Ammatillinen kuntoutus

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa työntekijän työkykyä. Tarkoituksena on siten mahdollistaa työntekijän pysyminen työelämässä sairauden aiheuttamasta haitasta huolimatta.

Lähtökohtana on aina sairauden, vian tai vamman aiheuttama työkyvyttömyyden uhka, joka todennäköisesti toteutuu ilman tarkoituksenmukaisia kuntoutustoimenpiteitä.

Työntekijän työkyvyn oikea-aikaisesta tukemisesta hyötyy sekä työnantaja että työntekijä.

Ammatillinen kuntoutus kannattaa

Työnantaja

Taloudelliset säästöt


Kuntoutuksen edullisuus verrattuna työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Säästöt sairauspoissaoloissa.

Säästöt vaihtuvuuskustannuksissa.

• Pienempi korotuspaine työeläkemaksuihin.


Osaava henkilöstö


• K
okeneen työntekijän pysyminen yrityksessä.

Ammattitaidoltaan uusiutunut työntekijä.

Kuntoutussuunnitelma työpaikan tarpeisiin.


Henkilöstöstä huolehtiva yrityskuva


Hyvät rekrytointimahdollisuudet.

Työntekijä

Työelämä jatkuu


• Sisältöä ja merkitystä elämään.
• Palkka yleensä suurempi kuin eläke.
• Vanhuuseläke karttuu paremmaksi työssä.

Henkilökohtainen kehittyminen

• Osaaminen laajenee.
• Työmarkkinakelpoisuus paranee.

Elämänlaatu paranee

• Toimintakyky paranee.

Kuntoutuksella voidaan tukea:

 • Työhön paluuta pitkän sairausloman jälkeen.
 • Siirtymistä terveydentilaan paremmin sopiviin työtehtäviin.
 • Ammatin vaihtamista terveydentilaan sopivaksi.

Ammatillisen kuntoutuksen keinot

Työkokeilu tai työhönvalmennus

Työntekijän paluuta töihin pitkän sairausloman jälkeen voidaan monessa tapauksessa tukea työpaikkakuntoutuksen keinoin eli työkokeilun tai työhönvalmennuksen avulla. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi lyhentämällä henkilön työaikaa tai keventämällä hänen työtehtäviään

työkokeilun ajaksi. Työkokeilun tavoitteena voi myös olla, että työntekijä perehtyy hänen terveydentilaansa paremmin sopiviin uusiin työtehtäviin. Työpaikkakuntoutuksen kesto on tavallisesti 3 – 6 kk.
Ammatillinen uudelleenkoulutus

Ammatillisessa kuntoutuksessa työpaikkakuntoutus on aina ensisijaista. Mikäli entinen työ tai ammatti ei ole enää terveydentilalle sopiva eikä uudelleensijoittuminen työpaikkakuntoutuksen keinoin ole mahdollista, Elo voi tukea työntekijän kouluttamista uuteen ammattiin. Koulutus voidaan toteuttaa täydennys- tai jatkokoulutuksena tai pidempänä ammatillisena koulutuksena kuten oppisopimuskoulutuksena. Kesto enintään 4,5 vuotta.

Tukea yritystoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen
Elo voi tukea elinkeinotuella oman yrityksen perustamista, aiemman yritystoiminnan suunnan muuttamista terveydentilaa paremmin soveltuvaksi tai ammatinharjoittamista. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen toimintaedellytykset ovat hyvät. Elinkeinotukea voidaan myöntää myös ammattiin harjoittamiseen liittyvien työvälineiden ja työkoneiden hankintaan.

Työnantajan tehtävät

Jos työntekijäsi työkyky on heikentynyt:

 • Ota asia puheeksi työntekijäsi kanssa.
 • Järjestä tarvittaessa työkykyneuvottelu.
 • Neuvo työntekijääsi hakemaan ammatillisista kuntoutusta.
 • Täytä kuntoutushakemuksen liitteeksi kuvaus hakijan työtehtävistä.
 • Ohjaa työntekijääsi laittamaan kuntoutushakemuksen liitteeksi työkykykeskustelusta laadittu pöytäkirja.
 • Seuraa kuntoutuksen onnistumista.
 • Jos maksatte työntekijälle palkkaa kuntoutuksen ajalta, ilmoita Eloon tilinumero kuntoutusrahan maksamiseksi työnantajalle.
 • Ilmoita Eloon kuntoutuksen aikana tapahtuvista muutoksista, esim. yli 2 viikon sairauslomasta tai vuosilomasta (yleensä 6 kuukauden työkokeilu voi sisältää viikon lomaa).

Ammatillisen kuntoutuksen lomakkeet ja ohjeet työnantajalle