Jumplink

Alkohol orsakar en årlig kostnad på minst 500 miljoner euro för arbetsplatserna

/ Artikel

Av finländarna konsumerar 83 procent alkohol och riskbrukare av rusmedel finns på varje arbetsplats. Av personer i arbetsför ålder är 40 procent av männen och 20 procent av kvinnorna riskbrukare. Användningen av rusmedel orsakar många slags skador för arbetstagaren och arbetsgivaren. 

Riklig alkoholkonsumtion försämrar sömnkvaliteten och försvagar återhämtningen från arbete. Individens koncentreringsförmåga på arbetstiden lider, och rusmedel är en risk för arbetstagarens egen, kollegornas samt kundernas säkerhet. Dessutom kan rusmedel och psykisk ohälsa kopplas ihop på många sätt – de kan vara orsak, verkan eller något däremellan. Alla rusmedel ökar risken för att utveckla depression.

Användningen av rusmedel inverkar på företagets produktivitet som ökat antal sjukledigheter, olyckor under arbets- och fritiden samt försvagar arbetseffektivitet och arbetsförmåga. Företagets rykte och kundrelationer kan lida till följd av arbetsplatsens obehandlade problem med missbruk.

Nackdelar med alkoholkonsumtionen i Finland i siffror

 • Större delen av alkoholkonsumtionen sker i hemmet och omkring en miljon finländare upplever problem med närståendes alkoholkonsumtion.
 • 1,2 miljoner finländare har upplevt skador av berusning, såsom gräl, olyckor, ånger för beteende eller skador på saker.
 • Alkoholkonsumtionen kostar minst 500 miljoner euro, eventuellt upp till en miljard euro per år för arbetsplatserna i Finland.
 • Kostnaden för att lämna arbetsmarknaden i förtid är 900 miljoner euro per år.
 • Kostnaden för alkoholrelaterad frånvaro kan variera mellan 282 och 424 miljoner euro per år.

Användningen av rusmedel och rusmedlen har förändrats

Narkotikaprövningar bland finländare har blivit vanligare och ett ökande antal av narkotikamissbrukarna finns i arbetslivet. Användningen eller prövningen av cannabis har fyrdubblats från 6 procent upp till 24 procent jämfört med på 1990-talet. Prövningar av stimulerande medel (t.ex. amfetamin, ecstasy och kokain) har också blivit vanligare, andelen personer som provat dem är något under 5 procent.

Cannabis har dock inte ersatt alkoholkonsumtionen, utan den har ökat vid sidan av alkohol. Den cannabis som används idag är starkare, vilket kan orsaka mycket större och allvarligare skador än tidigare. Vid sidan om alkohol har traditionella droger samt olika konstgjorda droger dykt upp, vars tillgänglighet har förbättrats till följd av digitaliseringen. Även olika funktionella beroenden (t.ex. pengar, digital, spel och sex) är också en växande utmaning för befolkningen i arbetsför ålder.

Missbruksprogram som stöd för chefen

Arbetstagarens missbruk är allt svårare att upptäcka. Svårighetsgraden ökar genom arbete på flera arbetsplatser, där arbetstagaren sällan möter sin chef och sitt team. Identifiering av missbruksproblemet spelar en nyckelroll i utmaningarna kring arbetsförmågan. På så vis får arbetstagaren rätt vård i sin situation, och det är möjligt att snabbare hitta en lösning som leder situationen in på rätt spår. Företagshälsovården spelar en viktig roll för att identifiera och behandla missbruksproblem.

Arbetsplatsens HR ska se till att företaget har ett fungerande missbruksprogram och att chefer kan agera därefter. Chefens viktigaste uppgift är att ta upp frågan och agera i enlighet med missbruksprogrammet.

Tips till chefen:

 • Fundera tillsammans med företagets ledning hurdan alkoholkultur ni har och hurdan den borde vara.
 • Bekanta dig med missbruksprogrammet på din arbetsplats och introducera även dina arbetstagare i det. Observera detta redan vid introduktionen.
 • Om du är orolig för en arbetstagares arbetsförmåga, ta upp frågan utan omsvep.
 • Ingrip genast om du misstänker att en arbetstagare är berusad eller bakfull.
 • Hänvisa arbetstagaren till vård i enlighet med missbruksprogrammet och håll dig informerad om hur vården framskrider.
 • Stöd den övriga arbetsgemenskapen under sjukledigheten om situationen har orsakat problem i arbetsgemenskapen.
 • När arbetstagaren som mottagit vård återgår till arbetet, gör tillsammans en plan för återgången till arbetet och håll arbetsmängden rimlig. Missbrukare har en benägenhet för arbetsnarkomani och därför är överbelastning en riskfaktor.

Elo har varit med och lanserat webbplatsen https://www.neuvoa-antavat.fi/ tillsammans med Mehiläinen och A-Klinikka Oy. Webbplatsen innehåller mer än 40 gratis videolektioner som ger förståelse, kamratberättelser och verktyg till alla som undrar om drickande spelar en onödigt stor roll i deras eget, näras, en väns eller kollegas liv. Syftet med tjänsten är bl.a. att ge tips till arbetsgemenskaper för att förebygga alkoholrelaterade skador.


Källor som använts i artikeln:

- Kaarlo Simojoki: Elos webbseminarium om ”droger och arbete”
- Undersökning om alkoholvanor 2016, THL. (Alla 15–79-åringar i Finland med siffror från år 2017)
- Miettinen & Rantapuska 2018: Numerot puhuvat - Kuinka tehokkaasti alkoholin aiheuttamia taloudellisia tappioita työpaikoilla voisi vähentää? Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf.

Sök efter artiklar och nyheter