Jumplink

Ansvarsfull placeringsverksamhet

Vårt sätt att genomföra ansvarsfulla placeringar

Vår grundidé är att fungera på olika placeringsmarknader så att bolaget uppnår bästa möjliga och en tillräcklig avkastning på de fonderade pensionstillgångarna med önskad risknivå i alla marknadslägen. Som en långsiktig placerare anser vi att oeftergivliga krav som är integrerade i placeringsprocessen spelar en väsentlig roll då det gäller att få våra placeringsobjekt att handla ansvarsfullt och att hantera våra placeringsrisker. Vi utövar påverkan på våra placeringsobjekt ensamma eller tillsammans med andra placerare och intressegrupper. Ägarstyrning utgör också en viktig del av vår ansvarsfulla placeringsverksamhet.

Ansvarsfulla placeringar är att bära ansvar för framtida pensionstagare

Ansvarsfulla placeringar utgör en integrerad del av Elos placeringsverksamhet och handlingssätt. Elos principer för ansvarsfulla placeringar gäller alla tillgångsslag med beaktande av deras särskilda behov och placeringsform.

Ansvarsfullheten syns i valet och uppföljningen av placeringsobjekt, och är något som vi hela tiden utvecklar. Utöver detta anser vi att man genom ansvarsfulla handlingssätt kan uppnå bättre placeringsavkastningar och samtidigt hantera placeringsriskerna.


Strategin för ansvarsfulla placeringar

Elos strategi för ansvarsfulla placeringar består av följande delområden:

1. Ansvarsfulla förfaranden i den egna verksamheten
2. Efterlevnad av internationella normer
3. Analys av hur ansvarsfullt placeringsobjekten handlar som en del av beredningen, beslutsfattandet och uppföljningen av placeringarna samt
4. Ägarstyrning och annan påverkan


Huvudmålen i Elos klimatstrategi

• Vårt långsiktiga mål är att en betydande del av våra placeringsobjekt ska stöda FN:s mål för en hållbar utveckling fram till 2025. Målet gäller direkta aktie- och företagslåneplaceringar samt alla infrastruktur- och realplaceringar.
• Som ett fortlöpande mål strävar vi efter att säkerställa att våra placeringar inte är förknippade med onödiga klimatrisker. Vi beräknar och rapporterar klimatavtrycket av våra placeringar varje år och använder resultaten som en del av analysen av klimatrisken.
• Elo anslöt sig till energieffektivitetsavtalen inom fastighetsbranschen. Målet för åren 2017–2025 är att göra en inbesparing som motsvarar minst 7,5 procent av fastigheternas årliga energiförbrukning.

Elo deltar i följande externa konventioner och samarbetsprojekt

(Datumet för när Elo förbundit sig inom parentes)

  

PRI, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (2008)

General / Default image alt attribute

PRI Montréal Pledge, offentliggörande av placeringarnas koldioxidavtryck (2015)

General / Default image alt attribute

CDP (2015), klimatförändringen, vatten- och skogsprogram samt initiativet Investor Action Request (2018)

General / Default image alt attribute

IIGCC, Institutional Investors Group on Climate Change (2017)

General / Default image alt attribute

TCFD, Task Force of Climate Related Finacial Disclosures (2017)

General / Default image alt attribute

Climate Action 100+ (2017)

General / Default image alt attribute

Investor Agenda (2018)