Kysyimme nuorilta: Eläkkeistä kaivataan lisää tietoa

30.8.2018
Vain 10 prosenttia nuorten kyselyyn vastanneista nuorista kertoo olevansa hyvin perillä siitä, miten oma eläke muodostuu. 60 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että nuorille ei ole tarjolla tarpeeksi tietoa eläkeasioista.

Tulokset selvisivät työeläkeyhtiö Elon 17–30-vuotiaille tuottamasta työelämä- ja eläkekyselystä. Kyselyssä kartoitettiin nuorten työelämäodotuksia, eläketietoutta ja luottamusta eläkejärjestelmään.

Työltä toivotaan hyvää yhteishenkeä ja jatkuvaa oppimista

Nuorten selkeä työelämän ykköstoive oli viihtyisä työpaikka: 76 prosenttia vastaajista listasi hyvän työilmapiirin tärkeimpien työelämäodotustensa joukkoon. Vastauksissa näkyi myös nuorten halu päättää omista työtavoistaan ja -ajoistaan. Joustavat työkäytännöt olivat työelämäodotusten kärkipäässä yli kolmasosalla vastaajista.

Viime vuosina paljon pinnalla ollut kansainvälisyys jäi listan loppupäähän. Tämä voi osaltaan selittyä sillä, että kansainvälisyydestä on tullut nuorille arkipäivää esimerkiksi kasvavan vaihto-opiskelun ja halpalentojen myötä. Tällöin kansainvälisyyttä ei välttämättä tarvitse hakea erikseen työstä.

Moni nuori haluaa saada kokemusta lukuisista eri työtehtävistä, mikä näkyi myös kyselyn tuloksissa. Työn pysyvyyttä piti tärkeimpänä alle kuudesosa vastaajista.

”Olisin valmis työskentelemään samoissa työtehtävissä niin kauan, kun työ on haastavaa ja sopivan monipuolista ja vaihtelevaa. Kun työ menee rutiinilla, eikä opi enää juurikaan uutta, on viimeistään aika mennä eteenpäin!” Uralla eteneminen ja oman osaamisen kehittäminen olivat tärkeimpien työelämäodotusten joukossa yli kolmasosassa vastauksia.

Positiivinen suhtautuminen uuden oppimiseen näkyi myös kysyttäessä uudelleenkouluttautumisesta: 69 prosenttia vastaajista olisi valmis opiskelemaan uuden ammatin uransa aikana.

”On menneen maailman ajatus, että peruskoulun jälkeen päädytään suorittamaan tutkinto, joka tarjoaa eväät koko tulevalle työuralle. Työelämä elää historiansa suurinta murrosta ja sen myötä yksilön ja yrityksen osaamistarpeet muuttuvat jatkuvasti. Nuorten valmius uuden ammatin opiskeluun on hieno osoitus siitä, että he ymmärtävät jatkuvan oppimisen merkityksen nykyajan työelämässä”, kommentoi Elon henkilöstöjohtaja Hilkka Malinen.

Nuorten eläketiedot kaipaavat kohennusta

Kyselyyn vastanneista nuorista vain 10 prosenttia tietää hyvin, miten oma tulevaisuuden eläke muodostuu. Suurin joukko (62 %) tietää asiasta jonkin verran, ja lähes viidesosa kertoo, ettei ole ajatellut asiaa. Vaikka eläkeasiat saattavatkin tuntua nuorista kaukaisilta, koetaan lisätiedolle olevan tarvetta. Vastaajista yli puolet on sitä mieltä, että nuorille on tarjolla liian vähän eläketietoa.

”Eläkeasioista voisi puhua enemmän opintojen yhteydessä. Niitä sivutaan joskus joillain kursseilla, mutta ei mielestäni riittävästi tai riittävän kiinnostavasti”, sanoo yksi kyselyn vastaajista. Moni vastaajista kertoi kaipaavansa lisää eläketietoa erityisesti peruskoulun tai toisen asteen opintoihin. Myös sosiaalinen media nähtiin paikkana, jossa eläketieto tavoittaisi nuorison.

”Eläketieto leviää nuorten keskuudessa myös eläkealalla työskentelevien nuorten kautta. Elon kesätyöntekijät olivat havainneet nuorten eläketiedon olevan heikolla tasolla, ja he ideoivatkin tämän kyselyn osana Elon palkittua Kesähessut kehittää -ohjelmaa”, Hilkka Malinen kertoo.

Eläkesäästöt mielessä jo varhain

Kyselyn tulosten perusteella yhä useampi nuori ajattelee taloudellista tilannettaan pitkällä tähtäimellä. 80 prosenttia vastaajista aikoo säästää tai sijoittaa rahojaan turvatakseen haluamansa elintason eläkeiässä. Osa vastaajista mainitsi myös haaveilevansa eläkkeelle jäämisestä oman varallisuuden turvin jo ennen eläkeikää.

Nuorten uskoa oman eläkkeen riittävyyteen leimaa epävarmuus ja epätietoisuus. 54 prosenttia vastaajista ei luota eläkkeen tarjoavan riittävää toimeentuloa eläkeiässä ja 30 prosenttia ei osaa sanoa, mitä mieltä he ovat asiasta. Vastauksista kävi myös ilmi, että moni nuori uskoo eläkejärjestelmän muuttuvan vielä huomattavasti ennen omaa eläköitymistä.

”Vastaukset kertovat selkeästi, että tietoa ja tuntemusta ei ole, ja tämä heijastuu epävarmuutena. Koko työeläkealalle tämä on haaste. Nuorten ääni kuuluu kuitenkin entistä vahvemmin työeläkekeskusteluissa, siitä kiitos nuorisojärjestöille. Viimeisimmässä eläkeuudistuksessa sukupolvinäkökulma oli vahvimpia ajureita, ja niin se tulee olemaan jatkossakin eläkejärjestelmän kestävyyttä kehitettäessä”, kommentoi Elon yhteiskuntasuhdejohtaja Katja Veirto.

Työeläkeyhtiö Elon nuorille suunnattu työelämä- ja eläkekysely toteutettiin verkkokyselynä 17.–27.8.2018. Kyselyyn vastasi 245 iältään 17–30-vuotiasta nuorta, joista 74 prosenttia on päätoimisia opiskelijoita ja 25 prosenttia on työelämässä. Kysely on Elon kesätyöntekijöiden ideoima ja toteuttama.

Lisätietoja:

Hilkka Malinen, henkilöstöjohtaja, puh. 020 703 5687
Katja Veirto, yhteiskuntasuhdejohtaja, puh. 020 703 5550
Salla Häikiö, viestinnän suunnittelupäällikkö, puh. 020 703 5126