Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 23.4.2014 alkaen klo 14.00 Elon toimitalossa osoitteessa Revontulentie 7, 02100 Espoo.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 20 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

1. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus
2. Tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
3. Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 2.628.446,00 euroa käytetään siten, että 2.628.446,00 euroa siirretään varmuusrahastoon.

4. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
5. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Hallintoneuvoston vaalivaliokunta on yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti valmistellut yhtiökokoukselle ehdotukset hallintoneuvoston jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten korvausperusteiksi, lukumääräksi (alla kohta 6) ja valinnaksi (alla kohta 7).

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenille suoritettaisiin vuoden 2014 varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraavat palkkiot:
- puheenjohtajan vuosipalkkio olisi 5.000 euroa
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio olisi 3.800 euroa
- puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio olisi 800 euroa

Päiväraha ja matkakulut maksettaisiin kaikille jäsenille verohallituksen verovapaita korvauksia koskevien enimmäismäärien mukaisesti.

Vuosipalkkio maksettaisiin kahdessa erässä.

6. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 28 ja enintään 56 jäsentä. Vähintään puolet hallintoneuvoston jäsenmäärästä on valittava keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Työnantajien ja palkansaajien ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava yhtä monta. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa tai sitä lähinnä vastaava määrä.

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi päätetään 56.

7. Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Vaalivaliokunta ehdottaa, että yhtiökokous tekisi seuraavat jäsenvalinnat hallintoneuvostoon kolmivuotiskaudeksi 2014–2017:

Erovuorossa olevista jäsenistä ehdotetaan valittavaksi uudelleen Antti Hakala (STTK), Kaarlo Julkunen (SAK), Tero Jussila (EK), Pekka Kampman (STTK), Ismo Kokko (Akava), Tapio Kuittinen, Kalle Kujanpää, Reijo Mesimäki, Timo Mäki-Ullakko, Terhi Penttilä (EK), Kimmo Simberg, Keijo Tarnanen (SAK), Hannu Tarsaranta, Maria Hanho (os. Vaissi), Jouko Vehmas (EK) ja Katja Veirto (SAK).

Uusina jäseninä ehdotetaan valittaviksi toimitusjohtaja Markku Holm (RTV-Yhtymä Oy) ja EK:n esityksestä toimitusjohtaja Olli Vormisto (Etelä-Karjalan Osuuskauppa).

Lisäksi vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäseneksi vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittaisiin SAK:n esityksestä järjestöpäällikkö Vesa Aallosvirta (Metallityöväen Liitto ry).

8. Tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen perusteella, että tilintarkastuspalkkio suoritetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan eikä tilintarkastajalle suoriteta erikseen päivärahaa eikä matkakustannusten korvausta.

9. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen perusteella, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi yksi tilintarkastusyhteisö eikä varatilintarkastajaa valita.

10. Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen perusteella, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ulla Nykky.


B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen esityslista, jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista ja päätösehdotukset yhtiökokoukselle ovat 10.4.2014 alkaen nähtävinä yhtiön pääkonttorissa, Revontulentie 7, 02100 Espoo. Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkaille, jotka niitä pyytävät.

Tämä yhtiökokouskutsu sekä yhtiökokousta ja tilinpäätöstä koskevaa muuta informaatiota on Elon internet-sivuilla www.elo.fi.

Elon varsinaisen yhtiökokouksen esityslista (pdf) >
Vaalivaliokunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle (pdf) >
Tilinpäätös 2013 (pdf) > 


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla. Päätösvaltaa yhtiökokouksessa käyttävät yhtiön osakkaat. Päätösvaltaan oikeutettu saa käyttää oikeuttaan asiamiehen välityksellä.

Yhtiön osakkaita ovat yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan:
1) vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva työntekijän eläkelain mukainen vakuutussopimus
2) vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva yrittäjän eläkelain mukainen vakuutussopimus
3) ne vakuutetut vakuutuskohtaisesti yhdessä, jotka kuuluvat vakuutuksenottajan yhtiössä voimassa olevan työntekijän eläkelain mukaisen vakuutussopimuksen piiriin.

Yhtiöjärjestyksen 19 §:n mukaan äänioikeus yhtiökokouksessa on yhtiöjärjestyksen 5 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdissa mainituilla osakkailla sekä 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa mainittujen vakuutettujen edustajalla. Edustaja saa edustaa vain yhden vakuutuksenottajan tai yhtiöjärjestyksessä mainitun konsernin vakuutettuja ja edustajan tulee vakuutettuna kuulua jonkin edustamansa työntekijän eläkelain mukaisen vakuutuksen piiriin.

Vakuutettujen edustajan valinnasta yhtiön yhtiöjärjestyksen 19 §:ssä määrätään seuraavaa:

Edustajan valinnasta ja siitä, valitaanko yhtiöjärjestyksen 19 §:n 2 momentin mukaisesti yksi tai useampi edustaja ja mitä vakuutuksia edustajat edustavat, päättävät yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa tarkoitetut henkilöstön edustajat ja edellä mainitun konsernin osalta mainitussa laissa tarkoitetut konserniyhteistyötä varten valitut henkilöstön edustajat. Ellei vakuutuksenottajalla ole mainittuja henkilöstön edustajia, edellä mainitun valinnan suorittavat kunkin työntekijän eläkelain mukaisen vakuutuksen piiriin kuuluvat vakuutetut yhteisessä kokouksessa vakuutuskohtaisesti tai, jos vakuutuksenottajalla on yhtiössä useampia työntekijän eläkelain mukaisia vakuutuksia, näiden vakuutusten piiriin kuuluvat vakuutetut yhteisessä kokouksessa.

Edustajan valinta todetaan asiakirjassa, jonka allekirjoittaa valintakokouksen puheenjohtaja. Asiakirja on edustajan valtuutus yhtiökokouksessa. Asiakirjasta tulee ilmetä vakuutus tai ne vakuutukset, joiden piiriin kuuluvia vakuutettuja edustaja edustaa.

2. Äänioikeus

Kunkin vakuutuksen äänimäärä on yksi ääni kultakin edellisen kalenterivuoden aikana suoritetun täyden sadan (100) euron suuruiselta vakuutusmaksun osalta. Vakuutuksen äänimäärä on kuitenkin vähintään kaksi ääntä. Työntekijän eläkelain mukaisen vakuutuksen äänimäärä tai, jos vakuutuksenottajalla on yhtiössä voimassa useampia työntekijän eläkelain mukaisia vakuutuksia, näiden äänimäärät jaetaan vakuutuksenottajan ja vakuutettujen edustajan kesken työntekijän eläkelain työnantajan ja työntekijän keskimääräisen maksuprosentin mukaisessa suhteessa. Näin saadut äänimäärät pyöristetään ylöspäin seuraavaan kokonaislukuun. Jos vakuutuksen äänimäärä on kaksi ääntä, kuuluu toinen ääni vakuutuksenottajalle ja toinen vakuutettujen edustajalle.

3. Ilmoittautuminen

Osakkaan ja edellä mainitun vakuutettujen edustajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa yhtiölle osallistumisestaan viimeistään 18.4.2014 klo 16.00. Ilmoittautumisen voi tehdä:

  • kirjeitse osoitteella Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo / Tuula Natunen, 00041 ELO
  • sähköpostitse osoitteella tuula.natunen@elo.fi
  • työaikana puhelimitse numeroon 020 703 5355.

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ennakkoilmoittautumisajan päättymistä.

Mahdolliset valtakirjat ja vakuutettujen edustajan valinnan osoittavat asiakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.


Valtakirjojen ja valtuutusten tarkastus alkaa kokouspaikalla klo 13.30.


Espoossa 3. päivänä maaliskuuta 2014

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO
HALLITUS

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>