Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Vuosikymmenen paras sijoitusvuosi – Elon sijoitukset tuottivat 13 prosenttia

Elon sijoitusomaisuus on kasvanut 10,7 miljardia vuodesta 2010, ja se oli vuoden 2019 lopussa 25,3 miljardia euroa. Pitkän aikavälin keskimääräinen nimellinen vuosituotto on samalta ajalta 5,9 prosenttia.

– Sijoitusvuosi oli tuottojen osalta vuosikymmenen paras. Vakavaraisuutemme vahvistui ja se luo pohjaa työeläkejärjestelmän rahoituksen kestävyydelle sekä talouden tuleviin haasteisiin, toteaa Elon toimitusjohtaja Satu Huber.

Elon sijoitusten arvo oli vuoden 2019 lopussa 25,3 (22,6) miljardia euroa. Sijoitukset tuottivat 13,0 (-1,4) prosenttia. Vakavaraisuuspääoma oli vuoden lopussa 1,6-kertainen (1,6-kertainen) vakavaraisuusrajaan nähden. Vakavaraisuusaste oli 124,4 (120,6) prosenttia.

Sijoitusten pitkän aikavälin tuotot ovat viimeisen vuosikymmenen osalta erinomaisella tasolla.
Sijoitusten 5 vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,8 prosenttia ja 10 vuoden 5,9 prosenttia. 5 vuoden keskimääräinen reaalituotto oli 5,1 prosenttia ja 10 vuoden oli 4,5 prosenttia.

Sijoitusmarkkinoiden tuotot olivat erinomaiset kaikissa pääomaisuuslajeissa

– Vuonna 2019 sijoitusmarkkinat tuottivat vuosikymmenen parhaan tuloksen. Hyvien osaketuottojen ohella myös korkosijoitusten tuotto on ylittänyt kaikki odotukset poikkeuksellisessa ympäristössä. Kiinteistöt ylsivät myös erinomaiseen tuottoon. Sijoitusvuoden merkittävä teema oli keskuspankkien elvytystoimien voimakas paluu ja talouskasvun jatkuminen, sanoo Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo

Elon osakesijoitukset tuottivat 21,2 (-4,7) prosenttia, korkosijoitukset 6,2 (-0,8) prosenttia ja kiinteistösijoitukset 9,1 (5,8) prosenttia. 

Maailmantalouden kasvu hidastui vuonna 2019 keskeisten teollisuusmaiden teollisen matalasuhdanteen takia. Vielä vuoden alussa merkittävänä pidetty taantuman uhka väistyi vuoden toisella puoliskolla, kun keskuspankit muuttivat rahapolitiikan linjan jälleen elvyttäväksi. 

Suomen taloustilanne pysyi vuonna 2019 keskeisiä kilpailijamaita suotuisampana eikä samanlaista teollista taantumaa kuin keskeisessä vientimaassa Saksassa nähty. Talouskasvun rakenne tasapainottui nojaten sekä ulkomaankauppaan että kotimaiseen kysyntään. Työllisyyden kasvu jatkui ripeänä.

Onnistuimme allokaatiossa ja omaisuuslajien välisten painojen valinnassa

– Erinomaiset tuotot perustuivat onnistuneisiin valintoihin eri omaisuusluokkien välillä. Hyvien sijoitustuottojen taustalla vuonna 2019 oli se, että nostimme alkuvuonna Elon sijoitusomaisuuden riskitasoa ja pidimme sen riittävän korkeana läpi vuoden. Lisäksi onnistuimme korkosijoitusten maturiteettivalinnoissa ja valuuttapositioiden hallitsemisessa, kertoo Hiidenpalo.

Elon noteeratut osakesijoitukset tuottivat 25,2 (-10,2) prosenttia. Vuoden 2018 lopun korjauksen jälkeen osakemarkkinat nousivat globaalisti jyrkästi heti alkuvuonna. Kehitys jatkui hyvänä koko vuoden, vaikka nousu tasaantui ja markkinoiden heilunta lisääntyi. Parhaiten tuottivat yhdysvaltalaiset ja eurooppalaiset osakkeet. 
Yritysten joukkovelkakirjalainojen tuotto oli 8,9 (-1,5) prosenttia. Joukkovelkakirjalainojen tuotto oli kokonaisuudessaan 8,2 (-1,2) prosenttia. Korot olivat laskusuunnassa suurimman osan vuotta, mikä näkyi vahvoina tuottoina sekä yritys- että valtiolainoissa. 

Kotimaassa kiinteistöjen kysyntä säilyi vahvana

Kotimaisilla sijoitusmarkkinoilla kiinteistöjen kysyntä säilyi vahvana ja kauppojen määrä säilyi neljättä vuotta peräkkäin korkealla tasolla. Myös kansainvälisten sijoittajien kiinnostus suomalaisiin kiinteistöihin jatkui erityisesti toimisto- ja asuntosijoituksissa. Elon suorassa kiinteistökannassa vuokratuottojen ja käyttöasteiden kehitys jatkui hyvänä. 

Kotimaisissa kiinteistösijoituksissa jatkettiin nykysalkun kehittämistoimenpiteitä strategian mukaisesti. Vuoden merkittävin investointi oli kauppa, jonka myötä kauppakeskus Jumbo ja viihdekeskus Flamingo yhdistyivät. Suorat kiinteistösijoitukset tuottivat 10,2 (5,7) prosenttia ja kiinteistösijoitusrahastot 5,5 (6,3) prosenttia. 

Pääomasijoituksissa uusien sitoumusten määrä pääoma- ja lainarahastoihin kasvoi koko vuoden. Lainarahastojen osuus on kasvanut yhä merkittävämmäksi osaksi pääomasijoituksia. Pääomasijoitukset tuottivat 8,9 (16,0) prosenttia.

Talouden näkymät vuodelle 2020

Maailmantalouden näkymät vuoden 2020 alussa näyttäytyvät vuoden takaista tilannetta positiivisempana. 

– Globaalin kauppapolitiikan muutos on edelleen keskeinen riski yritysten investoinneille ja lisääntyneet kaupan esteet uhkaavat sekä maailmankaupan että yritysten tuotantoketjujen rakenteita. Kuluttajat ja palvelusektori ovat talouskasvun moottori keskeisissä talouksissa, Hiidenpalo toteaa. 

Globaalin talouden ja markkinoiden riskit liittyvät Kiinan talouden tasapainoiluun talouskasvun ja velkaantumisen välillä, Iso-Britannian EU-eroon sekä Yhdysvaltojen vaalivuoteen, jonka vuoksi maan harjoittama politiikka saattaa olla turbulenttia. 

Suomen talouskasvu on useimpien ennusteiden mukaan hidastumassa edellisvuoden noin 1,5 prosentin vauhdista. Kasvunäkymiämme varjostaa vientikysyntäämme ja yritysinvestointeihin kohdistuva globaalin teollisen suhdanteen vaimeus. Toisaalta keventyneet globaalit rahoitusolosuhteet mahdollistavat myös Suomelle odotettua positiivisemman lopputuleman mahdollisuuden. Kulutuksen merkitys korostuu talouskasvun tukijalkana ulkomaankaupan ja investointien kasvun heikentyessä.

Sijoitusmarkkinoilla alkuvuosi 2020 on alkanut hyvin ja positiivisempi talousnäkymä tarttui myös sijoitusmarkkinoihin. Koronaviruksen leviämisen vaikutukset jäävät tässä vaiheessa vielä nähtäväksi.

Työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi jatkuu – vaikuttaminen keskeisessä roolissa 

Vuonna 2019 päivitimme vastuullisen sijoittamisen ja omistajaohjauksen periaatteemme. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen eteen tehtävää työtä jatkoimme päivittämällä poissulkulistaamme kivihiilen osalta sekä ottamalla osaa erilaisiin vaikuttamisaloitteisiin yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Elo oli allekirjoittajana IIGCC:n EU-johtajille osoittamassa aloitteessa, joka painottaa hiilineutraalin tavoitteen saavuttamista Euroopassa vuoteen 2050 mennessä sekä kaiken oleellisen EU-sääntelyn linjaamista Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseksi.

Vuonna 2019 Elo raportoi myös ensimmäistä kertaa TCFD:n raportointikehikon mukaan ja raporttimme voitti Transparent Asset Owner Award -palkinnon läpinäkyvästä ESG-raportoinnista. Lähdimme mukaan IIGCC:n Paris Alignment Initiative -aloitteeseen. Aloitteen tavoitteena on selvittää, miten institutionaalisten sijoittajien salkut parhaiten osaltaan tukisivat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista ja mitä vaikutuksia tällä olisi.

Eläkepäätökset nopeita – työkyvyttömyyseläkkeet kasvussa

Elon asiakkaat ovat saaneet eläkepäätökset nopeammin kuin muiden työeläkeyhtiöiden asiakkaat jo vuosien ajan. Vuonna 2019 annoimme eläkepäätökset keskimäärin noin 25 prosenttia muiden työeläkeyhtiöiden keskiarvoa nopeammin. Tulorekisteri nopeutti vanhuuseläkepäätöksiä entisestään. 

Koko työeläkealalla näkynyt työkyvyttömyyseläkehakemusten kasvu näkyi myös Elossa. Vuonna 2019 annoimme hakemuksesta 12 105 työkyvyttömyyseläkepäätöstä, mikä on yli 5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Mielenterveyden sairaudet olivat ensimmäistä kertaa Elon olemassaolon aikana yleisin syy uusiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Kasvu on ollut samaa tasoa työeläkealalla laajemmin.

– Työkyvyttömyyseläkehakemusten kasvu on huolestuttavaa. Yhtä varmaa selitystä kasvulle ei ole löytynyt. Tarvitaan kuitenkin tehokkaampia ja nopeampia hoitoketjuja kun työkyky horjuu, jotta ihmiset saadaan pysymään työelämässä työkyvyttömyyseläkkeen sijaan. Meidän on huolehdittava työikäisten työllistymisestä ja työkyvystä. Suomessa tarvitaan kaikkien työpanosta, sanoo Huber.

Vuonna 2019 eläkepäätöksiä annettiin hakemuksesta yhteensä 26 000 kappaletta. Vanhuuseläkepäätöksiä annettiin hakemuksesta 7 598 kappaletta. Osittaisten varhennettujen vanhuuseläkkeiden määrä kasvoi ja päätöksiä annettiin 2 132 kappaletta, mikä on 11,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Elossa vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien kokonaismäärä oli vuoden lopussa kaikkiaan lähes puoli miljoonaa. 

Asiakastyytyväisyydessä erinomainen kehitys

Kansallinen tulorekisteri otettiin käyttöön tammikuussa 2019. Tulorekisteriaikaan siirtyminen oli iso muutos niin asiakkaille kuin Elolle. Tavoitteenamme oli hoitaa tulorekisteriin siirtyminen niin, että asiakkaat saavat parhaan mahdollisen tiedon tulorekisterin vaikutuksesta toimintaansa. Asettamillamme mittareilla ja asiakaspalautteen perusteella saavutimme tavoitteet.

– Panostuksemme digitalisaatioon asiakaskokemuksen kehittämisessä sekä henkilökohtaisen palvelun kehitystyö ovat yhdessä tuottaneet hyvää tulosta. Tulokset näkyvät hyvänä asiakastyytyväisyytenä niin eläke- kuin vakuutusasioinnissa, myös suurten muutosten kuten tulorekisteriin siirtymisen aikana, kertoo Huber. 

Elon vakuutuspalveluiden puhelinpalvelu voitti toukokuussa toistamiseen Asiakkaan Ääni -kilpailun. Voitto tuli erinomaisella Asiakkaan Ääni -indeksillä 84,96. Vuosi sitten indeksi oli 84,10. Asiakkaan Ääni -indeksi korreloi voimakkaasti NPS:n kanssa. 

Uusi strategia kaudelle 2020-2022

Elon hallitus vahvisti joulukuussa 2019 yhtiölle uuden strategian strategiakaudelle 2020–2022

– Strategiamme pohjautuu toiminta-ajatukseemme, jonka mukaan olemme vastuullisesti asiakkaan eläkeasialla. Teemoja ovat vastuullisesti kilpailukykyinen, asiakaskokemus kilpailueduksi ja uudistuva osaaminen, kertoo Huber.

Vuosittain tehtävän henkilöstötutkimuksen mukaan hyvä kehitys jatkui jo kuudetta kertaa peräkkäin. Koko tutkimusta kuvaava PeoplePower-indeksi oli 72,8, jonka myötä Elo sai Suomen Innostavimmat Työpaikat -tunnustuksen. 

Luvut ovat tilinpäätöksen tilintarkastamattomia ennakkotietoja. Elo julkaisee vuoden 2019 tilinpäätöksen kokonaisuudessaan viikolla 9 Elon verkkosivuilla pdf-tiedostona. 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Satu Huber, puh. 020 703 5811 satu.huber@elo.fi
Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668 hanna.hiidenpalo@elo.fi
Talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki, puh. 020 703 5134 sarianne.kirvesmaki@elo.fi

Liite:

Elon tilinpäätös 1.1. - 31.12.2019 >

 

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>