Jumplink

Vem ska ta en FöPL-försäkring

Som företagare sköter du din arbetspensionsförsäkring själv. Du ska teckna en FöPL-försäkring efter att du inlett din företagarverksamhet. Med FöPL-försäkringen tjänar du in arbetspension för ålderdomen och försäkringen ger också trygghet vid sjukdom, familjetillökning eller arbetslöshet. FöPL-försäkringen är lagstadgad och kan inte ersättas med frivilliga pensionsförsäkringar.

Du bör ta en FöPL-försäkring från den tidpunkt när de ovan nämnda förutsättningarna uppfylls. Försäkring ska tecknas inom sex (6) månader från det att FöPL-verksamheten inletts.

Pensionsskyddscentralen övervakar företagarnas försäkringar och skickar varje år ett brev till de företagare som sannolikt är FöPL-försäkringsskyldiga. I brevet uppmanas företagaren att reda ut sitt försäkringsbehov. Låt oss hjälpa dig om du har fått ett sådant övervakningsbrev och funderar på om du behöver en FöPL-försäkring. Vår kundservice hjälper dig gärna på numret 020 694 744.

Du ska ta en FöPL-försäkring i följande fall

Försäkring av företagare i olika bolagsformer

Allmänt/bra att veta

I ledande ställning: Verkställande direktör, styrelseledamot, verksamhetsledare, person som har namnteckningsrätt i bolaget

I små familjeföretag anses ägande familjemedlemmar som arbetar i bolaget i regel vara i ledande ställning oberoende av deras formella ställning.

När man räknar ut ägarandelarna beaktas också indirekt ägande via andra samfund och sammanslutningar. Som företagare betraktas också en person som i verkligheten bedriver företagsverksamhet, trots att verksamheten formellt sett utövas i en annan persons namn eller i ett sådant samfund eller en sådan sammanslutning där en annan person formellt har bestämmande inflytande.

Frivillig FöPL-försäkring

Om din företagarverksamhet är så pass liten att din FöPL-arbetsinkomst är under minimigränsen, kan du teckna en frivillig FöPL-försäkring. Även för företagare som får ålderspension enligt arbetspensionslagarna är det frivilligt att teckna en FöPL-försäkring. En frivillig försäkring kan avslutas när som helst, dock inte retroaktivt. En frivillig försäkring kan inte heller börja retroaktivt. Teckna försäkring.