Suoraan sisältöön

Elon toimitilojen vierailijoiden ja toimitalon kameravalvonnan tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kuvaa henkilötietojesi käsittelyä kulunvalvonnan ja kameravalvonnan tarkoituksiin sekä verkkoyhteyden mahdollistamiseen, kun asioit Elon toimitalossa, Revontulentie 7.

Elo käsittelee Elon toimitalossa ja kiinteistössä asioivien henkilöiden tietoja kulunvalvonnan ja kameravalvonnan tarkoituksiin, sekä vierailijoiden verkkoyhteyden mahdollistamiseksi. Huolehdimme rekisteröityjen yksityisyyden suojasta ja käsittelemme henkilötietoja aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan tarkemmin siitä, mihin tarkoituksiin Elo käsittelee toimitiloissa asioivien henkilötietoja ja millä tavalla tietoja käsitellään.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo (”Elo”), osoitteessa
Revontulentie 7, 02100 Espoo, p. 020 703 50 (vaihde)

Lue lisää tietosuojasta Elossa tai ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme:
Tuukka Jousi, tietosuoja@elo.fi, p. 020 703 50 (vaihde).

Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi vierailun mahdollistamiseksi, mukaan lukien kulun- ja kameravalvonta sekä vierailijoiden verkkoyhteys. Kulunvalvontaan liittyvä vierailijoiden henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Kameravalvonnassa tallentuvat Elon toimitiloissa ja kiinteistössä asioivat henkilöt. Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun omaisuuden suojaamiseksi sekä turvallisuutta ja omaisuutta vaarantavien tilanteiden, ilkivallan ja rikosten ennaltaehkäisemiseksi ja selvittämiseksi, sekä tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi. Kameravalvonnasta on ilmoitettu näkyvästi toimitalossa. Käsittelemme myös vierailijoiden verkkoyhteystietoja, silloin kun vierailija käyttää Elon vierailijoiden käyttöön tarjoamaa verkkoyhteyttä. Verkkoyhteystietojen käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen.

Mitä henkilötietojasi käsittelemme?

Henkilötiedoillasi tarkoitetaan kaikkea sellaista tietoa, joka on yhdistettävissä sinuun tai jonka avulla sinut voidaan tunnistaa. Kulunvalvonnassa käsittelemme Elo-talon vierailijoiden ja toimitiloissa asioivien henkilöiden nimitietoja, yrityksen tai yhteisön nimitietoa, sekä tietoa vierailun isännästä. Eri puolilla toimitaloa sijaitsevien kameroiden avulla tehtävässä kameravalvonnassa tallentuvat valvontakameran kuvatallenne sekä tiedot tallennuspaikasta ja -ajasta. Vierailijoiden verkkoyhteyden mahdollistamiseksi käsittelemme vierailijoiden verkkoyhteystietoja, mukaan lukien loki- ja muut seurantatiedot.

Mistä lähteistä saamme henkilötietosi?

Henkilötiedot kerätään vierailijalta itseltään tai vierailun isännältä. Henkilötietoja kerääntyy myös valvontakameran tallenteista ja verkkoyhteyden käytön yhteydessä.

Mille tahoille henkilötietojasi siirretään tai luovutetaan?

Tietoja luovutetaan ulkopuolisille tahoille ainoastaan tapauksissa, joissa vastaanottajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja Elolta tai poikkeustapauksissa rekisteröidyn suostumuksella, esimerkiksi vierailijan tai muiden oikeuksien turvaamiseksi.

Elo käyttää luotettuja ulkopuolisia palveluntuottajia, jotka käsittelevät henkilötietoja Elon lukuun. Näitä ovat esimerkiksi kameravalvontapalvelu ja ulkoistettu järjestelmän pääkäyttö.

Siirretäänkö tietojasi Euroopan ulkopuolelle?

Elon toimitiloissa asioivien henkilöiden tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi tai lainsäädäntöön perustuvien säilytysaikojen mukaan, jonka jälkeen tiedot poistetaan. Kameravalvontatietoja säilytetään siten, että säilytysaika on maksimissaan kaksitoista (12) kuukautta. Lokitietojen säilytysaika on kuluva vuosi ja sitä seuraavat viisi kalenterivuotta. Kulunvalvonnassa kulkutapahtumatietojen tallennusaika on yksi (1) vuosi. Tämä tallennusaika koskee myös vierailijoiden kulkutapahtumia, jos heille on luovutettu kulkutunniste vierailun ajaksi.

Mitkä ovat oikeutesi rekisteröitynä?

Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet Elossa käsiteltäviin henkilötietoihisi.

Oikeus saada pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja Elo sinusta käsittelee. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös käsiteltävistä tiedoista sekä tietojen käsittelyyn liittyvät tarpeelliset tiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus saada itseäsi koskeva virheellinen, vanhentunut tai puutteellinen tieto oikaistuksi tai täydennetyksi.

Oikeus tietojen poistamiseen: Sinulla on oikeus pyytää itseäsi koskevien tietojen poistamista tietyin edellytyksin. Henkilötiedot voidaan poistaa esimerkiksi silloin, jos niitä ei enää tarvita alkuperäisiin käsittelytarkoituksiin. Huomaathan, että pyynnöstäsi huolimatta Elo voi joutua jatkamaan tietojesi käsittelyä esimerkiksi lakisääteisen velvoitteensa noudattamiseksi eikä tietojen poistaminen tällöin ole mahdollista.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista siten, että Elolla on oikeus ainoastaan säilyttää kyseisiä henkilötietoja. Voit esimerkiksi pyytää tietojesi rajoittamista asian tutkinnan ajaksi silloin, jos sinua koskeva tieto ei mielestäsi pidä paikkaansa ja tiedon paikkansa pitävyyttä on tutkittava tarkemmin.

Oikeus pyytää tiedon siirtoa järjestelmästä toiseen: Jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, sinulla on oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle. Siirto-oikeus koskee tietoja, jotka olet itse toimittanut Elolle, ja jotka on tallennettu sähköiseen tietojärjestelmään. Jos teknisesti mahdollista, rekisterinpitäjän tulee siirtää tietosi suoraan toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus käsittelyn vastustamiseen: Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely ei perustu lakisääteiseen velvoitteeseen tai sopimukseen.
Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna: Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai muuten merkittäviä vaikutuksia.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, toimita yksilöity kirjallinen pyyntösi Elon tietosuojavastaavalle sähköpostitse (tietosuoja@elo.fi) tai kirjeitse Työeläkeyhtiö Elo, Tietosuojavastaava, 00041 Elo. Huomioithan, että sinun on todistettava henkilöllisyytesi ennen pyynnön täyttämistä, joten liitä pyyntöön ajantasaiset yhteystietosi.

Elo vastaa pyyntöihin ilman aiheetonta viivytystä, joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Rekisteröidyn pyyntöjen perusteella annettavat tiedot ja toimenpiteet ovat ensisijaisesti maksuttomia, elleivät pyynnöt ole ilmeisen perusteettomia, kohtuuttomia tai toistuvia, jolloin Elo voi näillä perusteilla myös kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta.

Mikäli epäilet, että henkilötietojasi on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00531 Helsinki tai www.tietosuoja.fi.

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>