Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Tietosuoja Elossa

Elon tehtävänä on hoitaa työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteistä eläketurvaa työntekijän eläkelain (TyEL) ja yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti sekä hoitaa tätä varten kertyviä varoja tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Hoitaessamme tehtäväämme meidän täytyy käsitellä myös henkilötietoja.

Huolehdimme asiakkaidemme yksityisyyden suojasta ja käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön, kuten työeläkelakien, EU:n tietosuoja-asetuksen, kansallisen tietosuojalain ja vakuutuslainsäädännön, luottolaitoslainsäädännön sekä sijoitusrahastoista annettujen säännösten mukaisesti.


Miksi Elo käsittelee henkilötietoja?

Elo kerää ja käsittelee tietoja hoitaessaan sille kuuluvia tehtäviä. Toimialamme ja tehtävämme on määritelty lainsäädännössä. Tehtäviimme kuuluvat muun muassa työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä eläketurvasta ja niitä varten kertyneistä varoista huolehtiminen.

Mitä henkilötietoja Elo käsittelee?

Elo kerää henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen vastuullamme olevien tehtävien hoitamiseksi.

Keräämme tehtäviemme hoitoa varten asiakkaidemme nimi-, henkilötunnus- ja yhteystietoja. Tämän lisäksi meille kertyy toiminnassamme myös muun muassa palkka- ja eläketietoja sekä tietoa yritysasiakkaiden omistussuhteista. Terveystietoja käsittelemme työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioiden hoidossa. Tarjoamme sijoitustoimintamme osana asiakasyrityksillemme rahoitusratkaisuja ja omistamme kiinteistöjä, joiden vuokrausta ja ylläpitoa varten käsittelemme vuokralaisia ja palveluntarjoajia koskevia tietoja, kuten nimi- ja yhteystietoja. Luottojen hoitamiseksi tarvitsemme myös tietoja lainansaajista ja vakuudenantajista (mm. luottotietoja).

Yksityiskohtaisempaa tietoa Elossa käsiteltävistä henkilötiedoista saat tietosuojaselosteista:

 

 

Mistä Elo saa tietoja?

Elo saa tietoja rekisteröidyltä itseltään. Tietoja saadaan myös tahoilta, joilta Elolla on lain mukaan oikeus saada tietoja (mm. lakisääteistä sosiaalivakuutusta hoitavilta laitoksilta tai terveydenhuollon toimijoilta). 

Vakuutettujen työnantajilta saamme säännönmukaisesti palkkatietoja ja muita työsuhdetta koskevia tietoja vakuuttamisen hoitamiseksi ja korvauspäätösten tekemiseksi. Asiakkaiden yhteystietojen ylläpitämiseksi ja tarkistamiseksi hankimme tietoja mm. Posti Group Oy:ltä ja väestötietojärjestelmästä. Hankimme tietoa myös luottorekistereistä laina-asiakkaista ja vakuutuksenottajista sekä etuuksien takaisinperintää varten.

Kenelle Elo luovuttaa tietoja?

Elo voi luovuttaa henkilötietoja vain rekisteröidyn suostumuksella sekä silloin, kun luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja Elolta.

Miten tietoni on suojattu?

Elon tietoturvan tärkein periaate on vastuullinen toiminta. Tietoturvallisuuden tavoitteena on turvata Elossa käsiteltävien tietojen luotettavuus, käyttökelpoisuus ja saatavuus sekä estää luottamuksellisten tietojen joutuminen vääriin käsiin.

Mistä saan tietoa henkilötietojeni käsittelystä?

Elossa tapahtuvasta tietojen käsittelystä saat informaatiota näiltä sivuilta. Kysymyksiä tietosuojastamme voit lähettää tietosuojavastaavallemme sähköpostitse tietosuoja@elo.fi.

Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet Elossa oleviin henkilötietoihin. Sinulla on oikeus muun muassa saada tietää, mitä tietoja sinusta on Elossa. Jos haluat käyttää tarkastusoikeuttasi, voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaan. Huomaathan, että ennen tietojen tarkastuksen aloittamista, sinun on todistettava henkilöllisyytesi. Jos katsot, että Elossa olevissa tiedoissa on virheitä, voit vaatia niiden oikaisemista.

Silloin, kun Elo käsittelee tietoja lakisääteisen työeläketurvan hoitamiseksi, on oikeuksia rajoitettu lainsäädännöllä. Lainsäädännöllä on rajoitettu muun muassa oikeuksia saada tietoja poistetuksi, siirtää niitä toiseen järjestelmään tai vastustaa tietojen käsittelyä.


Elon asiakirjajulkisuuskuvaus

Elo ylläpitää julkisuusperiaatteen toteuttamista varten kuvausta tietovarannoistaan. Tätä kuvausta kutsutaan asiakirjajulkisuuskuvaukseksi. Kuvauksen tarkoituksena on auttaa Elon vakuutus- ja eläkeasiakkaita silloin, kun he haluavat tehdä Elon asiakirjoihin kohdistuvan tietopyynnön.

Asiakirjajulkisuuskuvauksessa on kuvattuna ne tietovarannot, joita Elo käsittelee hoitaessaan julkista hallintotehtävää tai käyttäessään julkista valtaa. Tietovarannolla tarkoitetaan tietoaineistojen kokonaisuutta, jota käsitellään tietojärjestelmien avulla tai manuaalisesti. Asiakirjajulkisuuskuvaus perustuu tiedonhallintalain (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019) säädöksiin. 

Elo rekisteröi käsittelyssään olevia asioita, asiankäsittelyä ja asiakirjoja koskevat tiedot. Nämä tiedot ovat Elon operatiivisissa tietojärjestelmissä ja paperiaineistoissa, joista ne siirretään arkistoon säädösten mukaisesti. Elon asiankäsittelyyn liittyvät tiedot ovat kolmessa tietovarannossa. Nämä ovat Yrittäjän työeläkevakuuttamisen tietovaranto, Eläkeprosessien tietovaranto ja Työnantajan työeläkevakuuttamisen tietovaranto.

Elon tietovarannot

 
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>