Jumplink

Den positiva stämningen fortsatte och Elos placeringar gav god avkastning i januari–september

Den positiva stämningen på placeringsmarknaden fortsatte under årets tredje kvartal. I januari–september avkastade Arbetspensionsbolaget Elos placeringar 6,1 procent. Placeringarnas marknadsvärde uppgick till 22,9 miljarder euro i slutet av september. Solvensen stärktes och solvensnivån var 126,3 procent.

– Elo har haft ett utmärkt år. Den goda avkastningsutvecklingen på placeringarna fortsatte, våra kunder har även i år fått sina pensionsbeslut snabbare än inom branschen i genomsnitt och under år 2017 har överföringstrafiken mellan arbetspensionsbolagen totalt sett varit positiv, summerar Elos verkställande direktör Satu Huber året hittills.

I början av året utfärdade Elo sammanlagt cirka 20 400 pensionsbeslut. Partiell förtida ålderspension, som introducerades i början av året, blev allt populärare och fram till slutet av september hade pensionen beviljats till 2 023 kunder.

Elos webbtjänster förnyades i början av hösten 2017. Arbetspensionstjänsterna för företagare samt arbetstagarnas rehabiliterings- och pensionsuppgifter finns nu i samma webbtjänst. Utvecklingsarbetet fortsätter och fram till slutet av år 2017 kommer webbtjänsten att utökas med verktyg för arbetsmiljöledning.

– Den utvidgade webbtjänsten underlättar uppföljningen av arbetsmiljöledningsåtgärdernas och rehabiliteringens effekter och hjälper stora företag att inse det faktum att anställda i gott skick bidrar till lägre arbetspensionsförsäkringsavgifter, berättar Huber.

De noterade aktieplaceringarna avkastade 11,8 procent

Under januari–september var avkastningen på Elos placeringar 6,1 (3,7) procent. Vid utgången av september uppgick placeringarnas marknadsvärde till 22,9 (21,3) miljarder euro. Av kapitalslagen avkastade aktieplaceringarna 10,6 (4,0) procent, ränteplaceringarna -1,4 (4,2) procent och fastighetsplaceringarna 3,9 (4,9) procent. De noterade aktierna avkastade 11,8 (3,4) procent från början av året.

Den amerikanska dollarn fortsatte att försvagas mot euron. Elos öppna valutarisk och särskilt den amerikanska dollarns andel av placeringarna har hållits på en mycket måttlig nivå.

– Framför allt på aktiemarknaden har utvecklingen varit fortsatt god. Prissättningen har hållits på en hög nivå, men företagen har också haft en stark ekonomisk tillväxt. Glädjande var den fortsatt goda listningsaktiviteten i Finland, berättar Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

Som helhet klarade sig Elos placeringar bra i förhållande till jämförelseindexen. Realplaceringar gav under översiktsperioden fortsättningsvis en stabil avkastning och det fanns fortfarande ett högt intresse för dem på placeringsmarknaden. Elos placeringar har under de senaste 12 månaderna gett en avkastning på 7,9 procent.

Ökad ekonomisk tillväxt

Den ekonomiska tillväxten var fortsatt mycket gynnsam på alla de viktiga ekonomiområdena. Framför allt inom euroområdet har den ekonomiska tillväxten stärkts och för år 2017 väntas en tillväxt på drygt 2 procent. Förväntningarna på den globala tillväxten har stigit något och är 3,4 procent för hela året.

– På grund av de låga inflationsutsikterna vek den oro som fanns på marknaden i juni för en omfattande åtstramning av penningpolitiken undan under hösten. Den exceptionellt stimulerande penningpolitiken har fortsatt inom de stora ekonomiområdena, beskriver Hiidenpalo läget.

Gynnsamma ekonomiska utsikter för slutet av året

Utsikterna för slutet av året visar fortsättningsvis en gynnsam ekonomisk utveckling, även om det finns tecken på att den globala ekonomiska tillväxten har nått sin cykliska tillväxttopp. I USA riktas förväntningarna till den ekonomiska politiken samt till den amerikanska centralbankens avsikter att höja styrräntan och sälja värdepapper ur balansräkningen. I Europa orsakar Brexit-förhandlingarna långvarig osäkerhet. Även Europeiska centralbanken torde i slutet av året meddela om sina åtgärder för att minska balansräkningen.

– Tack vare den goda internationella konjunkturcykeln ser även Finlands ekonomiska utveckling relativt positiv ut för de följande kvartalen då både den privata konsumtionen och exporten drar för närvarande, berättar Hiidenpalo.

Elos delårsrapport 1.1–30.9.2017 (pdf) >
Elos delårsrapport presentation 1.1–30.9.2017 (pdf) >

Mer information:
Verkställande direktör Satu Huber, tfn 020 703 5811
Placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668
Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134

Article Tile List / Heading