Jumplink

Positiv avkastning tack vare framgångsrik allokering – en period med lägre avkastningsnivåer är att vänta

Elos delårsrapport 1.1–30.9.2018:

Positiv avkastning tack vare framgångsrik allokering – en period med lägre avkastningsnivåer är att vänta

Intäkterna av Arbetspensionsbolaget Elos placeringsverksamhet var i januari–september 2,2 (6,1) procent. Marknadsvärdet på Elos placeringar uppgick till 23,7 (22,9) miljarder euro i slutet av september. Solvensnivån var 123,6 procent och solvenskapitalet var 1,8-faldigt i förhållande till solvensgränsen.

– Trots stor osäkerhet på placeringsmarknaden och en allmänt låg avkastningsnivå, var Elos intäkter emellertid positiva tack vare en framgångsrik allokering. Den långsiktiga avkastningen var på god nivå. Överföringen av försäkringar gav innevarande år det överlägset bästa resultatet i Elos historia, konstaterar Elos verkställande direktör Satu Huber.

Den genomsnittliga nominella avkastningen under fem år var 5,7 procent och under tio år 5,8 procent. Den genomsnittliga realavkastningen under fem år var 5,1 procent och under tio år 4,7 procent.

Fortsatt god framgång inom kundarbetet

De arbetspensionsförsäkringar som överfördes till bolaget under året ökade Elos ArPL-premieinkomst med över 43 (2,7) miljoner euro. Försäkringstagarna har möjlighet att byta pensionsbolag vid fyra tidpunkter under året, när det gått minst ett år sedan föregående byte.

– Den goda framgången inom kundanskaffningen visar att Elos utvecklingsåtgärder och goda partnersamarbete ger konkreta resultat, berättar Huber.

Inom pensionsförsäkringen har kundtillfredsställelsen utvecklas positivt. Åttiofem procent av kunderna i Elos pensionstjänst gav exempelvis servicen i samband med pensionsbehandlingen ett berömligt vitsord. I responsen framhävs bland annat en lättillgänglig och personlig kundservice.

Inom försäkringstjänsten har man kraftigt satsat på att utveckla och automatisera systemen, vilket t.ex. syns i takten att handlägga försäkringsansökningar. I slutet av redovisningsperioden uppgick det sammanlagda antalet försäkrade arbetstagare och företagare i Elo till nästan en halv miljon personer. I slutet av september fick 236 700 pensionstagare sin pension från Elo.

Kapital- och realplaceringarna gav vid sidan av aktier den bästa avkastningen

Vid utgången av september uppgick värdet på Elos placeringar till 23,7 (22,9) miljarder euro. Placeringsintäkterna var 2,2 (6,1) procent.

– Åren efter finanskrisen har i regel gett god avkastning tack vare en stimulerande penningpolitik. Det lönar sig nu att bereda sig för en period med klart lägre avkastningar än tidigare, konstaterar Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo

Bäst avkastade kapitalfondsplaceringarna, vilka gav en avkastning på 11,8 procent från början av året. Avkastningen på fastighetsplaceringar var fortsatt stabil och uppgick till 4,7 procent från början av året. Hedgefondernas avkastningsutveckling var positiv och 3,4 procent. Avkastningen på noterade aktier var 2,4 procent och på ränteplaceringar  –0,7 procent.

– Avkastningen var positiv på nästan alla huvudsakliga tillgångsslag under redovisningsperioden. De onoterade kapital- och realplaceringarna bidrog till avkastningen i en osäker placeringsmiljö. Kapitalplaceringarna gav åter bäst avkastning av alla tillgångsslag vid sidan av aktieplaceringarna, fortsätter Hiidenpalo. 

Påverkan i kärnan för ansvarsfulla placeringar

I slutet av augusti beslutade Elo ansluta sig till CDP:s (Carbon Disclosure Project) initiativ Investor Action Request, genom vilket investerarnas synlighet då det gäller att hantera sina koldioxidutsläpp och förbättra energieffektiviteten förbättras på samma sätt som för portföljbolag.  CDP har sammanställt världens mest omfattande databas om t.ex. inrapporterad miljödata från företag och stater. Elo deltog också i Investor Agenda, som utvecklats för globala investeringsföretag i syfte att påskynda och utvidga de åtgärder som är kritiska i förebyggandet av klimatförändringen.

Organisationen PRI, som ansvarar för principerna för ansvarsfulla placeringar inom FN, bedömer investerarnas förfaranden vid genomförandet av ansvarsfulla placeringar varje år. Enligt PRI har Elos utveckling förbättrats inom alla tillgångsklasser och även i fråga om strategi och bolagsstyrningen utifrån rapporten för år 2017.

Vårt mål är att över hälften av placeringsobjekten för våra direkta aktier och företagslån ska ha en mätbar positiv miljö- eller samhällspåverkan fram till år 2025. Under redovisningsperioden gjorde vi en utredning av de finländska bolagens positiva miljö- och samhällspåverkan. Enligt utredningen hade hälften av Elos portföljbolag en positiv miljö- och/eller samhällspåverkan via sina produkter eller tjänster. Över en tredjedel hade en positiv miljöpåverkan och cirka en femtedel av bolagen hade en positiv samhällspåverkan.

Ekonomin växer tillväxten har avmattats, inflationsutsikterna bör noggrant följas upp

Den internationella ekonomiska utvecklingen och därigenom även placeringsmarknaden är nu förknippad med exceptionell osäkerhet. Ekonomin växer, men tillväxttakten har blivit långsammare och tillväxten mellan länderna håller på att differentieras. Den fortsatta globala ekonomiska utvecklingen är nu i stor utsträckning beroende av Förenta staterna. Den amerikanska centralbanken har fortsatt sin måttfulla åtstramning av penningpolitiken och i Förenta staterna har en stimulerande finanspolitik börjat driva tillväxten i stället för penningpolitiken. Inflationsutvecklingen i Förenta staterna bör i fortsättningen följas upp noggrant. Konsensusförväntningen på den globala ekonomins tillväxttakt 2018 har hållits vid 3,8 procent, vilket är något högre än året innan.

Tillväxten inom euroområdet verkar avmattas från fjolårets 2,4 procent till cirka 2 procent detta år. I Finland ser den ekonomiska utvecklingen ut att försvagas något den närmaste tiden, men den förblir likväl måttlig och tillväxttakten för slutet av året väntas bli runt 2 procent.

– Tack vare en expansiv penningpolitik har en stor del pengar under åren efter finanskrisen styrts till olika tillgångsklasser och avkastningsförväntningarna på de mer riskfyllda tillgångsklasserna verkar vara lägre än tidigare. Med beaktande av utvecklingen under de senaste åren lönar det sig att bereda sig för en period med klart lägre avkastningar än tidigare, konstaterar Hiidenpalo.

Det har skett en klar förändring i marknadssentimentet efter redovisningsperioden. Aktiepriserna har sjunkit och marknadens volatilitet har stigit som en följd av större politiska risker och en mer åtstramad marknadslikviditet. Innevarande resultatperiod har en betydande roll för marknadssentimentet.

Elos delårsrapport 1.1.–30.9.2018 (pdf)

Elos delårsrapport presentation 1.1.–30.9.2018 (pdf)

Närmare upplysningar:
Verkställande direktör Satu Huber, tfn 020 703 5811
Placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668
Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134

Article Tile List / Heading