Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Avgifter och intyg

FöPL-försäkringsavgiftens storlek påverkas av din ålder, din FöPL-arbetsinkomst, en eventuell rabatt för nyetablerade företagare, tidpunkten när avgifterna betalas samt antalet avgiftsposter.

FöPL-försäkringsavgiften 2024

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen de avgiftsprocenter enligt vilka FöPL-försäkringsavgiften räknas ut. År 2024 är FöPL-avgiften:

 • för 18−52-åringar 24,10 % av den fastställda FöPL-arbetsinkomsten. 
 • för 53−62-åringar 25,60 % av den fastställda FöPL-arbetsinkomsten.
 • från början av det år som följer efter att företagaren fyllt 63 år 24,10 % av FöPL-arbetsinkomsten.

Du kan göra en uppskattning av din FöPL-avgift med Elos FöPL-räknare.

Behöver du ett FöPL-intyg?

I Elos webbtjänst kan du skriva ut eller spara följande FöPL-intyg:

 • Giltighets- och betalningsintyg
 • Intyg över arbetsinkomsten
 • Intyg över arbetsinkomsten och betalningsintyg (t.ex. som bilaga till ansökan om dagpenning från arbetslöshetskassan)
 • Intyg över betalda avgifter
 • Utskrift över betalningssituationen

Du kan ocskå anmäla oss om mottagarinformation för elektroniska fakturor i vår webbtjänst.

Rabatt för nyetablerade företagare

.Som nyetablerad företagare får du 22 procent rabatt på försäkringsavgiften under de första 48 månaderna. 

Om din första FöPL-försäkring har börjat efter 1.1.2001 och du ännu har rabattmånader kvar, får du den återstående rabatten även för din andra FöPL-försäkring. Nedsatt avgift beviljas inte för en tredje FöPL-försäkringsperiod även om den sammanlagda tiden skulle vara kortare än 48 månader.  Du behöver inte själv komma ihåg hur många rabattmånader du har kvar eftersom vi alltid kontrollerar din rätt till rabatt och beviljar den när försäkringen börjar.
Om du i samma företag övergår från ArPL till att omfattas av FöPL för första gången, anses företagsverksamheten ha börjat vid tidpunkten för övergången. 

Du har inte rätt till rabatt för nyetablerade företagare, om Pensionsskyddscentralen har varit tvungen att ta en tvångsförsäkring åt dig som företagare. 

Du vet väl att du kan dra av FöPL-avgifterna i beskattningen?

FöPL-försäkringsavgifterna är i sin helhet avdragbara i beskattningen. Avdraget kan göras antingen i företagarens personliga beskattning eller i makens eller företagets beskattning beroende på vem som har angetts som betalare av FöPL-försäkringen. När FöPL-avgiften dras av i beskattningen betalar du de facto mindre. Om du behöver ett intyg över betalda FöPL-försäkringsavgifter får du det behändigt i vår webbtjänst. 

Bra att veta om försäkringsavgifterna

General / Default image alt attribute

Flexibla FöPL-försäkringsavgifter

Under goda år kan du tjäna in en bättre pension än normalt genom att betala FöPL-tillskottsavgifter och under sämre år kan du på motsvarande sätt betala en nedsatt försäkringsavgift. Man talar om en flexibel betalning av FöPL-avgifterna. Flexibel betalning höjer eller sänker avgiften tillfälligt för ett kalenderår i taget.

Du kan använda flexibel betalning då

 • din försäkring varit i kraft i samma pensionsbolag hela året
 • det inte finns obetalda avgifter för din försäkring
 • du ännu inte får arbetspension från Finland
 • du inte betalar nedsatt avgift för nyetablerade företagare.

Du kan betala tillskottsavgift till och med varje år, men nedsatt avgift kan utnyttjas högst tre gånger under en period på sju år. Tillskottsavgiften och din FöPL-försäkringsavgift får inte sammanlagt överstiga den övre FöPL-inkomstgränsen, som är 204 625,00 euro år 2024.

Tillskottsavgifterna är avdragbara antingen i företagets eller företagarens beskattning enligt vad som anmälts till pensionsbolaget.

Flexibiliteten inverkar endast på den pensionsgrundande arbetsinkomsten och inte på övriga sociala förmåner som fastställs utifrån den fastställda arbetsinkomsten som grundar sig på arbetsinsatsen t.ex. sjukdagpenningen.

Granska flexibilitetens belopp och lämna en ansökan om flexibla avgifter i Elos webbtjänst.