Jumplink

Ansvarsfullhet ingår i Elos grundläggande uppgift

Tillsammans ska vi skapa ett hållbart samhälle, arbetsliv och miljö för kommande generationer

Ansvarsfullhet ingår i Elos grundläggande uppgift och är uppbyggt kring tre områden:

Ett hållbart samhälle

I ett hållbart samhälle möter inkomstrelaterad pension och våra tjänster förändrade kundbehov. Det arbetspensionsbolagets grundläggande uppgift är kärnan i vårt ansvar.

Ett hållbart arbetsliv

I ett hållbart arbetsliv skapas förutsättningar för att personer med partiell arbetsförmåga, ungdomar och äldre, liksom för olika minoriteter, ska vara delaktiga i arbetslivet. Jämställdhet och mångfald beaktas i både besluts- och leveranskedjor.

En hållbar miljö

Vi skapar en hållbar miljö genom att ta hänsyn till klimat- och miljöhänsyn i beslutsfattande och verksamhet.

Elos års- och ansvarsrapport 2020

Under 2020 uppdaterade vi bland annat vårt ansvarsfullhetsprogram baserat på intressentforskning, förnyade klimatstrategin för investeringar, gick med i nätverket Green Office och var bland årets mest inspirerande arbetsgivare för andra gången.

Vi använde ramverket Global Reporting Initiative (GRI) för hållbarhetsrapportering. För tredje gången innehåller årsredovisningen för 2020 en TCFD-baserad rapport om de ekonomiska riskerna och möjligheterna i samband med klimatförändringarna. Rapporten innehåller en bedömning av klimatfrågor i Elos administration, strategi och riskhantering samt klimatrelaterade mål och indikatorer.

Läs mer i Elos års- och ansvarsrapport >

Våra placeringar följer principerna för ansvarsfull placerings- och ägarstyrning samt vår klimatstrategi. Läs mer om Elos ansvarsfulla placeringsverksamhet >


Elos principer för etisk affärsverksamhet (Code of Conduct) fastställer hur Elo agerar i olika situationer. Principerna grundar sig på hörnstenarna för Elos företagskultur, dvs. Elos värden och verksamhetsmodeller. De beskriver vilken typ av verksamhet Elo och vi som arbetar där förbinder oss till och hur vi agerar på daglig basis.