Jumplink

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

/ Nyheter

Delägarna i Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls måndagen den 19 april 2021 från kl. 16.00 i Elos lokaler på adressen Norrskensvägen 7, 02100 Esbo.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas de ärenden som enligt 20 § i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman:

1. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt verkställande direktörens översikt
2. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet
3. Disposition av den vinst som den fastställda balansräkningen utvisar

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att räkenskapsperiodens överskott på 4 431,66 euro överförs till dispositionsfonden.

4. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen samt verkställande direktören
5. Beslut om arvoden och grunderna för ersättningen av resekostnader till ledamöterna i förvaltningsrådet

Förvaltningsrådets valutskott har enligt 12 § i bolagsordningen för bolagsstämman berett förslag till arvoden och till grunder för ersättningen av resekostnader för ledamöterna i förvaltningsrådet, till antalet medlemmar (punkt 6 nedan) och till valet av medlemmar (punkt 7 nedan).

Valutskottet föreslår att det till ledamöterna i förvaltningsrådet betalas följande arvoden från den ordinarie bolagsstämman år 2021 fram till följande ordinarie bolagsstämma:
- ordförandens årsarvode föreslås vara 5 000 euro
- vice ordförandens årsarvode föreslås vara 3 800 euro
- ordförandens, vice ordförandens och medlemmarnas mötesarvode föreslås vara 800 euro per möte

Dagtraktamente och resekostnader skulle betalas till samtliga ledamöter enligt gällande maximibelopp för skattefria ersättningar i skattestyrelsens beslut.

Årsarvodet skulle betalas i två rater.

Valutskottet föreslår därtill att medlemmarna i förvaltningsrådet försäkras enligt 8 § i lagen om pension för arbetstagare, enligt vilken pension tillväxer för förtroendeuppdrag och ArPL-avgift betalas för förtroendemannaarvoden.

6. Beslut om antalet ledamöter i förvaltningsrådet

Enligt 9 § i bolagsordningen ska förvaltningsrådet bestå av minst 28 och högst 56 ledamöter.

I förvaltningsrådet ska det finnas sådana representanter för försäk-ringstagarna och de försäkrade, som väljs bland personer som före-slagits av de viktigaste arbetsgivarcentral- och löntagarcentral¬organi-sationerna. Antalet representanter som valts bland personer som föreslagits av de viktigaste löntagarcentralorganisationerna ska utgöra minst en tredjedel av antalet ledamöter i förvaltningsrådet och antalet representanter som valts bland personer som föreslagits av de viktigaste arbetsgivarcentralorganisationerna ska utgöra minst en sjättedel av antalet ledamöter i förvaltningsrådet.

Mandattiden för en ledamot i förvaltningsrådet är tre år. En tredjedel av ledamöterna, eller vad som är närmast en tredjedel, står i tur avgå varje år.

Valutskottet föreslår att antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs till 42.

7. Val av ledamöter till förvaltningsrådet

Valutskottet föreslår att bolagsstämman väljer följande ledamöter till förvaltningsrådet för treårsperioden 2021–2024:

Av de ledamöter som står i tur att avgå föreslås återval av Ilkka Brotherus (Finlands Näringsliv), Antti Hakala (STTK), Sauli Huikuri, Kalle Kujanpää, Veli-Matti Kuntonen (FFC), Lasse Laurikainen (Akava), Timo Mäki-Ullakko, Antti Rantalainen, Millariikka Rytkönen (STTK), Mikko Salo (Akava), Olli Sarekoski, Pentti Virtanen (Finlands Näringsliv), Jaana Ylitalo (FFC) och Satu Yrjänen.

Dessutom föreslår valutskottet att det till nya ledamöter i förvaltnings¬rådet fram till den ordinarie bolagsstämman 2023 på förslag av Finlands Näringsliv väljs HR-direktör Pii Raulo (YIT Oyj) samt fram till den ordi¬narie bolagsstämman 2022 på förslag av FFC väljs styrelsens vice ordförande, direktör Katja Syvärinen (Finlands Fackförbunds Central¬organisation FFC rf).

8. Beslut om arvoden och grunderna för ersättningen av resekostnaderna till revisorer

Styrelsen föreslår på revisionsutskottets förslag att revisionsarvode betalas enligt en faktura som bolaget godkänner och att det till revisorerna inte separat betalas dagtraktamente eller ersättning för resekostnader.

9. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

Styrelsen föreslår på revisionsutskottets förslag att det till bolagets revisor väljs en revisionssammanslutning och att det inte väljs någon revisorssuppleant.

10. Val av revisor

Styrelsen föreslår på förslag av revisionsutskottet att det till revisor väljs revisorssammanslutningen Ernst & Young Oy, som har meddelat att CGR Heikki Ilkka fungerar som huvudansvarig revisor.

B. Bolagsstämmohandlingar

Bolagsstämmans föredragningslista, kopior av bokslutshandlingarna och de förslag till beslut som presenterats för bolagsstämman finns från och med den 6 april 2021 till påseende på bolagets huvudkontor, Norrskensvägen 7, 02100 Esbo. Kopior av handlingarna skickas på begäran till delägarna.

Denna kallelse till bolagsstämma samt annan information om bolagsstämman och bokslutet finns på Elos webbplats www.elo.fi.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har bolagets delägare. Beslutanderätt på bolagsstämman utövas av bolagets delägare. Den som har beslutanderätt på bolagsstämman får utöva sin rätt via ett ombud.

Delägare i bolaget är enligt 5 § i bolagsordningen:
1) försäkringstagare som har ett gällande försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare i bolaget
2) försäkringstagare som har ett gällande försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare i bolaget
3) de försäkrade i varje enskild försäkring tillsammans, vilka omfattas av ett gällande försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare i försäkringsgivarens bolag.

Enligt 19 § i bolagsordningen har de delägare som nämns i 5 § 1 mom. 1 och 2 punkten i bolagsordningen samt den representant för de försäkrade som nämns i 5 § 1 mom. 3 punkten rösträtt på bolagsstämman. Representanten får endast företräda en försäkringstagare eller de försäkrade i en sådan koncern som nämns i bolags¬ordningen och i egenskap av försäkrad ska representanten omfattas av en av de försäkringar enligt lagen om pension för arbetstagare som han eller hon företräder.

När det gäller valet av representant för de försäkrade fastställs i 19 § i bolagsordningen följande:

Beslut om val av representant och huruvida det i enlighet med 19 § 2 mom. i bolagsordningen ska väljas en eller flera representanter, samt beslut om vilka försäkringar som representanterna företräder, fattas av de företrädare för personalen som avses i lagen om samarbete inom företag, och i fråga om en sådan koncern som nämns ovan de före¬trädare för personalen som valts för koncernsamarbete som avses i nämnda lag. Om försäkringstagaren inte har nämnda företrädare för personalen, förrättas ovan nämnda val av de försäkrade som omfattas av varje enskild försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare på ett gemensamt möte för varje enskild försäkring eller, om försäkrings¬tagaren har flera försäkringar enligt lagen om pension för arbetstagare i bolaget, av de försäkrade som omfattas av dessa försäkringar på ett gemensamt möte.

Valet av representant bekräftas i en handling som undertecknas av ordföranden på det möte där valet förrättas. Handlingen fungerar som representantens fullmakt på bolagsstämman. Av handlingen ska den försäkring eller de försäkringar framgå som omfattar de försäkrade vilka ombudet representerar.

På grund av mötesrestriktionerna som en följd av coronaviruset uppmanar vi del-ägarna och representanterna för de försäkrade att undvika att komma till mötes-platsen. Delägare och representanter för de försäkrade har möjlighet att delta i bolagsstämman genom att till sin representant befullmäktiga advokat Jori Taipale (Bird & Bird Advokatbyrå Ab) eller en person som han utser, varvid delägaren eller representanten för de försäkrade ska anmäla sig till bolagsstämman och ge den befullmäktigade en fullmakt. Fullmakten ska inlämnas enligt den tidsfrist och det förfarande som nämns nedan i punkt 3 i anmälningsanvisningarna i kallelsen till Elos bolagsstämma.

2. Rösträtt

Röstetalet för varje försäkring är en (1) röst per varje försäkringsavgift på fulla hundra (100) euro som betalats under det föregående kalenderåret. Försäkringens röstetal är emellertid minst två (2) röster. Röstetalet för en försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare, eller om försäkringstagaren har flera försäkringar enligt lagen om pension för arbetstagare i bolaget, röstetalen för dessa, delas mellan försäkringstagaren och de försäkrades representant i det förhållande som den genomsnittliga avgiftsprocenten enligt lagen om pension för arbetstagare utvisar för arbetsgivaren och arbetstagaren. De röstetal som erhållits på detta sätt avrundas uppåt till följande hela tal. Om röstetalet för en försäkring är två (2) röster, tillhör den ena rösten försäkringstagaren och den andra representanten för de försäkrade.

På bolagsstämman får man för egen räkning eller som befullmäktigad av en annan rösta med högst en tiondedel av de på stämman företrädda röstetalet.

3. Anmälan

Delägare och ovan nämnda representant för de försäkrade som önskar delta i bolagsstämman ska meddela bolaget sitt deltagande senast den 14 april 2021 kl. 16.00. Anmälan kan göras:
• per brev till Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo/Eveliina Nikulainen, 00041 ELO
• per e-post till eveliina.nikulainen@elo.fi
• under arbetstid per telefon till 020 703 5464.

Anmälan ska vara bolaget till handa innan förhandsanmälningstiden går ut.

Eventuella fullmakter och handlingar som styrker valet av representant för de försäkrade ska inlämnas till bolaget i samband med förhandsanmälan.

Granskningen av fullmakter börjar på mötesplatsen kl. 15.30.


Esbo den 22 mars 2021

ÖMSESIDIGA ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAGET ELO
STYRELSEN

Sök efter artiklar och nyheter