Jumplink

Decenniets bästa placeringsår – Elos placeringar avkastade 13 procent

Elos placeringstillgångar har växt med 10,7 miljarder euro sedan år 2010, och de uppgick i slutet av året till 25,3 miljarder euro. Den långsiktiga genomsnittliga nominella årsavkastningen för samma tid var 5,9 procent.

– Placeringsåret var decenniets bästa vad gäller avkastningen. Vår solvens stärktes och det skapar en god grund för en hållbar finansiering av arbetspensionssystemet samt för kommande utmaningar i ekonomin, konstaterar Elos verkställande direktör Satu Huber.

Vid utgången av 2019 uppgick värdet på Elos placeringar till 25,3 (22,6) miljarder euro. Placeringarna avkastade 13,0 (-1,4) procent. Solvenskapitalet var vid utgången av året 1,6-faldigt (1,6-faldigt) i förhållande till solvensgränsen. Solvensnivån var 124,4 (120,6) procent.

De långsiktiga placeringsintäkterna har varit på utmärkt nivå under det innevarande decenniet.
Den genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna under fem år var 5,8 procent och under tio år 5,9 procent. Den genomsnittliga realavkastningen under fem år var 5,1 procent och under tio år 4,5 procent.

Avkastningen på placeringsmarknaden var utmärkt inom alla tillgångsslag

– År 2019 avkastade placeringsmarknaden det bästa resultatet under hela decenniet. Vid sidan av den goda aktieavkastningen har även avkastningen på ränteplaceringar överträffat alla förväntningar i en exceptionell räntemiljö. Även på fastighetsplaceringarna uppnåddes en utmärkt avkastning. Placeringsårets viktigaste teman var att centralbankerna i omfattande grad återupptog sina stimuleringsåtgärder och den fortsatta ekonomiska tillväxten, säger Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

Elos aktieplaceringar avkastade 21,2 (-4,7) procent, ränteplaceringarna 6,2 (-0,8) procent och fastighetsplaceringarna 9,1 (5,8) procent.

Världsekonomins tillväxt avmattades 2019 till följd av den industriella lågkonjunkturen i de viktigaste industriländerna. Den befarade konjunkturnedgången, som ännu i början av året ansågs vara betydande, vek undan under årets andra hälft, då centralbankerna återupptog sin stimulerande penningpolitiska linje.

Finlands ekonomiska läge var 2019 fortsättningsvis gynnsammare än i de viktigaste konkurrent-länderna, och någon motsvarande industriell lågkonjunktur som i det viktiga exportlandet Tyskland förekom inte. Den ekonomiska tillväxtens struktur blev mer balanserad och stödde sig både på utlandshandeln och den inhemska efterfrågan. Sysselsättningsgraden fortsatte att stiga i rask takt.

Vi lyckades med allokeringen och viktningen av olika tillgångsslag

– Den utmärkta avkastningen grundade sig på lyckade val mellan olika tillgångsklasser. Till de goda placeringsintäkterna 2019 bidrog vårt beslut om att höja risknivån för Elos placeringstillgångar i början av året och vi höll den på tillräckligt hög nivå hela året. Dessutom lyckades vi i valet av ränteplaceringarnas maturitet och i hanteringen av valutapositioner, berättar Hiidenpalo.

Avkastningen på Elos noterade aktieplaceringar var 25,2 (-10,2) procent. Efter korrigeringen i slutet av 2018 gick aktiemarknaden kraftigt uppåt globalt genast i början av året. Den gynnsamma utvecklingen fortsatte hela året, fastän uppgången jämnade ut sig och marknadsfluktuationerna ökade. Bäst avkastade de amerikanska och europeiska aktierna.

Avkastningen på masskuldebrevslån emitterade av företag var 8,9 (-1,5) procent. Avkastningen på masskuldebrevslån var totalt 8,2 (-1,2) procent. Räntorna gick ner under största delen av året, vilket syntes i en stark avkastning både på företags- och statsobligationer.

Fortsatt stark efterfrågan på fastigheter i Finland

Efterfrågan på fastigheter var fortfarande stor på placeringsmarkanden i Finland och antalet fastighetsaffärer var på en hög nivå för fjärde året i följd. Även de internationella investerarnas intresse för finländska fastigheter fortsatte särskilt för kontors- och bostadsfastigheter. Utvecklingen av hyresintäkterna och användningsgraden i Elos direkta fastighetsbestånd var fortsatt positiv.

Inom inhemska fastighetsinvesteringar fortsatte åtgärderna med att utveckla den nuvarande portföljen i enlighet med strategin. Den viktigaste investeringen under året var en affär som ledde till att affärscentret Jumbo och nöjescentret Flamingo slogs samman. De direkta fastighets¬placeringarna avkastade 10,2 (5,7) procent och fastighetsplaceringsfonderna 5,5 (6,3) procent.

Då det gäller kapitalplaceringar ökade antalet nya förbindelser i kapital- och lånefonder under hela året. Andelen lånefonder har ökat och blivit en alltmer betydande del av kapitalplaceringarna. Kapitalplaceringarna avkastade 8,9 (16,0) procent.

De ekonomiska utsikterna för 2020

De världsekonomiska utsikterna i början av 2020 ser mer positiva ut än vid motsvarande tidpunkt ifjol.

– Förändringen i den globala handelspolitiken utgör fortfarande en central risk för företagens investeringar och ökade handelshinder äventyrar strukturerna både inom den globala handeln och företagens produktionskedjor. Konsumenterna och servicesektorn är motorn för den ekonomiska tillväxten i de viktigaste ekonomierna, konstaterar Hiidenpalo.

Riskerna inom den globala ekonomin och på den globala marknaden ansluter sig till den kinesiska ekonomins balans mellan tillväxt och skuldsättning, Storbritanniens utträde ur EU samt valåret i USA, vilket innebär att landets politik kan bli turbulent.

Enligt flera prognoser väntas den ekonomiska tillväxten i Finland avmattas från att ha varit ca 1,5 förra året. Våra tillväxtutsikter skuggas av en svag exportefterfrågan och en globalt sett svag industriell konjunktur för företagsinvesteringar. Å andra sidan skapar de lättare globala finansieringsförhållandena även möjligheter till ett mer positivt utfall än väntat också i Finland. Konsumtionen kommer att få en viktigare roll som grunden för ekonomisk tillväxt i takt med att utlandshandeln och investeringarna minskar.

Början av 2020 har börjat bra på placeringsmarknaden och de positivare ekonomiska utsikterna har även smittat av sig på placeringsmarkanden. I det här skedet vet vi ännu inte vilka konsekvenser coronaviruset kommer att få.

Arbetet för att bekämpa klimatförändringen fortsätter – påverkan har en viktig roll

År 2019 uppdaterade vi våra principer för ansvarsfulla placeringar och ägarstyrning. Vi fortsatte arbetet för att bekämpa klimatförändringen genom att uppdatera vår lista över placeringar som vi undviker med stenkol, samt genom att ta del i olika påverkningsinitiativ tillsammans med andra investerare. Elo var med och undertecknade IIGCC:s initiativ som riktar sig till EU-ledarna och som framhäver uppnåendet av målet om klimatneutralitet i Europa fram till 2050 samt att följa bestämmelserna i Paris klimatavtal i all väsentlig EU-reglering.

År 2019 rapporterade Elo för första gången även enligt TCFD:s rapporteringsram och vår rapport vann priset Transparent Asset Owner Award för en genomskinlig ESG-rapportering. Vi tog del av IIGCC:s initiativ Paris Alignment Initiative. Målet med initiativet är att reda ut på vilket sätt institutionella investerares portföljer på bästa sätt stöder uppnåendet av målen i Paris klimatavtal och vilka effekter detta skulle få.

Snabba pensionsbeslut – antalet invalidpensioner ökar

Elos kunder har fått sina pensionsbeslut snabbare än kunderna i många andra arbetspensionsbolag redan i flera år. År 2019 utfärdade vi pensionsbesluten i genomsnitt cirka 25 procent snabbare än i de övriga arbetspensionsbolagen i genomsnitt. Inkomstregistret bidrog till att påskynda ålderspensionsbesluten ytterligare.

Det ökade antalet ansökningar om invalidpension inom hela arbetspensionsbranschen syntes också i Elo. År 2019 gav vi på ansökan 12 105 beslut om invalidpension, vilket är cirka fem procent fler än 2018. Mentala sjukdomar var för första gången under hela Elos existens den allmännaste orsaken till nya invalidpensioner. Utvecklingen har varit samma inom hela arbetspensionsbranschen.

– Ökningen av antalet ansökningar om invalidpension är oroväckande. Någon klar förklaring till ökningen har inte hittats. Det behövs emellertid effektivare och snabbare vårdkedjor när arbetsförmågan sviker, så att människorna hålls kvar i arbetslivet i stället för att gå i invalidpension. Vi bör se till att den arbetsföra befolkningen är sysselsatt och arbetsförmögen. Finland behöver allas arbetsinsats, säger Huber.

År 2019 utfärdades på ansökan totalt 26 000 pensionsbeslut. Bolaget utfärdade på ansökan 7 598 beslut om ålderspension. Antalet partiella förtida ålderspensioner ökade och det utfärdares 2 132 beslut, vilket är 11,5 procent mer än året innan. I slutet av året uppgick det sammanlagda antalet försäkrade arbetstagare och företagare i Elo till nästan en halv miljon personer.

Kundtillfredsställelsen utvecklades utmärkt

Det nationella inkomstregistret togs i bruk i januari 2019. Övergången till inkomstregistret var en stor ändring både för kunderna och Elo. Vårt mål var att sköta övergången till inkomstregistret så att kunderna får bästa möjliga information om på vilket sätt inkomstregistret ändrar deras rutiner. Enligt uppställda mätare och kundresponsen uppnådde vi målen.

– Våra satsningar på digitalisering i syfte att utveckla serviceupplevelserna och utvecklingen av den personliga servicen har tillsammans gett ett gott resultat. Resultaten syns i form av god kundtillfredsställelse både i skötseln av pensions- och försäkringsärenden även under en tid av stora förändringar såsom övergången till inkomstregistret, berättar Huber.

I maj vann Elos försäkringstjänster redan för andra gången tävlingen Kundens Röst (på finska Asiakkaan Ääni). Första plats intogs med det utmärkta Kundens Röst-indexet 84,96. För ett år sedan var indexet 84,10. Kundens Röst-indexet korrelerar starkt med NPS.

Ny strategi för perioden 2020–2022

I december 2019 fastställde Elos styrelse bolagets nya strategi för strategiperioden 2020–2022.

– Vår strategi grundar sig på vår verksamhetsidé, enligt vilken vi sköter kundernas pensionsärenden på ett ansvarsfullt sätt. Temana är att vara konkurrenskraftiga på ett ansvarsfullt sätt, att använda serviceupplevelserna som en konkurrensfördel och att kontinuerligt förnya vår kompetens, berättar Huber.

Enligt den årliga personalenkäten fortsatte den goda utvecklingen redan för sjätte året i följd. PeoplePower-indexet som beskriver hela undersökningen var 72,8, för vilket Elo tilldelades erkännandet Finlands mest inspirerande arbetsplatser.

Elos bokslut 1.1.– 31.12.2019 >

Siffrorna är preliminära uppgifter om Elos bokslut och de har inte genomgått revision. Elo publicerar bokslutet för 2019 i sin helhet i form av en pdf-fil vecka 9 på Elos webbplats.

Närmare information:

Verkställande direktör Satu Huber, tfn 020 703 5811, satu.huber@elo.fi
Placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668, hanna.hiidenpalo@elo.fi
Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134, sarianne.kirvesmaki@elo.fi