Jumplink

Revisor

Enligt bolagsordningen ska Elo ha minst en och högst två revisorer. Om revisorn inte är en revisorssammanslutning, ska det väljas minst en och högst två revisorssuppleanter till bolaget. Revisorn och revisorssuppleanten ska vara en revisor eller en revisorssammanslutning som godkänts av Centralhandelskammaren. På revisionsutskottets förslag lämnar styrelsen ett förslag till val av revisor för bolagsstämman.

Revisionsutskottet utvärderar revisorernas verksamhet och tjänster varje år.

Revisionsarvode betalas enligt en faktura som bolaget godkänner och till revisorn betalas inte skilt dagtraktamente eller ersättning för resekostnader.

Ordinarie bolagsstämman 2020 valde CGR-sammanslutningen Ernst & Young till bolagets revisor. Som bolagets huvudansvariga revisor fungerar CGR Ulla Nykky.

Ulla Nykky har varit CGR-revisor sedan år 1997 och hon arbetar för tillfället som ansvarig revisor för bl.a. följande bolag: Capman Oyj, KEVA, Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget, Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget, Taaleri Oyj samt Försäkringsaktiebolaget Garantia.

Ulla Nykky har varit Elos huvudansvariga revisor fr.o.m. den 23 april 2014.