Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Verkkopalvelujen käyttöehdot

© Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2024

1. Ehtojen soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan, kun asiakas asioi sähköisesti Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon (jäljempänä palveluntarjoaja tai Elo) verkkopalveluissa. Elo tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden hoitaa vakuutus-, eläke-, kuntoutus- ja työkykyjohtamisen asioitaan verkkopalvelun välityksellä.

Näissä ehdoissa sovitaan verkkopalvelun käytön yleisistä ehdoista. Vakuutuksenottajana tai vakuutuksenottajan puolesta toimivana asiakas saa käyttöönsä niitä palveluja koskevat verkkopalvelut, joista hän on Elon kanssa erikseen sopinut. Palvelujen sisällöstä sovitaan erillisessä palvelukohtaisessa sopimuksessa.

Vakuutettuna tai eläkkeen tai kuntoutusetuuden saajana asiakas saa käyttöönsä niitä palveluja koskevat verkkopalvelut, joiden käyttöehdot hän on palveluun kirjautuessaan hyväksynyt. Vakuutettuna tai eläkkeen tai kuntoutusetuuden saajana (henkilöasiakas) verkkopalveluja käyttävään asiakkaaseen ei sovelleta näiden ehtojen verkkopalvelusopimusta koskevia kohtia. 

Palveluiden käyttäminen edellyttää, että asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot, erillisten palvelujen käyttäjäsopimusten ehdot silloin, kun näitä edellytetään, sekä tietojen käsittelyä koskevat periaatteet ja sitoutuu noudattamaan niitä. Asiakasta sitovat lisäksi Elon verkkosivujen yleiset käyttöehdot.

2. Elon verkkopalvelut

2.1 Tunnistautuminen verkkopalveluihin

Elon verkkopalvelujen käyttäminen edellyttää asiakkaan tunnistamista. Asiakkaan tai tämän edustajan tunnistaminen ja kirjautuminen verkkopalveluun tapahtuu aina mobiilivarmenteella tai niiden pankkien Tupas-tunnuksilla, joiden kanssa Elo on tehnyt sopimuksen. 
Palveluntarjoaja voi muuttaa tunnistamismenetelmää ilmoittamalla siitä asiakkaalle etukäteen.

2.2 Verkkopalvelusopimuksen tehneen asiakkaan vastuut

Asiakkaan on nimettävä verkkopalveluiden pääkäyttäjä ja ilmoitettava tämä palveluntarjoajalle. Pääkäyttäjän vaihtumisesta on välittömästi ilmoitettava palveluntarjoajalle.

Pääkäyttäjä hallinnoi käyttöoikeuksia. Pääkäyttäjällä on asiakasta sitovasti oikeus myöntää, poistaa, laajentaa tai supistaa verkkopalvelun käyttäjien käyttöoikeuksia. Asiakas vastaa siitä, että verkkopalvelun käyttäjien käyttöoikeudet ovat ajan tasalla ja käyttäjien työtehtävien tai toimeksiannon kannalta tarpeettomat käyttöoikeudet poistetaan viipymättä. 

Käyttäjällä on oikeus asiakkaan nimissä käyttää verkkopalvelua pääkäyttäjän myöntämien käyttöoikeuksien rajoissa. Asiakasta sitoo ja asiakas vastaa kaikista niistä toimista, joita käyttöoikeutetut ovat tehneet verkkopalvelussa käyttöoikeuksiensa rajoissa ja voimassa ollessa.

Asiakas vastaa siitä, että käyttäjät säilyttävät tunnistautumistietoja erillään ja huolellisesti siten, etteivät ne joudu ulkopuolisen haltuun. Asiakas vastaa tunnistautumistietojen avulla tehdyistä oikeustoimista siihen asti, kunnes pääkäyttäjä on sulkenut käyttäjän käyttöoikeuden tai tunnusten myöntäjä on saanut ilmoituksen tunnistautumistietojen joutumisesta ulkopuolisen haltuun ja tunnukset myöntäneellä on ollut kohtuullinen aika estää palvelujen käyttö. Asiakas vastaa vahingoista, joita tunnistautumistietojen luvaton käyttö mahdollisesti aiheuttaa palveluntarjoajalle, asiakkaalle tai sivulliselle siihen asti, kunnes pääkäyttäjä on sulkenut käyttäjän käyttöoikeuden tai tunnusten myöntäjä on saanut edellä mainitun ilmoituksen ja estänyt tunnusten käytön.

Jos käyttäjä on säilyttänyt tunnistautumistietojaan huolimattomasti tai muutoin menettelyllään myötävaikuttanut tunnistautumistietojen joutumiseen sivullisen haltuun, asiakas vastaa palveluntarjoajalle aiheutuneesta vahingosta.

2.3 Henkilöasiakkaan vastuut

Asiakas sitoutuu säilyttämään tunnistautumistietoja erillään ja huolellisesti siten, etteivät ne joudu ulkopuolisen haltuun. Asiakas vastaa tunnistautumistietojen avulla tehdyistä oikeustoimista siihen asti, kunnes tunnusten myöntäjä on saanut ilmoituksen tunnistautumistietojen joutumisesta ulkopuolisen haltuun ja tunnukset myöntäneellä on ollut kohtuullinen aika estää palvelujen käyttö. Asiakas vastaa vahingoista, joita tunnistautumistietojen luvaton käyttö mahdollisesti aiheuttaa palveluntarjoajalle, asiakkaalle tai sivulliselle siihen asti, kunnes tunnusten myöntäjä on saanut edellä mainitun ilmoituksen ja estänyt tunnusten käytön.

Jos asiakas on säilyttänyt tunnistautumistietojaan huolimattomasti tai muutoin menettelyllään myötävaikuttanut tunnistautumistietojen joutumiseen sivullisen haltuun, asiakas vastaa palveluntarjoajalle aiheutuneesta vahingosta.

2.4 Toisen osapuolen valtuuttaminen

Asiakas voi hoitaa verkkopalvelun välityksellä asiointia Eloon myös antamalla toiselle tähän nimenomaisen valtakirjan. Palveluntarjoaja määrittelee palvelukohtaisesti erikseen, onko palveluja mahdollista käyttää valtakirjan nojalla ja mitä verkkopalveluja valtuutetulla on oikeus käyttää ja mitä toimenpiteitä on valtakirjan nojalla asiakkaan puolesta oikeus tehdä. Asiakkaan verkkopalveluun aktivoidaan niiden valtuutettujen tiedot, joiden osalta asiakas on toimittanut palveluntarjoajalle kirjallisen valtakirjan. Valtuutuksen päättymisestä tulee ilmoittaa viipymättä palveluntarjoajalle.

Sähköisesti tunnistettuna verkkopalvelussa tehdyt oikeustoimet, tahdonilmaisut ja ilmoitukset sitovat asiakasta ja valtuutettua. Valtuutetun menettely hänen antaessaan toimeksiantoja, tahdonilmaisuja ja ilmoituksia rinnastetaan valtuuttajan menettelyyn.

Elo hyväksyy aiemmin LähiTapiola-ryhmän tai Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian kanssa tehdyt valtuutukset 1.1.2014 alkaen sellaisenaan ja vastaavin oikeusvaikutuksin.

2.5 Laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on riittävät tekniset valmiudet ja ohjelmat verkkopalvelujen käyttöön. Asiakas vastaa verkkopalvelun käytöstä hänelle aiheutuneista kustannuksista sekä laitteiden turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Sopijapuolet vastaavat omalta osaltaan tietoturvan asianmukaisesta järjestämisestä.
Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen, jos asiakkaan käyttämät laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat tietojärjestelmien toimivuuden tai palvelun turvallisuuden.

2.6 Verkkopalvelun sisältö ja tietojen hyödyntäminen

Verkkopalvelussa esitettyä tietoa ei voida pitää palveluntarjoajaa sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoittavana ilmaisuna, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. 

Tehdessään uusia sopimuksia verkkopalvelun avulla asiakkaan tulee ennen sopimuksen tekemistä tutustua asianomaisen tuotteen tai palvelun esitteisiin, tuoteselosteisiin, palvelukohtaisiin ehtoihin ja muuhun informaatioon, jota Elo pitää asiakkaan saatavilla verkkopalvelussa tai verkkosivuilla. Vahvistaessaan tutustuneensa informaatioon asiakkaan katsotaan saaneen tiedon tarjolla olevasta informaatiosta. 

Verkkopalvelu on suunnattu ja tarkoitettu käytettäväksi Suomen markkinoilla.
Elon verkkopalvelujen kautta voidaan tarjota myös linkkejä muiden kuin Elon palveluihin tai verkkopalvelun kautta voidaan välittää tai tarjota kolmannen osapuolen palveluja. Elo ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta eikä ulkopuolisten antamien tietojen oikeellisuudesta tai lainmukaisuudesta.

2.7 Palvelusta kieltäytyminen ja palvelun keskeyttäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi tilapäisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä palvelun tarjoamisesta ja keskeyttää asiakkaan palvelu välittömästi, jos:
lainsäädäntö tai viranomaismääräykset siihen velvoittavat
on syytä epäillä, että palvelua käytetään luvattomasti tai väärin tai vastoin käyttöehtoja
on perusteltu aihe epäillä, että palvelua käytetään lainvastaiseen toimintaan tai
asiakkaan käyttämät laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat verkkopalvelujen, järjestelmien, Elon tai muiden verkkopalvelujen käyttäjien turvallisuuden.

Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle mahdollisimman pian verkkopalvelujen keskeytymisen syyn ja ajankohdan.

2.8 Asiakkaan huomautukset

Asiakkaan tulee tehdä verkkopalvelua koskevat huomautukset palveluntarjoajalle viipymättä, viimeistään kuitenkin yhden kuukauden kuluttua siitä, kun asiakas on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita seikka, johon huomautus perustuu.

2.9 Korvausvastuu

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat siitä, etteivät verkkopalvelut ole olleet toiminnassa, palvelun tuottamisessa on ollut tekninen häiriö tai ettei palvelujen käyttö onnistu asiakkaan laitteilla.

Palveluntarjoaja ei vastaa verkkopalvelujen sivujen oikeudettomasta muuttamisesta aiheutuneista vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa verkkopalvelujen käyttämisen yhteydessä aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta tai säästöistä. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa tiedostojen tuhoutumisesta tai muuttumisesta eikä niiden uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

2.10 Tekijänoikeus

Verkkopalvelujen omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Keskinäiselle Työeläkevakuutusyhtiö Elolle tai kolmannelle osapuolelle.

Verkkopalvelujen osittainenkin julkaiseminen, levittäminen, siirtäminen, kopioiminen, uudelleen tuottaminen, varastointi tai muu hyödyntäminen ilman Elon etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty. Sisältöä lainattaessa tekijänoikeuslain sallimalla tavalla on aina ilmoitettava lähde.

Käyttäjällä on kuitenkin lupa tallettaa sivuja tietokoneelleen tai tulostaa niitä omaan vakuutus-, eläke-, kuntoutus- ja työkykyjohtamisen asioiden hoitamiseen liittyvään käyttöönsä. 

3. Palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen viestintä

Palveluntarjoaja lähettää asiakkaalle tätä sopimusta koskevat ilmoitukset verkkopalveluun tai kirjallisesti osoitteeseen, joka on ilmoitettu Elolle, postille tai rekisteriviranomaiselle.

Asiakas vastaa verkkopalveluiden kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta käytettävästä palvelusta riippumatta. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta tarkastaa tai täydentää annettuja tietoja. Asiakas vastaa Elon verkkopalvelujen kautta lähettämiensä viestien, tietojen ja toimeksiantojen perille tulosta siihen asti, kunnes on saanut palvelutarjoajalta kuittauksen tietojen perille tulosta, elleivät pakottavat lain säännökset toisin määrää. Elo ei vastaa verkkopalvelujen kautta välitettyjen tietojen eheydestä eikä muuttumattomuudesta. 

Käyttäjä vastaa siitä, ettei lähetä verkkopalvelujen kautta mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Palveluntarjoajan lähettämän ilmoituksen, vakuuttamis- tai eläkeasiaan liittyvän asiakirjan tai muun viestin katsotaan tulleen asiakkaan tai muun sovitun henkilön tietoon, kun tiedot on ladattu palveluun. Päätösten tiedoksiantojen osalta sovelletaan sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain mukaista tiedoksiantoaikaa.

Asiakas vastaa niiden tietojen oikeellisuudesta, jotka asiakas itse lisää verkkopalvelun muistiinpanoihin omaa käyttöään varten ja palvelussa olevaa "Oma seuranta"-osiota varten. Jos asiakas kirjaa osioon henkilötietoja, asiakas on itse lisäämiensä tietojen rekisterinpitäjä ja Elo on näiden tietojen käsittelijä. Jos tietojen syöttäminen edellyttää tietojen kohteen tai muun tahon suostumusta, asiakas on vastuussa tarvittavien suostumusten hankkimisesta. Elolla on tietojen käsittelijänä oikeus nähdä kaikki tiedot, jotka asiakas lisää Elon verkkopalveluun. Elo käyttää näitä tietoja vain siltä osin kuin se on tarpeen palvelun tuottamiseksi.

4. Verkkopalveluiden muuttaminen

Elolla on oikeus milloin tahansa muuttaa verkkopalvelujen sisältöä, toimintaa, ulkoasua ja saatavuutta sekä sivujen käyttämiseksi tarvittavien laitteiden teknisiä vaatimuksia ja lakkauttaa jokin palvelu tai estää käyttäjän pääsy sivuille ilmoittamatta asiasta etukäteen.

Verkkopalveluissa tapahtuvista vähäisistä muutoksista ja ohjelman päivityksistä voidaan ilmoittaa verkkopalvelussa. Olennaisista muutoksista verkkopalveluihin ilmoitetaan verkkopalvelusopimuksen tehneelle asiakkaalle kohtuullisessa ajassa verkkopalvelussa, Elon verkkosivuilla, sähköpostitse, tai tekstiviestillä.

5. Verkkopalvelusopimuksen ja verkkopalveluehtojen muuttaminen

Elolla on oikeus muuttaa verkkopalvelusopimusta ja verkkopalveluehtoja. Ajantasaiset tiedot löytyvät Elon verkkosivuilta. Palveluntarjoaja ilmoittaa olennaisista verkkopalvelusopimuksen tai verkkopalveluehtojen muutoksista asiakkaalle kohtuullisessa ajassa Elon verkkosivuilla tai verkkopalvelun välityksellä.

Verkkopalvelusopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei asiakas muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä ilmoita kirjallisesti palveluntarjoajalle vastustavansa muutosta. Jos asiakas vastustaa muutoksia, asiakkaalla ja palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus näiden ehtojen kohdan 6 mukaisesti.

6. Verkkopalvelusopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen

Verkkopalvelusopimus tulee voimaan, kun asiakas on hyväksynyt nämä ehdot. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Asiakas voi koska tahansa irtisanoa verkkopalvelusopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa. Irtisanomisen voi tehdä henkilökohtaisesti, postitse tai verkkopalvelun välityksellä. Palveluntarjoaja varaa kohtuullisen ajan palvelun sulkemista varten.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos asiakas on olennaisesti rikkonut sopimusta tai sen ehtoja.

Palveluntarjoajalla on oikeus ilman erillistä irtisanomista katsoa sopimus päättyneeksi, jos asiakas ei ole vuoteen (1 vuosi) käyttänyt palvelua. Sopimus voidaan katsoa päättyneeksi myös viiden vuoden kuluttua siitä, kun asiakkaan vakuutussopimus Eloon on päättynyt.
Palveluntarjoaja vastaa palvelun kautta tehdyistä toimeksiannoista myös sopimuksen päättymisen jälkeen. Palveluntarjoajalla on oikeus hoitaa toimeksiannot loppuun, ellei niitä erikseen peruuteta.

7. Kuluttaja-asiakkaan oikeus peruuttaa sopimus

Kuluttaja-asiakkaalla tarkoitetaan TyEL-vakuutuksen ottanutta yksityishenkilöä.

Jos verkkopalvelusopimus on tehty verkkopalvelussa, puhelimitse tai muutoin osapuolten tapaamatta toisiaan ja asiakas on kuluttaja, asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona asiakas on saanut ennakkotiedot ja sopimusehdot. Peruuttamisesta voi ilmoittaa henkilökohtaisesti, postitse tai verkkopalvelun välityksellä. 

8. Ylivoimainen este

Asiakas tai palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään vahingosta, jos verkkopalvelun tarjoamiseen tai verkkopalvelusopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä palveluntarjoajan velvollisuuksia.

Asiakas tai palveluntarjoaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan toiselle verkkopalvelusopimuksen sopijapuolelle häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä esimerkiksi verkkosivuillaan tai valtakunnallisessa päivälehdessä.

9. Tietojen tallentaminen

Evästeasetusten niin salliessa, palveluntarjoajalla on oikeus tallentaa asiakkaan verkkopalveluyhteydenottoa ja verkkoasiointia koskevat tiedot tietojärjestelmiinsä, yhdistää niitä muuhun asiakastietoon sekä käsitellä tietoja asiakkaalle tarjottavan verkkopalvelun laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi. Liike- tai palvelutapahtuman niin edellyttäessä palveluntarjoaja voi tallentaa verkkopalvelussa välitettyjen viestien sisällöt.

10. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Verkkopalvelusopimukseen ja käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa asia vireille myös kotipaikkansa käräjäoikeudessa. 

11. Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot

Palveluun ja sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä palveluntarjoajan asiakaspalveluun.
Kuluttaja-asiakas voi saattaa verkkopalvelusopimusta koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) tai kuluttajariitalautakunnan (KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>