Nuoret voivat kokea epäkohtien esille tuomisen työpaikalla hankalaksi

4.9.2018

Nuorten usko omiin työelämätaitoihin on hyvällä mallilla. Omasta jaksamisesta huolehtiminen, omien vahvuuksien tunnistaminen ja työhön liittyvien ongelmien ratkaiseminen aiheuttavat kuitenkin vaikeuksia nuorille työntekijöille. Tiedot käyvät ilmi S-ryhmän, työeläkeyhtiö Elon ja Työterveyslaitoksen yhteistyössä tehdystä kyselystä S-ryhmän alle 25-vuotiaille työntekijöille.

Kyselyyn vastanneilla nuorilla on pääasiassa vahva usko omiin työelämätaitoihin. Valtaosa (yli 90 prosenttia) uskoo hallitsevansa melko hyvin tai erittäin hyvin perusasiat, kuten yhteisten käytäntöjen ja aikataulujen noudattamisen sekä yhteistyön työkavereiden kanssa. Toisaalta jopa 40 prosenttia kyselyyn vastanneista nuorista uskoi voivansa tuoda työpaikalla epäkohtia esiin jossakin määrin tai heikommin. Samansuuntaisesti yli 35 prosenttia vastanneista kokee pystyvänsä jakamaan työhön liittyviä ideoita jossakin määrin tai heikommin.

”Työyhteisön avoimuus uusille ideoille ja toisaalta esimiehen rohkeus käsitellä epäkohtia rakentavasti mahdollistaa nuorille omien ajatusten esille tuomisen”, sanoo Marjo Wallin, Elon työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö. ”Samalla kyselyn vastaajat kertoivat arvostavansa työelämässä erityisesti kannustavaa työyhteisöä, hyvää esimiestyötä ja mahdollisuuksia työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Työyhteisössä on hyvä tunnistaa, etteivät työn joustotarpeet koske ainoastaan työntekijöitä, joilla on esimerkiksi omia lapsia, vaan ihan jokaista. Lisäksi esimiesten tulisi antaa mahdollisimman usein kannustavaa palautetta työntekijöille.”

”Esimiehellä on tosiaan keskeinen rooli palautteen antajana. Nuorta työntekijää tulisi ohjata tunnistamaan omia onnistumisiaan ja vahvuuksiaan. Positiivista palautetta voi antaa pienistäkin asioista”, toteavat Työterveyslaitoksen tutkijat Auli Airila ja Mikko Nykänen.

Huolenaiheena nuorten jaksaminen

Suurin osa (81 %) kyselyyn vastanneista pitää terveyttään erittäin tai melko hyvänä. Lisäksi 92 prosenttia kertoo työkykynsä olevan erittäin tai melko hyvä. Siitä huolimatta 41 prosenttia kyselyyn vastanneista naisista ja 32 prosenttia miehistä on kokenut mielialansa alakuloiseksi, masentuneeksi tai toivottomaksi viimeisen kuukauden aikana.

”Tulos on hyvin saman suuntainen Kouluterveyskyselyn kanssa. Nuoret kertovat alakulon tunteestaan avoimemmin, mikä on hyvä asia. Emme saa medikalisoida tulosta, koska kyse ei ole diagnoosista. Mutta kyllä se herättää huolen, ja tulemme tähän perehtymään”, sanoo S-ryhmän työhyvinvointijohtaja Sanna-Mari Myllynen.

”Työurien pidentämisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että nuoret pääsevät onnistuneesti kiinni työelämään heti ensimmäisessä työpaikassa”, korostaa Wallin. ”Tunne siitä, että pärjää vaativassa työelämässä, syntyy jo ensimmäisissä työtehtävissä. Nuoret ovat vasta opettelemassa työelämän perustaitoja eikä heillä ole kokemusta, jota vasten arvioida omaa suoriutumista. Esimiesten rakentava, jatkuva palaute arjen työssä on korvaamaton tuki itseluottamuksen kehittymiselle.”

Voit lukea lisää esimerkiksi nuorten työntekijöiden toivomasta palautekulttuurista S-ryhmän tiedotteesta.

Voit tutustua tutkimuksen infografiikkaan täällä.

Lisätietoja:

Marjo Wallin, Elo, työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö, puh. 020 703 5260, marjo.wallin@elo.fi
Susa Nikula, S-ryhmä, henkilöstöjohtaja, puh. 010 76 80260
Sanna-Mari Myllynen, S-ryhmä, työhyvinvointijohtaja, puh. 010 768 0312
Auli Airila, Työterveyslaitos, erikoistutkija, puh. 043 824 5472, www.ttl.fi/nuorimielityossa

Nuorten työelämäodotukset -selvitys
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää S-ryhmän nuorten työntekijöiden työelämäodotuksia ja -valmiuksia, nuorten kokemuksia esimiestyöstä ja työyhteisön toiminnasta sekä nuorten henkilökohtaisia voimavaroja ja hyvinvointia. Vastaavaa tutkimusta ei ole kaupan alalla toteutettu aikaisemmin. Tutkimus on osa S-ryhmän Nuori Mieli Työssä -ohjelmaa. S-ryhmän kumppanina kyselyn suunnittelussa ja toteutuksessa on työeläkeyhtiö Elo. Sähköinen kysely oli avoinna 11.1.–31.3.2018 ja siihen osallistui 1457 S-ryhmässä työskentelevää nuorta. Vastanneista 81 % oli naisia ja vastaajien keski-ikä 22 vuotta. Nyt julkaistut tulokset ovat ensimmäisiä. Analysointi ja tulosten tarkastelu jatkuvat syksyllä 2018.

Nuori Mieli Työssä
Nuori Mieli Työssä on S-ryhmän kolmivuotinen, hyvän työelämän kehittämisohjelma, jonka keskiössä ovat alle 25-vuotiaat nuoret. Tavoite on tuottaa tietoa ja työkaluja nuorten työkykyisyyden, työelämätaitojen ja työelämään kiinnittymisen tukemiseksi. Hankkeen kummina S-ryhmässä toimii Osuuskauppa Hämeenmaan johtoryhmä. Yhteistyökumppaneita ovat työeläkeyhtiö Elo, LähiTapiola, Barona, PAM, SAKU ry, Suomen Mielenterveysseura, Terveystalo, Työelämä 2020 ja Työterveyslaitos.