Kysely: Tunne työuran täyttymisestä ja halu nauttia elämästä tärkeimmät syyt eläkkeelle jäämiseen

28.9.2018

Tunne työuran täyttymisestä ja halu nauttia elämästä ovat yleisimpiä syitä eläkkeelle jäämiseen. Myös työpaikalla tapahtuneet muutokset vaikuttavat eläkkeelle hakeutumiseen. Tiedot käyvät ilmi työeläkeyhtiö Elon vuosina 2014–2017 tekemistä asiakaskyselyistä.

Tunne oman työuran täyttymisestä (31,3 %) ja halu nauttia elämästä (30,4 %) vaikuttavat Elon asiakkaiden eläkkeelle hakeutumiseen eniten, kun eläkelaji on vanhuus- tai osa-aikaeläke taikka osittainen varhennettu vanhuuseläke.

”Harva valitsee eläkkeelle jäämisen ajankohdan puhtaasti eläkeiän täyttymisen pohjalta”, kertoo Satu Saulivaara, Elon eläkeneuvontapäällikkö. ”Kyselyiden tulokset heijastelevat monin tavoin paitsi eläkeasiakkaiden kanssa käymiämme keskusteluita myös aiemmin tekemämme eläkeunelmakyselyn tuloksia. Tuolloin vastaajat kertoivat esimerkiksi haaveilevansa käyttävänsä eläkevuosinaan aikaa matkailuun ja aktiivisiin harrastuksiin. Moni haave on jäänyt kiireisen työuran aikana hautumaan takaraivoon ja siksi niitä säästellään ja ehkä lykätäänkin eläkevuosiin asti.”

Vaikeudet sopeutua työpaikan muutoksiin ohjaavat helposti eläkkeelle

Yhteensä 29 prosenttia vastanneista kertoi, että eläkkeelle jäämiseen vaikuttivat työpaikalla tapahtuneet muutokset. Selvästi yli puolet (59 %) vaihtoehdon valinneista kertoi, että muutosten takia eläkkeelle jääminen tuntui sopivalta päätökseltä. Lopuilla 41 prosentilla työpaikan muutokset olivat johtaneet työsuhteen päättymiseen.

”On yleistä, että yli 60-vuotiaat työntekijät päätyvät mieluummin hakemaan eläkettä kuin sopeutumaan työpaikkansa muutoksiin”, kertoo Marjo Wallin, Elon ikäjohtamisen asiantuntija ja työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö. ”Työuran viimeisinä vuosina eläkkeelle siirtyminen voi olla usein mielessä. Silloin on hyvin haastavaa motivoitua oppimaan uutta tai sopeutumaan uudenlaiseen työarkeen. Työurien pidentymisen kannalta on tärkeää, että kokeneiden työntekijöiden osaamisen päivittämiseen sekä toisaalta hiljaisen tiedon tunnistamiseen ja jakamiseen kiinnitettäisiin aikaisempaa enemmän huomiota. Työn mielekkyys ja kokemus työpanoksen arvostamisesta lisäävät kokeneen työntekijän motivaatiota jatkaa työssä ja kehittää osaamistaan.” 

Hieman alle 12 prosenttia vastanneista kertoi työelämästä lähtemisen syyksi muutoksen omassa terveydentilassa. Kaksi harvimmin eläkkeelle jäämiseen vaikuttanutta tekijää olivat työpaikan tapa jäädä eläkkeelle tietyssä iässä (3,9 %) ja eläkkeelle jääneen perheessä tapahtuneet muutokset (3,4 %).

Tietoja selvityksestä

Tiedot perustuvat Elon asiakaskyselyihin. Vuosina 2014–2017 Elo kysyi vanhuuseläkkeelle, osa-aikaeläkkeelle tai osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle jääneiltä asiakkailtaan, mitkä syyt vaikuttivat eläkkeelle jäämiseen. Vastaajien oli mahdollista valita useampi syy. Vastaajia oli yhteensä 4 319, joista miehiä oli 2 436 (56 %) ja naisia 1 883 (44 %). Osa-aikaeläke poistui eläkemuotona eläkeuudistuksen myötä. Viimeiset myönnetyt osa-aikaeläkkeet alkoivat 1.1.2017.

Voit tutustua myös Elon vuonna 2015 tekemään kyselyyn eläkeunelmista täällä.

Lisätietoja:

Eläkkeitä ja asiakaskyselyä koskevat kysymykset: Satu Saulivaara, Eläkeneuvontapäällikkö, puh. 040 725 8935

Työuria koskevat kysymykset: Marjo Wallin, Elo, työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö, puh. 020 703 5260

Kristiina Nieminen, Viestinnän suunnittelupäällikkö, 040 586 8778 tai 020 7035 106