Jumplink

Arbetslivspension

Arbetslivspension gör det möjligt för dem som har haft en lång och ansträngande yrkesbana att gå i pension före den lägsta pensionsåldern.

Du kan få arbetslivspension, om du 

 

1.  är 63 år,

2. din arbetsförmåga har försvagats på grund av sjukdom, lyte eller skada,

3. du har varit i ett tungt arbete i minst 38 år och

4. du arbetar eller det har gått mindre än ett år sedan ditt arbete slutade.

 

Arbetslivspension kan beviljas för tiden mellan 63 år och den lägsta pensionsåldern. Vid den lägsta åldern för ålderspension ändras pensionen automatiskt till ålderspension. För dem som är födda 1956 är åldersgränsen för ålderspension 63 år och 6 månader, och därför har de möjlighet att ta ut arbetslivspension i högst 6 månader. På motsvarande sätt kan de som är födda 1957 vara i arbetslivspension i 9 månader, eftersom deras lägsta pensionsålder är 63 och 9 månader.

Ansökan om arbetslivspension

Arbetslivspension ska sökas inom ett år från det att det arbete som varit ansträngande och slitsamt har upphört. Pension kan inte beviljas retroaktivt, utan tidigast från ingången av följande månad efter ansökan. Ett positivt förhandsbeslut är i kraft i sex månader.

 Som bilaga till ansökan behövs både ett utlåtande från företagshälsovården om ditt hälsotillstånd och en redogörelse för ditt arbete. Företagare ska lämna in motsvarande uppgifter.

Arbetslivspensionens belopp

Arbetslivspensionens belopp är den pension som intjänats fram till pensioneringen. Beloppet av den egna arbetspensionen kan granskas på pensionsutdraget.

Sköt dina pensions- och rehabiliteringsärenden på nätet

 I pensionstjänsten kan du bland annat:
  • Granska ditt pensionsutdrag.
  • Lämna in ansökan om arbetslivspension med bilagor.
  • Välja att sköta dina ärenden elektroniskt.

Elo står till din tjänst

Du kan sköta dina pensions- och förmånsärenden i pensionstjänsten alltid när det passar dig. I pensions- och förmånsärenden når du oss på nummer 020 694 715 vardagar kl. 8−17.