Jumplink

Elos delårsrapport 1.1–31.3.2014: Elos verksamhetsstart har förlöpt som planerat

Arbetspensionsbolaget Elos placeringsintäkter under det första kvartalet år 2014 räknat enligt verkligt värde var 1,1 procent. Placeringarnas värde uppgick vid utgången av mars till 19 050,6 miljoner euro.

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo inledde sin verksamhet i början av år 2014 då LokalTapiola Pensionsbolag och Pensions-Fennia fusionerades. – Arbetet med att bereda fusionen gjordes förra året och fusionen har lyckats enligt förväntningarna, berättar Elos verkställande direktör Lasse Heiniö.

– Våra kunder har varit positivt inställda till det nya arbetspensionsbolaget Elo. Vi fortsätter att utveckla nya arbetssätt och tjänster enligt planerna både detta år och nästa år. I allt vårt utvecklingsarbete är målet att säkerställa att arbetspensionsskyddet sköts effektivt och att garantera Elos kunder bästa möjliga service, säger Heiniö.

Förväntningarna på en stimulerande räntepolitik har ökat

– Det skedde endast små förändringar på aktiemarknaden under årets första kvartal. På räntemarknaden sjönk de långa räntorna både i USA och Europa. Centralbankerna på de olika kontinenterna reagerade emellertid olika på den ekonomiska utvecklingen, bedömer Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

Inom världsekonomin är den ekonomiska återhämtningen fortfarande långsam. Samtidigt har den europeiska marknadens förväntningar på en stimulerande räntepolitik ökat och den låga inflationen i förening med en långsam ekonomisk återhämtning håller räntenivån på en låg nivå ännu länge. Krisen i Ukraina återspeglades i en ökad osäkerhet på marknaden. I Kina har centralförvaltningen strävat efter att hejda kreditgivningen, vilket för egen del har inverkat på den ekonomiska tillväxten. Samtidigt har Kina försökt återuppliva ekonomin genom infrastrukturprojekt och skattelättnader.

Den positivaste överraskningen under det första kvartalet upplevdes på tillväxtmarknadens aktie- och räntemarknad. Det kraftiga kursfallet året innan avstannade, även om det rådde ett fortsatt osäkert politiskt läge i flera länder.

Positiv avkastning i alla tillgångsklasser

Trots utmaningarna på marknaden gav samtliga tillgångsklasser i Elos placeringsportfölj en positiv avkastning under början av året. Aktieplaceringarna avkastade sammanlagt 1,1 procent. Avkastningen på noterade aktieplaceringar var 0,6 procent. Kapitalplaceringarna avkastade 3,7 procent och de onoterade aktieplaceringarna 7,6 procent.

Av ränteplaceringarna avkastade företagslånen bäst. Masslån i övriga samfund avkastade i genomsnitt 1,9 procent. Avkastningen på ränteplaceringarna var i sin helhet 1,2 procent.

Placeringarna i hedgefonder avkastade 1,5 procent. De direkta fastighetsplaceringarna avkastade 0,5 procent och fastighetsfonderna 1,1 procent. Avkastningen på direkta fastighetsplaceringar har korrigerats på grund av en ändring i beräkningssättet, vilken minskar avkastningen under början av året.
Den genomsnittliga nominella avkastningen på Elos placeringar under fem år var 7,2 procent (1.4.2009–31.3.2014) och den genomsnittliga nominella avkastningen under tio år var 5,1 procent (1.4.2004–31.3.2014). I beräkningen har Pensions-Tapiolas/Lokal-Tapiola Pensionsbolags placeringsintäkter använts för åren 2004–2013.

Elos solvens var på samma nivå som i början av året. Solvenskapitalet uppgick till 3 833 miljoner euro. Solvenskapitalet före utjämningsbeloppet var 3 357 miljoner euro. Solvensnivån var 25,2 procent av ansvarsskulden och 2,3-faldig i förhållande till solvensgränsen.

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos delårsrapport 1.1−31.3.2014 (pdf) > 

Mer information:

Verkställande direktör Lasse Heiniö, tfn 020 703 5101
Placeringdirektör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668

Sök efter artiklar och nyheter