Jumplink

FöPL-avgifter 2021

Försäkringsavgifter 2021:

 • för dem som är 18–52 år är avgiften 24,10 % av den fastställda FöPL-arbetsinkomsten 
 • för dem som är 53-62 år är avgiften 25,60 % av den fastställda FöPL-arbetsinkomsten 
 • från ingången av det år som följer efter fyllda 63 år är avgiften 24,10 % av den fastställda FöPL-arbetsinkomsten. 

Behöver du ett FöPL-intyg eller betalningstid?

Skriv ut intyg eller förläng betalningstiden för din faktura i webbtjänsten.

Du kan skriva ut eller spara följande FöPL-intyg i webbtjänsten:

 • Giltighetsintyg
 • Giltighets- och betalningsintyg
 • Intyg över arbetsinkomsten
 • Intyg över arbetsinkomsten och betalningsintyg (t.ex. som bilaga till dagpenningansökan till arbetslöshetskassan)
 • Intyg över betalda avgifter (år 2021)
 • Intyg över betalda avgifter (år 2020)
 • Utskrift över betalningssituationen

Nedsatt avgift för nyetablerade företagare

Då du inleder företagarverksamhet första gången får du 22 procent rabatt på försäkringsavgiften under de 48 första månaderna.

Om din första FöPL-försäkring har börjat efter 1.1.2001 och du ännu har återstående rabattmånader, får du den återstående rabatten även för din andra FöPL-försäkring. Nedsatt avgift beviljas inte för en tredje FöPL-företagarperiod, även om den totala verksamhetstiden skulle vara kortare än 48 månader.

Om du övergår från ArPL till att omfattas av FöPL för första gången, betraktas företagarverksamheten ha börjat vid övergången till FöPL.

Du har inte rätt till rabatt för nyetablerade företagare, om Pensionsskyddscentralen har varit tvungen att ta en tvångsförsäkring åt dig som företagare.

Du kan dra av försäkringsavgifterna i beskattningen

FöPL-avgifterna är avdragbara i sin helhet i beskattningen. Eftersom avdraget gäller per familj, kan även din make eller maka göra avdraget från sin egen förvärvsinkomst. Om företaget har fastställts som betalare av FöPL-försäkringen, dras avgifterna av i företagets beskattning.

Försäkringsavgifter som förfaller och betalas för sent

FöPL-försäkringsavgiften förfaller den 20 i överenskomna kalendermånader eller därpå följande bankdag. Om din avgift försenas, uppräknas avgiften med dröjsmålsränta enligt försäkringsvillkoren från förfallodagen fram till att avgiften betalas. Dröjsmålsräntan fastställs av Finlands Bank varje halvår 1.1 och 1.7.

Försäkringsfakturorna på elektronisk väg

Det går enkelt att sköta försäkringsavgifterna, då du tar i bruk elektronisk fakturering. På så sätt får du fakturorna behändigt direkt till ditt företags fakturahanteringssystem eller webbank. Om du vill ha fakturorna som e-fakturor direkt till din personliga webbank, ingå ett e-fakturaavtal med din bank.

Meddela dina elektroniska faktureringsuppgifter till oss i Elos webbtjänst. 

Om du inte använder Elos webbtjänst, kan du meddela uppgifterna för mottagande av elektroniska fakturor på en blankett.

Flexibla FöPL-försäkringsavgifter

Under goda år kan du tjäna in en bättre pension än normalt genom att betala FöPL-tillskottsavgifter och under sämre år kan du på motsvarande sätt betala en nedsatt försäkringsavgift. Man talar om en flexibel betalning av FöPL-avgifterna. Flexibel betalning höjer eller sänker avgiften tillfälligt för ett kalenderår i taget.

Du kan använda flexibel betalning då

 • din försäkring varit i kraft i samma pensionsbolag hela året
 • det inte finns obetalda avgifter för din försäkring
 • du ännu inte får arbetspension från Finland
 • du inte betalar nedsatt avgift för nyetablerade företagare.

Du kan betala tillskottsavgift till och med varje år, men nedsatt avgift kan utnyttjas högst tre gånger under en period på sju år. Tillskottsavgiften och din FöPL-försäkringsavgift får inte sammanlagt överstiga den övre FöPL-inkomstgränsen, som är 183 125 euro 2021.

Tillskottsavgifterna är avdragbara antingen i företagets eller företagarens beskattning enligt vad som anmälts till pensionsbolaget.

Flexibiliteten inverkar endast på den pensionsgrundande arbetsinkomsten och inte på övriga sociala förmåner som fastställs utifrån den fastställda arbetsinkomsten som grundar sig på arbetsinsatsen t.ex. sjukdagpenningen.

Granska flexibilitetens belopp och lämna en ansökan om flexibla avgifter i Elos webbtjänst.

Obetalda FöPL-avgifter

Du ska betala din arbetspensionsförsäkringsavgift inom fem år från ingången av det år som följer efter debiteringen. I annat fall makuleras avgiften. Makulerade arbetspensionsförsäkringsavgifter minskar din totala arbetsinkomst och inverkar således på ditt pensionsbelopp. Arbetsinkomsten för varje år minskas i samma förhållande som det finns obetalda avgifter.