen för lagstadgade avgifter
• Avgiftsförlustdelen
• Invalidpensionsdelen
• Utjämningsdelen
• Omkostnadsdelen
• Kundåterbäring

Omkostnadsrabatt

ArPL-försäkringar som tecknats i samma försäkringsbolag av arbetsgivare som hör till samma koncern bildar en omkostnadskoncern. Avtalsarbetsgivare får omkostnadsrabatt på omkostnadsdelen om beloppet på arbetsgivarens lönesumma för ArPL-försäkringarna i omkostnadskoncernen uppgår till minst 5 miljoner euro.

Avgiftsklasser

ArPL-avgiften för stora arbetsgivare påverkas av avgiftsklassen. Avgiftsklassen fastställs baserat på hur mycket bestående invalid- och delinvalidpensioner som har beviljats arbetstagarna. I egenskap av stor arbetsgivare hittar du avgiftsklassen för ArPL-försäkringen i Elos webbtjänst. Läs mer om avgiftsklasser i Försäkringsavgiftsguiden för stora arbetsgivare.


Du kan påverka företagets avgiftsklass genom att hålla riskerna för arbetsförmågan under kontroll

Ledning av arbetsförmågan främjar ett smidigt arbete samt arbetstagarnas arbetsförmåga, hälsa och säkerhet. Ledning av arbetsförmågan innebär ett gott dagligt ledarskap där man förutom ledningen av prestationer även kan ta upp frågor som berör arbetsförmågan på ett förebyggande sätt. Konkret syns effekterna av ledningen av arbetsförmågan i kostnaderna för sjukfrånvaro och arbetsoförmåga samt i företagets produktivitet. Målsättningen med Elos tjänster är att hjälpa sina kundföretag att hantera riskerna med arbetsoförmåga.

Läs mer om våra tjänster för ledning av arbetsförmågan >