Jumplink

Vi ger livslångt skydd

Tillsammans ska vi skapa ett hållbart samhälle, arbetsliv och miljö för kommande generationer

Ansvarsfullhet ingår i Elos grundläggande uppgift och är uppbyggt kring tre områden:

Ett hållbart samhälle

General / Default image alt attribute
I ett hållbart samhälle möter inkomstrelaterad pension och våra tjänster förändrade kundbehov. Det arbetspensionsbolagets grundläggande uppgift är kärnan i vårt ansvar.

Ett hållbart arbetsliv

General / Default image alt attribute
I ett hållbart arbetsliv skapas förutsättningar för att personer med partiell arbetsförmåga, ungdomar och äldre, liksom för olika minoriteter, ska vara delaktiga i arbetslivet. Jämställdhet och mångfald beaktas i både besluts- och leveranskedjor.

En hållbar miljö

General / Default image alt attribute
Vi skapar en hållbar miljö genom att ta hänsyn till klimat- och miljöhänsyn i beslutsfattande och verksamhet.

Våra placeringar följer principerna för ansvarsfull placerings- och ägarstyrning samt vår klimatstrategi. Läs mer om Elos ansvarsfulla placeringsverksamhet >


Elos principer för etisk affärsverksamhet (Code of Conduct) fastställer hur Elo agerar i olika situationer. Principerna grundar sig på hörnstenarna för Elos företagskultur, dvs. Elos värden och verksamhetsmodeller. De beskriver vilken typ av verksamhet Elo och vi som arbetar där förbinder oss till och hur vi agerar på daglig basis.