Sairauspoissaoloja voi hallita

Suomalaiset sairastavat paljon, ja pitkäaikaiset sairaslomat johtavat helposti työkyvyttömyyseläkkeisiin.

Työeläkeyhtiönä Elo haluaa auttaa asiakasyrityksiään sairauspoissaolojen hallinnassa sekä työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyssä.

Sairauspoissaolojen hallinta ei tarkoita, että yrityksessä ei voi enää sairastaa. Hallinta tarkoittaa, että yrityksessä sairauspoissaoloihin liittyvä prosessi on hyvin suunniteltu ja se tukee jokaisen työntekijän työssäjaksamista oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.

Ota käyttöösi varhaisen tuen malli

Sairauspoissaolojen hallinta edellyttää yritykseltä tiivistä yhteistyötä yrityksen työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa. Myös Kela edellyttää sitä. Vuonna 2011 Kelan korvausehdot muuttuivat sairasvakuutuslain muutoksen myötä. Uudet korvausehdot painottavat työssäjaksamisen tukemista työuran kaikissa vaiheessa ja jo ennen kuin työkykyongelmia on syntynyt.

Tällöin puhutaan varhaisen tuen mallista. Varhainen tuki (VATU) tarkoittaa yrityksessä sovittuja yhteisiä toimintatapoja, joilla tavoitellaan työssäjaksamisen haasteiden varhaista havainnointia ja joilla pyritään antamaan konkreettista tukea työssä jaksamiseen.

Varhaisen tuen malli pitää sisällään seuraavia asioita:

 • sairauspoissaolojen ilmoituskäytäntö
 • sairauspoissaolojen seurantakäytäntö
 • hälytysrajat poissaoloista
 • varhaisen tuen keskustelun lomake ja käytäntö
 • toimintamallit pidemmältä sairauslomalta palaavan henkilön työkyvyn varmistamiseksi
 • yhteydenpito pidemmällä sairauslomalla olevaan henkilöön
 • yrityksessä seurataan sairauspoissaoloja ja otetaan puheeksi työkyky ongelmat viimeistään silloin, kuin yrityksen asettamat sairauspoissaolojen hälytysrajat ylittyvät yksittäisen henkilön kohdalla.
 • esimiehet ja henkilöstö on tiedotettu ja koulutettu asiasta.

Saat käyttöösi varhaisen tuen mallin rakentamiseen liittyviä oppaita sekä puheeksioton oppaita ja lomakkeita näiltä verkkosivuilta.

Kun työkyky ei riitä

Kun esimies huomaa henkilön työssäjaksamisessa tai päivittäisessä työssä selviytymisessä haasteita, on aika toimia. Työpaikalla voidaan tehdä monia toimia, joilla voidaan edesauttaa ja tukea henkilön työssäjaksamista.

Esimiehen tulisi miettiä seuraavia mahdollisuuksia:

 • voidaanko työtehtäviä keventää joksikin aikaa
 • voidaanko työnkuvaa muuttaa joksikin aikaa tai pysyvästi
 • voidaanko työaikoja muuttaa
 • helpottaisiko jokin apuväline työssäselviytymistä
 • jos kyse on ikääntyneestä henkilöstä, voisiko osa-aikaeläkkeen avulla tukea työssäjaksamista vanhuuseläkeikään asti

Jos yrityksessä on yhteistyössä työterveyshuollon kanssa tehty kaikki mahdollinen henkilön työssäjaksamisen tukemiseksi, voi edessä olla työeläkeyhtiön ammatillinen kuntoutus tai työkyvyttömyyseläke.

Lue lisää:
Ammatillinen kuntoutus >
Työkyvyttömyyseläke >

Mitä sairauspoissaolot maksavat?

Sairauspoissaolojen kustannusten laskenta ei aina ole yksikertaista. Poissaolojen kustannuksiin vaikuttavat monet tekijät:

 • sairausloman pituus
 • onko kyse työtapaturmasta
 • onko kyse vapaa-ajan tapaturmasta ja onko yrityksellä vapaa-ajan tapaturmavakuutus
 • onko tilalle palkattu sijainen
 • onko menetetty työpanos korvattu muiden ylitöillä
 • aiheutuiko poissaolosta laatuvirheitä tuotantoon, tehokkuustappioita, asiakasreklamaatioita jne.

Keskimäärin sairauspoissaoloista arvioidaan syntyvän noin 300 euron kustannus per päivä. Tähän kustannukseen vaikuttavat edellä kuvatut tekijät. On todettu, että jos kaikki kustannukset huomioidaan, niin kustannusarvio saattaa nousta jopa lähelle 600€/päivä.

Sairauspoissaoloja seurattaessa ja niiden kustannuksia arvioidessa tulee muistaa, että pienemmissä yrityksissä yhdenkin henkilön pidempi poissaolo nostaa sairauspoissaoloprosenttia huomattavasti. Aina ei kuitenkaan ole kyse poissaolosta, jonka syntyyn työnantaja olisi voinut vaikuttaa työolosuhteita muuttamalla. Tästä syystä sairauspoissaoloja tulee seurata pienemmissä yrityksissä varauksella. Lisäksi eri toimialoilla poissaoloihin voivat vaikuttaa toimialan erityispiirteet, esim. työhön liittyvät terveysmääräykset.

Lue lisää
Suuryrityksen työkyvyttömyysmaksu >