Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Elon tulos 2023: Sijoitustoiminnan tuotto nousi 6 prosenttiin ja kustannustehokkuus ennätyksellistä

/ Uutinen

Luvut ovat tilintarkastamattomia ja suluissa olevat vertailuluvut ovat 31.12.2022 lukuja.

  • Sijoitusten markkina-arvo ylitti 30 miljardia euroa.
  • Sijoitustoiminnan nettotuotto oli 6,0 (-3,7) prosenttia, neljännen kvartaalin tuotto oli 3,3 (1,3) prosenttia.  
  • Vakavaraisuusaste oli 121,3 (121,4) prosenttia ja vakavaraisuusasema säilyi samalla tasolla (1,5).
  • Vakuutusmaksutulo oli 4,4 (4,3) miljardia euroa. Eläkkeitä ja muita korvauksia maksettiin hieman enemmän 4,5 (4,1) miljardilla eurolla.
  • Kustannustehokkuus parani edelleen ja hoitokustannusosalla kustannettavat liikekulut olivat ennätyksellisen alhaisella tasolla 74,2 (81,6) miljoonaa euroa.

Asiakkaamme hyötyvät kustannustehokkaasta toiminnastamme

Elon strategisena tavoitteena on kasvaa toimialan vetovoimaisimmaksi yritykseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi keskitytään viiteen avaintavoitteeseen, jotka ovat asiakaskeskeisin ja kasvavin, vahva suorituskyky palveluissa, erinomainen henkilöstökokemus, työkykypalvelujen edelläkävijä ja riittävä vakavaraisuus.

– Tehostimme toimintaamme edelleen ja maksamme asiakkaillemme takaisin 10,4 miljoonaa euroa palautuksina. Lisäksi asiakkaamme maksavat vuonna 2024 huomattavasti pienempää hoitomaksua, kuvaa Elon vuotta toimitusjohtaja Carl Pettersson. – Merkittävä asiakasprojekti oli Orionin Eläkesäätiön lakisääteisen vakuutuskannan siirto Eloon vuoden vaihteessa. Tämä oli meille ensimmäinen iso eläkekannan siirto ja toteutimme sen onnistuneesti.

Vuoden 2023 alussa yrittäjän eläkelainsäädäntö muuttui ja sen myötä Elossa tarkistettiin yli 24 000 yrittäjän työtulo vuoden aikana. Osalle asiakkaista työtulon nostaminen tuli hankalaan aikaan tiukentuneen taloustilanteen vuoksi. Tässä tilanteessa asiakkaan ja eläkeyhtiön välisen vuoropuhelun merkitys korostuu. 

Vakuutusten kappalemäärällä mitattuna Elo on markkinajohtaja yrittäjien YEL-vakuutuksissa. Työnantajayrityksistä lähes joka kolmas on vakuutettuna Elossa. Elon hoidossa oli vuoden 2023 lopussa 83 487 (84 427) YEL-vakuutusta sekä 46 395 (47 002) työnantajan ottamaa TyEL-vakuutusta. Vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien kokonaismäärä oli kaikkiaan 493 173 (503 710) henkilöä. 

Maksettujen eläkkeiden vuotuinen määrä kasvoi lähes 10 prosenttia ja oli yhteensä noin 4 191,0 (3 820,2) miljoonaa euroa. Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeet olivat kaksi suurinta korvauserää. Eläkepäätösten määrä koko vuonna oli 29 052 ja määrä laski edellisvuodesta 8 prosenttia. Vanhuuseläkepäätösten määrä laski 21 prosenttia, mikä johtui alimman eläkeiän asteittaisesta noususta ikäluokittain.

Uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrässä oli vuoden aikana 4 prosentin kasvu. Työkyvyttömyys-eläkepäätökset kasvoivat erityisesti yli 60-vuotiailla, joiden yleisin syy eläkkeeseen oli tuki- ja liikuntaelinsairaus. Mielenterveyden häiriöiden perusteella annetut työkyvyttömyyseläkepäätökset kasvoivat kaikissa ikäluokissa, ja mielenterveyden häiriö oli nuorilla yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeeseen. Kuntoutuspäätösten vähenemistrendi jatkui maltillisena. Elon ammatillisessa kuntoutuksessa olleista henkilöistä 76 prosenttia pysyi mukana työelämässä ja vältti työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisen. 

Suomessa taantuma vähensi kulutusta ja investointeja

Vuosi oli geopoliittisesti turbulentti. Ukrainan sota jatkui ja ylläpiti pelkoja energian hinnasta Euroopassa. Maailmantalous vältti taantuman kasvunäkymien epävarmuudesta ja keskuspankkien nopeasta rahapolitiikan kiristämisestä huolimatta. Globaali teollinen suhdanne kuitenkin heikentyi alkuvuoden jälkeen ja sen vaikutukset kohdistuivat erityisesti teollisuudesta ja ulkomaankaupasta riippuvaisen euroalueen kasvuun.    

Inflaatio hidastui päämarkkinoilla odotettua voimakkaammin, minkä vuoksi Euroopan ja Yhdysvaltojen keskuspankit keskeyttivät koronnostonsa vuoden 2023 toisella puoliskolla. Rahoitusmarkkinoilla huomio kääntyi vuodelle 2024 odotettuihin koronlaskuihin ja tämä antoi pontta varallisuusarvojen loppuvuoden nousulle.    

Suomen talous oli taantumassa. Kulutus ja investoinnit vähenivät, kun kotitaloudet ja yritykset reagoivat rahoituskustannusten kasvuun. Laskusuhdanne osui voimakkaimmin rakentamiseen ja siihen liittyviin palveluihin, kuten asuntokauppaan. Suomen taloustilanteen ja -kasvun heikentyminen näkyi myös työmarkkinoilla. Työttömyysaste nousi alkuvuoden pohjasta hieman alle prosenttiyksiköllä vuoden loppuun mennessä. 

Sijoitustoiminta onnistui hyvin, vakavaraisuus pysyi hyvällä tasolla

Inflaatiokehityksen maltillistuminen ja talouskasvun eriytyminen Euroopan, Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä olivat vuoden 2023 keskeiset teemat. Alkukeväästä sijoitusmarkkinoita haastoivat Yhdysvaltojen pankkisektorin likviditeettihuolet ja syksyllä Lähi-idän konflikti. 
 
– Teimme hyvän tuloksen vaihtelevassa markkinaympäristössä. Sijoitustuotto nousi kuuteen prosenttiin ja ylitti selvästi Elon ja toimialan kymmenen vuoden keskimääräisen nimellistuoton. Sijoitustemme markkina-arvo ylitti 30 miljardia euroa ensimmäistä kertaa Elon historiassa, toteaa sijoitusjohtaja Jonna Ryhänen.

Noteerattujen osake- ja korkosijoitusten tuotot olivat vahvat. Kiinteistösijoitusten tuottoja painoivat markkinakorkojen nousun takia tehdyt käyvänarvon muutokset. Yhtiön sijoitukset olivat vuoden 2023 päättyessä käyvin arvoin yhteensä 30 046,7 (28 182,3) miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin oli 267,8 (–1 493,2) miljoonaa euroa.  
 
Osakemarkkinoiden kehitys oli päämarkkinoiden osalta vahvaa. Suomessa ja Kiinassa osaketuotot olivat negatiiviset. Inflaatiokehityksen maltillistuminen ja odotukset rahapolitiikan kevenemisestä tukivat tuottokehitystä etenkin vuoden viimeisellä kvartaalilla.  
 
Elon sijoitussalkussa noteerattujen osakkeiden osuutta kasvatettiin loppuvuotta kohti ja niiden osuus sijoitussalkusta oli 30,8 prosenttia vuoden lopussa. Osakesijoitusten tuotto oli 8,6 (–6,9) prosenttia. 

Korkosijoitukset tuottivat hyvin, kun odotukset rahapolitiikan kevenemisestä siivittivät markkinakorot laskuun vuoden viimeisellä kvartaalilla. Elon korkosijoitukset tuottivat 6,7 (–2,8) prosenttia. 

Taloustilanteen epävarmat näkymät ja rahoitusmarkkinoiden muutokset pitivät kiinteistösijoitusmarkkinoilla kauppamäärät alhaisella tasolla ja tuottovaatimusten nousu jatkui.  

Elon kiinteistösijoitukset tuottivat –2,4 (5,3) prosenttia. Tuottovaatimusten yleinen nousu heijastui myös Elon kiinteistösijoitusten arvoihin, ja suorien kiinteistöjen arvostuksiin tehtiin vuonna 2023 yhteensä 141,2 miljoonan euron arvonalennukset. 

Elon muiden sijoitusten tuotto oli 4,4 (–0,5) prosenttia. Muut sijoitukset koostuivat pääosin hedge-rahastosijoituksista, jotka tuottivat 4,8 (2,3) prosenttia. 

Kohti hiilineutraalia sijoitussalkkua

Elo on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaiseen hiilineutraaliin sijoitussalkkuun, ja kehittää ilmastotavoitteitaan ja -toimiaan jatkuvasti. Raportointivuonna sijoitusten ilmastopolitiikka päivitettiin ja tiekarttaa jatkettiin vuoteen 2030 asti. 

Lisäksi julkaistiin Elon suorien kotimaisten kiinteistösijoitusten vastuullisuusohjelma, jossa päivitettiin myös hiilineutraaliustavoitteet ja -toimenpiteet. Luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi laadittiin tiekartta Elon sijoitustoiminnalle. Elo tarkentaa lähestymistapoja, kun sijoittajille suunnatut luonnon monimuotoisuuteen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien arvioimiseen tarkoitetut viitekehykset ja data kehittyvät. 

Näkymät

Vuoden 2024 alussa maailmantalouden kasvunäkymä on epävarma ja kasvun odotetaan jäävän tänä vuonna muutaman kymmenyksen edellisvuotta heikommaksi. Inflaatio on hidastunut huipustaan kaikissa suurissa talouksissa, mutta palkkojen nousu on edelleen reipasta. Keskuspankit ovat varovaisia yleisön ja sijoitusmarkkinoiden odotuksien ohjaamisessa. Suomessa yksityinen kulutus kaipaa kotitalouksien luottamusta ja investoinneille keskeistä on pidemmän aikavälin kasvunäkymä. Heikko vientikysyntä, hitaasti laskeva korkotaso ja myymättömien asuntojen ylitarjonta indikoivat investointien supistumista vielä jonkin aikaa. 

Elon vuosi 2024 on alkanut hyvin. Elo jatkaa työeläkejärjestelmän tehokasta toimeenpanoa ja haluaa strategian mukaisesti kasvattaa markkinaosuutta TyEL-vakuutuksissa sekä säilyttää asemansa YEL-vakuutusten osalta markkinajohtajana. Elo panostaa edelleen työkykypalveluiden kehittämiseen ja luo asiakkaille lisäarvoa työkykyriskien alentamiseksi. Strategian mukaan Elo varmistaa riittävän vakavaraisuustason kaikissa markkinatilanteissa. 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Carl Pettersson, haastattelupyynnöt Miia Pullinen/viestintä, p. 040 588 3637

Tilinpäätöskalvot 2023 >
Tunnusluvut 2023 >

 

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>