Jumplink

Invalidpension

Invalidpension tryggar din försörjning då din arbetsförmåga har nedgått på grund av sjukdom, lyte eller skada.

När kan man ansöka om invalidpension?

Du kan ansöka om invalidpension, om:
 • du har fyllt 17 år, men ännu inte har uppnått åldern för ålderspension för din åldersklass och
 • din arbetsförmåga har nedgått med minst 40 procent på grund av sjukdom, lyte eller skada under en oavbruten period på minst ett år.

Ansökan om pension förutsätter alltid ett B-läkarutlåtande om ditt hälsotillstånd. Vid bedömningen beaktas förutom nedgången i arbetsförmågan även bl.a. din ålder, utbildning, tidigare arbetserfarenhet, boningsort samt om det finns sådant arbete som du kan utföra oberoende av din sjukdom. Vid handläggningen av ansökningar som inlämnats av personer över 60 fäster man speciell vikt vid arbetsoförmågans yrkesmässiga karaktär.

Du kan ansöka om invalidpension, om din arbetsförmåga oavbrutet har varit nedsatt i minst ett år.

Logga in i pensionstjänsten med dina nätbankskoder och ansök om invalidpension eller fortsatt rehabiliteringsstöd. Ett B-läkarutlåtande ska fogas till ansökan.

Sköt dina pensions- och rehabiliteringsärenden på nätet

I pensionstjänsten kan du bl.a.:

 • Se en förhandsberäkning av invalidpensionen.
 • Ansöka om invalidpension eller fortsatt rehabiliteringsstöd.
 • Lämna bilagor till din ansökan.
 • Välja att sköta dina ärenden elektroniskt.

Pension som beviljas på grund av arbetsoförmåga

Ditt hälsotillstånd bestämmer om invalidpension beviljas för en viss tid eller tillsvidare. Om det är möjligt att återställa arbetsförmågan med behandlingar och rehabiliteringsåtgärder, beviljas tidsbestämd pension.

Olika invalidpensioner:

 • tidsbestämda: rehabiliteringsstöd och partiellt rehabiliteringsstöd 
 • beviljas tillsvidare: invalidpension och delinvalidpension.

Om arbetsförmågan har nedgått med 60 procent, kan du få full invalidpension. Delinvalidpension förutsätter att din arbetsförmåga har nedgått med 40 procent.

Invalidpensionen börjar

Invalidpension börjar i allmänhet efter att sjukdagpenningens primärtid har gått ut, dvs. cirka ett år efter att du blev arbetsoförmögen. Du ansöker om sjukförsäkringsdagpenning från FPA.
Delinvalidpension kan börja när dina inkomster har sjunkit till 60 procent av inkomsterna i heltidsarbetet och arbetsförmågan uppskattas ha nedgått med 40 procent. Arbetsgivaren är inte skyldig att ordna deltidsarbete, men du kan få delinvalidpension även om du skulle sluta arbeta helt och hållet.
 
En företagare ska minska sin arbetsinsats till 60 procent av heltidsarbetet för att få delinvalidpension. Företagarverksamhet som utövas vid sidan av delinvalidpension ska försäkras enligt FöPL, om villkoren för att teckna en försäkring i övrigt uppfylls.

Invalidpensionen upphör

Full invalidpension betalas fram till pensionsåldern, varefter den ändras till lika stor ålderspension. Även delinvalidpension ändras till ålderspension i pensionsåldern, men samtidigt fördubblas den, dvs. ändras till beloppet av full invalidpension.

Pensionsåldern för ålderspension som beviljas efter invalidpension och delinvalidpension är beroende av när personen blivit arbetsoförmögen:

 • Om arbetsoförmågan har börjat 2017 eller senare, ändras invalidpensionen till ålderspension i den lägsta åldern för ålderspension för varje åldersklass.
 • Om arbetsoförmågan har börjat 2016 eller tidigare, ändras invalidpension eller delinvalidpension till ålderspension vid 63 års ålder.
 • Om arbetsoförmågan har börjat före 2006, ändras pensionen till ålderspension vid 65 års ålder.

Invalidpension beviljas för en bestämd tid i form av rehabiliteringsstöd, om det uppskattas att din arbetsförmåga kan återställas med hjälp av vård eller rehabilitering. Rehabiliteringsstöd kan beviljas för en ny bestämd tid, om rehabiliteringen eller vården ännu pågår.

Om din arbetsförmåga återställs, kan pensionen dras in eller full invalidpension ändras till delinvalidpension.

Om du inte beviljades invalidpension

Invalidpensionslösningarna grundar sig på arbetspensionslagstiftningen. Dessutom styrs invalidpensionslösningarna av en etablerad beslutspraxis som grundar sig på besvärsinstansernas beslut.

I vår handbok om invalidpension förklarar vi de vanligaste orsakerna till att en invalidpensionsansökan avslås för den sökande och ger anvisningar för eventuella fortsatta åtgärder. Läs närmare i handboken. 

Den som är missnöjd med ett pensionsbeslut kan söka ändring i det hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och besvärsnämndens beslut kan vidare överklagas hos försäkringsdomstolen. Besvärsskriften ska inlämnas senast 30 dagar från att den sökande fått kännedom om pensionsbeslutet. Om pensionsbeslutet har skickats per post, anses det ha kommit till den sökandes kännedom senast den sjunde dagen från att beslutet postades. Om du har valt ett elektroniskt beslut, anses beslutet ha kommit till din kännedom den tredje dagen från att det skickades.

 

I din besvärsskrift ska du meddela vilka ändringar du yrkar på i beslutet och dina motiveringar till yrkandet. Du kan även lämna in tilläggsutredningar om ditt hälsotillstånd senare i samband med att besvären behandlas. Vi undersöker alla nya utredningar och meddelar skriftligen om beslutet kan ändras med anledning av dem.

Ofta ställda frågor och svar om invalidpensionen