Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Sijoitusmarkkinoiden epävarmuus leimasi alkuvuotta

Elon osavuosikatsaus 1.1.−31.3.2018

Tunnelmat sijoitusmarkkinoilla heikkenivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Varsin positiivisesta taloustilanteesta huolimatta sijoitusmarkkinat ovat olleet hyvin hermostuneet kiristymässä olevan rahapolitiikan sekä geo- ja kauppapoliittisten huolien varjostaessa näkymiä. Elon sijoitustuotto tammi-maaliskuussa oli -0,4 prosenttia.

Elon sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 23,3 miljardia euroa ja se kasvoi vuoden vaihteesta 214 miljoonaa euroa. Vakavaraisuusaste oli 124,7 prosenttia. Vakavaraisuuspääoma oli 4 619 miljoonaa euroa.

- Sijoitusmarkkinoilla epävarmuus kasvoi ja tunnelmat heikkenivät, mikä näkyi tuotoissa. Sen sijaan reaalitalouden positiivisen vireen jatkuminen on erittäin tervetullutta sekä julkisen talouden, yritysten että eläkejärjestelmän kannalta. Eläkejärjestelmän toimivuuden edellytyksenä on se, että suomalaisilla on työtä sekä mahdollisuuksia yrittää ja innovoida, sanoo Elon toimitusjohtaja Satu Huber.

Kiinteistösijoitukset ja listaamattomat sijoitukset tuottivat alkuvuonna parhaiten

Elon sijoitukset tuottivat -0,4 (2,9) prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Maaliskuun lopussa sijoitusten markkina-arvo oli 23,3 miljardia euroa. Elon kymmenen vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,2 prosenttia ja reaalituotto 3,9 prosenttia. Elon sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,6 prosenttia ja reaalituotto oli 5,0 prosenttia.

Sijoituksista parhaiten tammi-maaliskuussa tuottivat pääomasijoitukset 3,1 (2,8) prosenttia ja kiinteistösijoitukset 1,2 (1,2) prosenttia. Hedge-rahastojen tuotto oli 1,1 (1,2) prosenttia.

Sijoituskiinteistöjen kauppa jatkui alkuvuonna edelleen vilkkaana ennätyksellisen viime vuoden jälkeen ja kansainvälisten sijoittajien kiinnostus Suomen kiinteistömarkkinoihin jatkui vahvana. Nettotuottovaatimukset ovat ennätyksellisen alhaisella tasolla ja vuokrien positiivisen kehityksen arvioidaan jatkuvan kasvukeskuksissa erityisesti asunto- ja toimistokohteissa. Positiivinen talouskehitys on vähentänyt tyhjän toimitilan määrää, mutta esimerkiksi pääkaupunkiseudulla vapaata toimistotilaa on edelleen runsaasti tarjolla.

Suomen ja kehittyvien markkinoiden osakkeet pärjänneet suhteessa parhaiten

Noteerattujen osakkeiden tuotto oli -2,0 (6,8) prosenttia. Elon korkosijoitusten tuotto oli -0,5 (0,9) prosenttia. Yhdysvaltain dollari heikkeni alkuvuonna 2,5 prosenttia euroa vastaan. Merkittävä osa Elon valuuttariskeistä oli suojattuna.

− Osakemarkkinoilla kehitys on ollut vuoden ensimmäisten viikkojen hyvän alun jälkeen varsin hermostunutta, mutta kaiken kaikkiaan osakemarkkinat ovat hankalissa olosuhteissa pitäneet pintansa vielä melko hyvin. Alueellisia eroja on ollut ja Suomen sekä myös kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat pärjänneet suhteessa parhaiten alkuvuonna. Salkussa onkin painotettu näitä markkinoita, kertoo Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

− Lisääntyneestä epävarmuudesta huolimatta Elon sijoitukset ovat pärjänneet alkuvuonna kohtuullisen hyvin. Toiselle vuosineljännekselle lähdettäessä yritysten tulosnäkymät ovat pysyneet edelleen varsin positiivisina, Hiidenpalo jatkaa.

Talouskasvu jatkui vahvana - lähiajan kasvunäkymät ovat astetta maltillisemmat

Globaali talouskasvu on jatkunut vahvana vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, joskin talouskasvu näyttää jo saavuttaneen syklisen huippunsa vuodenvaihteen tienoilla. Kasvupohja on nyt ilahduttuvan laaja OECD-talouksien jatkaessa tasaista kasvuaan ja monien suurten kehittyvien talouksien päästyä parempaan kasvun vaiheeseen.

Yhdysvalloissa palkka- ja inflaatio-odotukset ovat nousseet vuoden alussa ja samalla ne ovat aiheuttaneet hermostuneisuutta korko- ja osakemarkkinoilla. Kevään kuluessa odotukset ovat kuitenkin rauhoittuneet ja pitkät viitekorot ovat olleet viime viikkoina jopa hieman laskussa.

− Lähiajan näkymät talouskehitykselle ovat edelleen positiiviset, mutta normalisoitumassa oleva rahapolitiikka sekä geo- ja kauppapoliittinen epävarmuus heikentävät talous- ja markkinanäkymiä. Odotukset globaalille talouskasvulle ovat hieman kohonneet viime vuodesta, mutta odotukset saattavat osoittautua liian optimistisiksi, sanoo Hiidenpalo.

− Suomen talouskehitys näyttää lähiaikoina vakaalta. Kasvun myötä työllisyysasteen kohoaminen olisi ensiarvoisen tärkeää kansantaloutemme ja yhteiskuntamme pidemmän ajan kehityksen kannalta, jatkaa Hiidenpalo.

Vanhuuseläkepäätöksiä alkuvuonna 30 prosenttia edellisvuotta vähemmän

Elo antoi eläkepäätöksiä hakemuksesta yhteensä 6 478 (7 486) kappaletta alkuvuoden aikana. Vanhuuseläkepäätöksiä annettiin tammi-maaliskuussa 1 743 (2 639) kappaletta. Vuoden 2018 alussa eläkeikä nousi eläkeuudistuksen mukaisesti ensimmäisen kerran ja se on nyt 63 vuotta ja 3 kuukautta. Eläkeiän asteittainen nosto rytmittää vanhuuseläkkeen hakemista uudella tavalla, mikä tulee näkymään vuosittain vaihtuvana ajanjaksona, suvantovaiheina, eläkkeen hakemisessa. Eläkeiän noususta johtuen vanhuuseläkkeen päätösten määrät ovatkin laskeneet yli 30 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Eläkeuudistuksen mukanaan tuoman uuden eläkelajin, osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen, päätösten määrät ovat alkaneet vakiintua alun suosion jälkeen. Viime vuonna vastaavana aikana osittaista varhennettua vanhuuseläkettä haki samaan aikaan myös useampi ikäluokka. Alkuvuonna 2018 päätöksiä osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä tehtiin 593 (956) kappaletta, mikä on lähes 40 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2017.

Talouden piristyminen ja Elon asiakkaiden menestys näkyivät muun muassa Elon maksutulon voimakkaana kasvuna vuonna 2017. Elo vahvisti asemaansa myös tämän vuoden kahdella ensimmäisellä työeläkeyhtiöiden välisellä siirtokierroksella, jossa TyEL-maksutulo kasvoi 2,7 miljoonalla eurolla.

Ilmoitetuissa omaisuuslajikohtaisissa tuotoissa 31.3.2018 valuuttasuojien tuotto on arvioitu raportointihetken valuuttamääräisen omaisuuden suhteessa.

Elon osavuosikatsaus 1.1.−31.3.2018 >

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Satu Huber, puh. 020 703 5811
Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668
Talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki, puh. 020 703 5134

 

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>