Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Elo

General / Default image alt attribute
Vi är Elo, ett stort finländskt arbetspensionsbolag. Vi sköter om att våra kunder får den pension som de tjänat in. Vi hjälper våra kundföretag att nå framgång och att svara på de föränderliga utmaningarna i arbetslivet. Vi sköter våra kunders pensionstillgångar på ett inkomstbringande, betryggande och ansvarsfullt sätt. Placeringstillgångarna är välspridda både internationellt och i olika tillgångsklasser. De tryggar pensionerna och skapar en grund för en hållbar avkastning i decennier framåt.

Marknadsvärdet på placeringstillgångarna är cirka 30 miljarder euro. Cirka 490 000 arbetstagare och företagare är försäkrade i Elo. Antalet pensionstagare är cirka 250 000. Elo sysselsätter cirka 500 yrkesutbildade inom arbetspensionsförsäkringsbranschen.

Strategi

General / Default image alt attribute
Elos styrelse har godkänt Elos strategi för åren 2023–2025. Elo vill vara det mest tilltalande bolaget i arbetspensionsbranschen i slutet av strategiperioden. Mest tilltalande för nuvarande och potentiella kunder, nuvarande och framtida anställda samt samarbetspartner.
Elos mission, dvs. orsaken till bolagets existens, är att skapa en livslång trygghet för sina kunder. Elo ser till att kunderna får sina intjänade pensioner nu och i framtiden, stödjer sina kunder i arbetsmiljöledning och placerar pensionsmedlen ansvarsfullt.

Elos värderingar omdefinierades under strategiprocessen. Värderingarna avspeglar hur man agerar inom Elo, vad som värdesätts och ett hurdant bolag Elo vill vara i framtiden.

Med värderingen öppenhet vill vi uttrycka att vi är öppna i såväl med- som motvind. Aktivitet vittnar om nyfikenhet och en ambition att förnya sig. Engagemang innebär att Elos anställda sköter kundens ärende som sitt eget.

Värderingarna och missionen är långsiktiga och sträcker sig över hela strategiperioden, medan visionen tar sikte på strategiperiodens slut, dvs. 2025.