Suoraan sisältöön

Verkkopalvelujen käyttöehdot

1. Ehtojen soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan, kun asiakas asioi sähköisesti Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon (jäljempänä palveluntarjoaja tai Elo) verkkopalveluissa.

Näissä ehdoissa sovitaan verkkopalvelun käytön yleisistä ehdoista. Vakuutuksenottajana tai vakuutuksenottajan puolesta toimivana asiakas saa käyttöönsä niitä palveluja koskevat verkkopalvelut, joista hän on Elon kanssa erikseen sopinut. Vakuutettuna tai eläkkeen tai kuntoutusetuuden saajana asiakas saa käyttöönsä niitä palveluja koskevat verkkopalvelut, joiden käyttöehdot hän on palveluun kirjautuessaan hyväksynyt. Vakuutettuna tai eläkkeen tai kuntoutusetuuden saajana verkkopalveluja käyttävään asiakkaaseen ei sovelleta näiden ehtojen 6 ja 7 kohtia eikä 5 ja 8 kohtia siltä osin kuin niissä viitataan verkkopalvelusopimukseen. Palvelujen sisällöstä sovitaan erillisissä palvelukohtaisissa ehdoissa.

Palveluiden käyttäminen edellyttää, että asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot, erillisten palvelujen käyttäjäsopimusten ehdot silloin, kun näitä edellytetään, sekä tietojen käsittelyä koskevat periaatteet ja sitoutuu noudattamaan niitä. Asiakasta sitovat toissijaisesti myös Elon verkkopalveluiden yleiset käyttöehdot.

Asiakas voi tunnistautua Elon verkkopalveluun niiden pankkien Tupas-tunnuksilla, joiden kanssa Elo on tehnyt sopimuksen.

2. Elon verkkopalvelut

2.1 Palveluntarjoajat ja palvelut

Elo tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden hoitaa vakuutus-, eläke-, kuntoutus- ja työkykyjohtamisen asioitaan verkkopalvelun välityksellä. Elon verkkopalveluissa kulloinkin tarjottavat palvelut ja niiden sisällöt ilmenevät verkkosivuilta(www.elo.fi).

Palvelutarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia palveluvalikoimaan, palvelujen sisältöön ja toimintaan sekä verkkopalvelujen käytön edellytyksenä oleviin teknisiin vaatimuksiin.

2.2 Tunnistautuminen verkkopalveluiden Vakuuttaminen -osioon

Elon verkkopalvelujen käyttäminen edellyttää asiakkaan tunnistamista. Asiakkaan tunnistaminen tapahtuu pankin Tupas-tunnuksilla.

Palveluntarjoaja voi muuttaa tunnistamismenetelmää ilmoittamalla siitä asiakkaalle etukäteen.

2.2.1 Kuluttaja-asiakkaan tunnistautuminen

Asiakas sitoutuu säilyttämään tunnistautumistietoja erillään ja huolellisesti siten, etteivät ne joudu ulkopuolisen haltuun.

Asiakas vastaa tunnistautumistietojen avulla tehdyistä oikeustoimista siihen asti, kunnes tunnusten myöntäjä on saanut ilmoituksen tunnistautumistietojen joutumisesta ulkopuolisen haltuun ja tunnukset myöntäneellä on ollut kohtuullinen aika estää palvelujen käyttö. Asiakas vastaa vahingoista, joita tunnistautumistietojen luvaton käyttö mahdollisesti aiheuttaa palveluntarjoajalle, asiakkaalle tai sivulliselle siihen asti, kunnes tunnusten myöntäjä on saanut edellä mainitun ilmoituksen ja estänyt tunnusten käytön.

Jos asiakas on säilyttänyt tunnistautumistietojaan huolimattomasti tai muutoin menettelyllään myötävaikuttanut tunnistautumistietojen joutumiseen sivullisen haltuun, asiakas vastaa palveluntarjoajalle aiheutuneesta vahingosta.

2.2.2 Yritysasiakkaan tunnistautuminen

Asiakkaan on nimettävä verkkopalveluiden pääkäyttäjä ja ilmoitettava tämä palveluntarjoajalle. Pääkäyttäjän vaihtumisesta on välittömästi ilmoitettava palveluntarjoajalle.

Pääkäyttäjä hallinnoi käyttöoikeuksia. Pääkäyttäjällä on asiakasta sitovasti oikeus myöntää, poistaa, laajentaa tai supistaa verkkopalvelun käyttäjien käyttöoikeuksia.

Käyttäjällä on oikeus asiakkaan nimissä käyttää verkkopalvelua pääkäyttäjän myöntämien käyttöoikeuksien rajoissa. Asiakasta sitoo ja asiakas vastaa kaikista niistä toimista, joita käyttöoikeutetut ovat tehneet verkkopalvelussa käyttöoikeuksiensa rajoissa ja voimassa ollessa.

Asiakas vastaa siitä, että verkkopalvelun käyttäjien käyttöoikeudet ovat ajan tasalla ja tarpeettomat käyttöoikeudet poistetaan viipymättä.

Asiakas vastaa siitä, että käyttäjät säilyttävät tunnistautumistietoja erillään ja huolellisesti siten, etteivät ne joudu ulkopuolisen haltuun. Asiakas vastaa tunnistautumistietojen avulla tehdyistä oikeustoimista siihen asti, kunnes pääkäyttäjä on sulkenut käyttäjän käyttöoikeuden tai tunnusten myöntäjä on saanut ilmoituksen tunnistautumistietojen joutumisesta ulkopuolisen haltuun ja tunnukset myöntäneellä on ollut kohtuullinen aika estää palvelujen käyttö. Asiakas vastaa vahingoista, joita tunnistautumistietojen luvaton käyttö mahdollisesti aiheuttaa palveluntarjoajalle, asiakkaalle tai sivulliselle siihen asti, kunnes pääkäyttäjä on sulkenut käyttäjän käyttöoikeuden tai tunnusten myöntäjä on saanut edellä mainitun ilmoituksen ja estänyt tunnusten käytön.

Jos käyttäjä on säilyttänyt tunnistautumistietojaan huolimattomasti tai muutoin menettelyllään myötävaikuttanut tunnistautumistietojen joutumiseen sivullisen haltuun, asiakas vastaa palveluntarjoajalle aiheutuneesta vahingosta.

2.3 Tunnistautuminen verkkopalveluiden Eläkeasiat -osioon

Elon verkkopalvelujen käyttäminen edellyttää asiakkaan tunnistamista. Asiakkaan tunnistaminen tapahtuu pankin Tupas-tunnuksilla.

Asiakas sitoutuu säilyttämään tunnistautumistietoja erillään ja huolellisesti siten, etteivät ne joudu ulkopuolisen haltuun.

Asiakas vastaa tunnistautumistietojen avulla tehdyistä oikeustoimista siihen asti, kunnes tunnusten myöntäjä on saanut ilmoituksen tunnistautumistietojen joutumisesta ulkopuolisen haltuun ja tunnukset myöntäneellä on ollut kohtuullinen aika estää palvelujen käyttö. Asiakas vastaa vahingoista, joita tunnistautumistietojen luvaton käyttö mahdollisesti aiheuttaa palveluntarjoajalle, asiakkaalle tai sivulliselle siihen asti, kunnes tunnusten myöntäjä on saanut edellä mainitun ilmoituksen ja estänyt tunnusten käytön.

Jos asiakas on säilyttänyt tunnistautumistietojaan huolimattomasti tai muutoin menettelyllään myötävaikuttanut tunnistautumistietojen joutumiseen sivullisen haltuun, asiakas vastaa palveluntarjoajalle aiheutuneesta vahingosta.

2.4 Toisen osapuolen valtuuttaminen

Asiakas voi hoitaa verkkopalvelun välityksellä asiointia Eloon myös toisen henkilön puolesta, jos henkilö on antanut tähän nimenomaisen valtakirjan. Palveluntarjoaja määrittelee palvelukohtaisesti erikseen, onko palveluja mahdollista käyttää valtakirjan nojalla ja mitä verkkopalveluja asiakkaalla on oikeus käyttää ja mitä toimenpiteitä asiakkaalla on valtakirjan nojalla toisen puolesta oikeus tehdä. Asiakkaan verkkopalveluun aktivoidaan niiden valtuuttajien tiedot, joiden osalta asiakas on toimittanut palveluntarjoajalle kirjallisen valtakirjan. Valtuutuksen päättymisestä tulee ilmoittaa viipymättä palveluntarjoajalle.

Ennen palvelun käyttöönottoa asiakkaan tulee hyväksyä verkkopalvelusopimus ja verkkopalvelun yleiset ehdot. Sähköisesti tunnistettuna verkkopalvelussa tehdyt oikeustoimet, tahdonilmaisut ja ilmoitukset sitovat asiakasta ja valtuuttajaa. Valtuutetun menettely hänen antaessaan toimeksiantoja, tahdonilmaisuja ja ilmoituksia rinnastetaan valtuuttajan menettelyyn.

Elo hyväksyy aiemmin LähiTapiola-ryhmän tai Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian kanssa tehdyt valtuutukset 1.1.2014 alkaen sellaisenaan ja vastaavin oikeusvaikutuksin.

2.5 Laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on riittävät tekniset valmiudet ja ohjelmat verkkopalvelujen käyttöön. Laitevaatimukset löytyvät Elon verkkosivuilta (www.elo.fi). Asiakas vastaa verkkopalvelun käytöstä hänelle aiheutuneista kustannuksista sekä laitteiden turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Sopijapuolet vastaavat omalta osaltaan tietoturvan asianmukaisesta järjestämisestä.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen, jos asiakkaan käyttämät laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat tietojärjestelmien toimivuuden tai palvelun turvallisuuden.

2.6 Verkkopalvelun sisältö ja tietojen hyödyntäminen

Verkkopalvelussa esitettyä tietoa ei voida pitää palveluntarjoajaa sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoittavana ilmaisuna, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Kunkin palvelun sisältö määräytyy asianomaista palvelua tai tuotetta koskevien ehtojen mukaan.

Tehdessään uusia sopimuksia verkkopalvelun avulla asiakkaan tulee ennen sopimuksen tekemistä tutustua asianomaisen tuotteen tai palvelun esitteisiin, tuoteselosteisiin, palvelukohtaisiin ehtoihin ja muuhun informaatioon, jota Elo pitää asiakkaan saatavilla verkkopalvelussa tai verkkosivuilla. Vahvistaessaan tutustuneensa informaatioon asiakkaan katsotaan saaneen tiedon tarjolla olevasta informaatiosta. Jos verkkopalvelusopimuksen ehdot ovat ristiriidassa palvelukohtaisten ehtojen kanssa, määräytyy sopimuksen sisältö palvelukohtaisten ehtojen perusteella.

Verkkopalvelu on suunnattu ja tarkoitettu käytettäväksi Suomen markkinoilla.

Elon verkkopalvelujen kautta voidaan tarjota myös yhteyksiä (linkkejä) muiden kuin Elon palveluihin tai verkkopalvelun kautta voidaan välittää tai tarjota kolmannen osapuolen palveluja. Elo ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta eikä ulkopuolisten antamien tietojen oikeellisuudesta.

Palveluntarjoajalla on tavaramerkki- ja tekijänoikeudet verkkopalvelujen sisältöön, ulkoasuun ja verkkopalvelujen välityksellä tuotettuun materiaaliin, ellei toisin ole ilmoitettu. Asiakas saa tallentaa tai tulostaa verkkopalvelujen välityksellä kirjallista aineistoa ainoastaan asiakkaan ja perheenjäsentensä omaa käyttöä varten. Aineiston kopioiminen, levittäminen, muuttaminen, verkkosivujen linkittäminen ja kaikenlainen kaupallinen hyödyntäminen tai julkaiseminen ilman palveluntarjoajan erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty.

2.7 Palvelusta kieltäytyminen ja palvelun keskeyttäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi tilapäisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä palvelun tarjoamisesta ja keskeyttää asiakkaan palvelu välittömästi, jos:

  • lainsäädäntö tai viranomaismääräykset siihen velvoittavat
  • · on syytä epäillä, että palvelua käytetään luvattomasti tai väärin tai vastoin käyttöehtoja
  • · on perusteltu aihe epäillä, että palvelua käytetään lainvastaiseen toimintaan tai
  • asiakkaan käyttämät laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat verkkopalvelujen, järjestelmien, Elon tai muiden verkkopalvelujen käyttäjien turvallisuuden.

Palveluntarjoaja ilmoittaa asiakkaalle mahdollisimman pian verkkopalvelujen keskeytymisen syyn ja ajankohdan verkkopalvelujen välityksellä tai postitse.

2.8 Asiakkaan huomautukset

Asiakkaan tulee tehdä verkkopalvelua koskevat huomautukset palveluntarjoajalle viipymättä, viimeistään kuitenkin yhden kuukauden kuluttua siitä, kun asiakas on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita seikka, johon huomautus perustuu.

2.9 Korvausvastuu

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat siitä, etteivät verkkopalvelut ole olleet toiminnassa, palvelun tuottamisessa on ollut tekninen häiriö tai ettei palvelujen käyttö onnistu asiakkaan laitteilla.

Palveluntarjoaja ei vastaa verkkopalvelujen sivujen oikeudettomasta muuttamisesta aiheutuneista vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa verkkopalvelujen käyttämisen yhteydessä aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta tai säästöistä. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa tiedostojen tuhoutumisesta tai muuttumisesta eikä niiden uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

3. Palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen viestintä

Palveluntarjoaja lähettää asiakkaalle tätä sopimusta koskevat ilmoitukset verkkopalveluun tai kirjallisesti osoitteeseen, joka on ilmoitettu Elolle, postille tai rekisteriviranomaiselle.

Asiakas vastaa verkkopalveluiden kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta käytettävästä palvelusta riippumatta. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta tarkastaa tai täydentää annettuja tietoja. Asiakas vastaa Elon verkkopalvelujen kautta lähettämiensä tietojen ja toimeksiantojen perille tulosta siihen asti, kunnes on saanut palvelutarjoajalta kuittauksen tietojen perille tulosta, elleivät pakottavat lain säännökset toisin määrää.

Palveluntarjoajan lähettämän ilmoituksen tai muun viestin katsotaan tulleen asiakkaan tai muun sovitun henkilön tietoon, kun tiedot on ladattu palveluun. Päätösten tiedoksiantojen osalta sovelletaan sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain mukaista tiedoksiantoaikaa.

Asiakas vastaa niiden tietojen oikeellisuudesta, jotka asiakas itse lisää verkkopalvelun muistiinpanoihin omaa käyttöään varten ja palvelussa olevaa "Oma seurantaa" varten. Asiakas on itse lisäämiensä tietojen rekisterinpitäjä ja Elo on näiden tietojen käsittelijä. Jos tietojen syöttäminen edellyttää tietojen kohteen tai muun tahon suostumusta, asiakas on vastuussa tarvittavien suostumusten hankkimisesta. Elolla on tietojen käsittelijänä oikeus nähdä kaikki tiedot, jotka asiakas lisää Elon verkkopalveluun. Elo käyttää näitä tietoja vain siltä osin kuin se on tarpeen palvelun tuottamiseksi.

4. Verkkopalveluiden muuttaminen

Verkkopalveluissa tapahtuvista vähäisistä muutoksista ja ohjelman päivityksistä voidaan ilmoittaa verkkopalvelussa.

Olennaisista muutoksista verkkopalveluihin ilmoitetaan verkkopalvelusopimuksen tehneelle asiakkaalle kohtuullisessa ajassa verkkopalvelun lisäksi Elon verkkosivuilla, sähköpostitse, tekstiviestillä tai postitse.

5. Verkkopalvelusopimuksen ja verkkopalveluehtojen muuttaminen

Elolla on oikeus muuttaa verkkopalvelusopimusta ja verkkopalveluehtoja. Ajantasaiset tiedot löytyvät Elon verkkosivuilta. Palveluntarjoaja ilmoittaa olennaisista verkkopalvelusopimuksen tai verkkopalveluehtojen muutoksista asiakkaalle kohtuullisessa ajassa Elon verkkosivuilla tai verkkopalvelun välityksellä.

Verkkopalvelusopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei asiakas muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä ilmoita kirjallisesti tai verkkopalvelun viestiosion kautta palveluntarjoajalle vastustavansa muutosta. Jos asiakas vastustaa muutoksia, asiakkaalla ja palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus näiden ehtojen kohdan 6 mukaisesti.

6. Verkkopalvelusopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen

Verkkopalvelusopimus tulee voimaan, kun asiakas on hyväksynyt nämä ehdot. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Asiakas voi koska tahansa irtisanoa tämän sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa. Irtisanomisen voi tehdä henkilökohtaisesti, postitse tai verkkopalvelun välityksellä. Palveluntarjoaja varaa kohtuullisen ajan palvelun sulkemista varten.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos asiakas on olennaisesti rikkonut sopimusta tai sen ehtoja.

Palveluntarjoajalla on oikeus ilman erillistä irtisanomista katsoa sopimus päättyneeksi, jos asiakas ei ole vuoteen (1 vuosi) käyttänyt palvelua.

Palveluntarjoaja vastaa palvelun kautta tehdyistä toimeksiannoista myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Palveluntarjoajalla on oikeus hoitaa toimeksiannot loppuun, ellei niitä erikseen kutakin palvelua koskevien ehtojen mukaisesti peruuteta.

7. Asiakkaan oikeus peruuttaa sopimus

Jos verkkopalvelusopimus on tehty verkkopalvelussa, puhelimitse tai muutoin osapuolten tapaamatta toisiaan ja asiakas on kuluttaja, asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona asiakas on saanut ennakkotiedot ja sopimusehdot pysyvällä välineellä. Peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ohjeet on annettu ennakkotietoliitteessä.

8. Ylivoimainen este

Asiakas tai palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään vahingosta, jos verkkopalvelun tarjoamiseen tai verkkopalvelusopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä palveluntarjoajan velvollisuuksia.

Asiakas tai palveluntarjoaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan toiselle verkkopalvelusopimuksen sopijapuolelle häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä esimerkiksi verkkosivuillaan tai valtakunnallisessa päivälehdessä.

9. Tietojen tallentaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus tallentaa asiakkaan verkkopalveluyhteydenottoa ja verkkoasiointia koskevat tiedot tietojärjestelmiinsä, yhdistää niitä muuhun asiakastietoon sekä käsitellä tietoja asiakassuhteen hoitamiseksi sekä asiakkaalle tarjottavan verkkopalvelun laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi. Liike- tai palvelutapahtuman niin edellyttäessä palveluntarjoaja voi tallentaa puheluja ja viestejä varmistaakseen viestin sisällön.

10. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Verkkopalvelusopimukseen ja käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

10.1 Oikeuspaikka asiakkaan ollessa kuluttaja

Verkkopalvelusopimuksesta ja näistä ehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Espoon käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Espoon käräjäoikeudessa.

10.2 Oikeuspaikka asiakkaan ollessa oikeushenkilö

Verkkopalvelusopimuksesta ja näistä ehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Espoon käräjäoikeudessa tai muussa Suomessa sijaitsevassa lain mukaan toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.

11. Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot

Palveluun ja sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä palveluntarjoajan asiakaspalveluun.

Kuluttaja-asiakas voi saattaa verkkopalvelusopimusta koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) tai kuluttajariitalautakunnan (KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.


<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>