Jumplink

Placeringar

Elos placeringsfunktion har i uppgift att placera pensionstillgångarna på ett inkomstbringande, betryggande och ansvarsfullt sätt. Utgångspunkten är att de fonderade pensionstillgångarna ska ge en så god avkastning som möjligt. Arbetspensionstillgångarna placeras enligt bolagets strategi och verksamhetsprinciper. Ansvaret för pensionstillgångarna sträcker sig årtionden framåt i tiden. Våra ansvarsfulla placeringsriktlinjer grundar sig också på bolagets samhälleliga uppgift – ansvaret gentemot försäkringstagarna och de försäkrade. Placeringsverksamheten är långsiktig, självständig och oberoende.
Placeringsfördelningen 31.12.2020
Bild: Elos placeringsfördelningen 31.12.2020

Marknadsvärdet på Elos placeringar uppgick i slutet av 2020 till 25,9 miljarder euro. Placeringarna avkastade 3,6 procent. Solvensnivån var 123,7 procent och solvenskapitalet var 1,6-faldigt i förhållande till solvensgränsen.

Elos placeringsriktlinjer


Grundläggande uppgift

• Elos placeringsfunktion har i uppgift att placera pensionstillgångarna på ett inkomstbringande, betryggande och ansvarsfullt sätt.
• Elos placeringsstrategi strävar efter att uppnå en god och tillräcklig placeringsavkastning med vald strategisk allokering och genom att välja lyckade placeringar inom de olika tillgångsslagen.
• Ansvaret för pensionerna sträcker sig årtionden framåt i tiden.

Solvens

• En god solvens möjliggör en aktiv placeringspolitik i alla ekonomiska miljöer.
• Det strategiska valet av allokering är den viktigaste faktorn som bestämmer avkastning och risk.
• Risktagning inom placeringsverksamheten behövs för att få en tillräcklig avkastning. Risktagningen hanteras med limiter och begränsningar samt genom en tillräcklig spridning.
• Ansvarsfulla placeringar är också ett sätt att undvika och hantera riskerna.

Ansvarsfull placeringsverksamhet

• Ansvarsfullheten är integrerad i placeringsprocesserna med beaktande av tillgångsklassernas särskilda egenskaper.
• Med ansvarsfulla placeringar eftersträvas en hållbar avkastning på lång sikt.
• En ansvarsfull placeringstrategi består av ansvarsfulla egna handlingssätt, efterlevnad av internationella normer, ansvarsfull analys av placeringsobjekten i beredningen, beslutsfattandet och uppföljningen av placeringarna samt ägarstyrning och annan påverkan.

Resurser och kostnadseffektivitet

• Placeringsverksamheten genomförs kostnadseffektivt och transparent i olika tillgångsklasser genom hela placeringsprocessen.
• Majoriteten av placeringarna i olika tillgångsklasser sköts av bolaget självt.
• De tilläggsintäkter som fås på marknaden är ett resultat av toppkunnande. Mervärde uppstår via en stark kompetens och som en följd av ett långsiktigt utvecklingsarbete.
• Det viktiga är att hela tiden utveckla kompetensen och att i en allt mer omfattande grad utnyttja digitaliseringens möjligheter.