Jumplink

Elo lyckades bra i sin placeringsverksamhet trots svårigheterna i världsekonomin

Elos delårsrapport 1.1–30.6.2015

  • Under det första halvåret uppgick Elos placeringsintäkter till 4,9 procent.
  • Placeringarnas marknadsvärde steg till 20,7 miljarder euro fram till slutet av juni.
  • Solvensen stärktes från situationen vid årsskiftet. Solvensnivån var 27,5 procent av ansvarsskulden och solvenskapitalet var 2,4-faldigt i förhållande till solvensgränsen.
  • Verksamheten effektiverades ytterligare och omkostnadsprocenten var 77 procent.

– Elo hade som helhet en lyckad början på året. Den goda avkastningen på placeringarna avspeglade sig på vår solvens och solvensnivån steg till 27,5 procent av ansvarsskulden, då den var 25,8 procent vid årsskiftet. Verksamhetens effektivitet var utmärkt, speciellt med beaktande av de uppbyggnadsarbeten som fortfarande pågår inom bolaget. I början av året kunde största delen av de nödvändiga systemprojekten på grund av fusionen färdigställas, och nu kan vi i allt större grad satsa på att utveckla servicen, berättar Satu Huber, som började som Elos verkställande direktör i början av juni.

Elos solvenskapital uppgick i slutet av juni till 4 493 miljoner euro (4 042 miljoner euro 30.6.2014). Elo använde 77 (80) procent av försäkringsavgiftens omkostnadsdel för driftskostnader.

Aktieplaceringarna avkastade bäst

Totalavkastningen på Elos placeringar uppgick i slutet av juni till 4,9 (3,6) procent.

– Elos placeringsavkastning hölls på en god nivå i början av året oberoende av de kraftiga rörelserna på aktie- och räntemarknaden under det andra kvartalet. Avkastningsnivån i slutet av juni förändrades inte avsevärt jämfört med nivån i mars. Alla tillgångsslag gav en positiv avkastning under det första halvåret, konstaterar Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

Aktieplaceringarna avkastade bäst av alla tillgångsklasser med en avkastning på upp till 13,4 (5,4) procent. Avkastningen var exceptionellt god på de europeiska aktierna i början av året, 13,8 procent. Även på kapitalplaceringarna var avkastningen på utmärkt nivå, dvs. 14,6 (7,5) procent.

– Elos aktierisk minskades något fr.o.m. början av april. Prissättningen på aktiemarknaden har varit högre än i genomsnitt, och det har inte skett någon klar vändning till det bättre i resultatförvänt-ningarna för innevarande år, berättar Hiidenpalo.

Inom Elos ränteplaceringar fortsatte man att sprida placeringarna utanför euroområdet och ränteriskställningen hölls på en skälig nivå genom att hålla speciellt Europa i undervikt. Masskuldebrev i företag minskades under vårens lopp. På grund av den låga räntenivån var avkastningen på ränteplaceringarna 0,2 (2,9) procent.

Bland övriga placeringar avkastade placeringarna i hedgefonder 1,7 (3,2) procent. Avkastningen på fastighetsplaceringar var 4,4 (2,3) procent.

Den genomsnittliga nominella avkastningen på Elos placeringar under fem år var 5,8 procent (1.7.2010–30.6.2015) och den genomsnittliga nominella avkastningen under tio år var 5,1 procent (1.7.2005–30.6.2015). I beräkningen har Lokal-Tapiola Pensionsbolags placeringsintäkter använts för åren 2005–2013.

Marknadsledare då det gäller antalet försäkringar

Mätt i antalet försäkringar var Elo marknadsledare både i fråga om ArPL- och FöPL-försäkringar. I slutet av juni hade Elo 45 800 (47 100) ArPL-försäkringar och 85 600 (88 500) FöPL-försäkringar. Sammanlagt var 470 300 (478 800) företagare och arbetstagare försäkrade i Elo.

– Vi har lyckats bra inom nyförsäljningen under början av året. Därtill har de tre överförings-perioderna år 2015 utökat Elos premieinkomst med 3,4 miljoner euro, beskriver Satu Huber.

Under början av året har Elo betalat sammanlagt cirka 1 414 (1 352) miljoner euro i pensioner till 220 000 (221 000) pensionstagare.

Finlands ekonomi är fortsatt krävande

Den globala ekonomiska utvecklingen och placeringsmiljön är fortfarande till stor del beroende av centralbankernas åtgärder och förväntningarna på dessa. Europeiska centralbanken fortsätter sina kraftiga penningpolitiska stimuleringsåtgärder långt in på nästa år, vilket stöder ränte- och aktieplaceringar. Å andra sidan förbereder den amerikanska centralbanken redan en försiktig höjning av styrräntorna. En differentiering mellan olika ekonomiområden kan öka instabiliteten vad gäller placeringsintäkterna och valutamarknaden, vilket gör att placeringsutsikterna för slutåret är osäkra.

– Den ekonomiska utvecklingen i Kina utgör den största risken i världsekonomin inom den närmaste framtiden. Landet söker en ändring på den traditionella investerings- och importdrivna tillväxtmodellen samtidigt som utvecklingen av aktiemarknaden verkar ha gått helt åt ett annat håll än den realekonomiska utvecklingen. Kinas unga aktiemarknad överhettades i början av året, och under sommarens lopp har landets ekonomipolitiska myndigheter försökt stabilisera marknads¬rörelserna med mycket exceptionella metoder. Inom euroområdet har man gjort framsteg i försöket att lösa den ekonomiska krisen i Grekland, men situationen är fortfarande osäker och krävande, bedömer Hanna Hiidenpalo.

I Finland är den ekonomiska situationen fortfarande svår.

– Även om den ekonomiska utvecklingen i Europa redan har piggnat till, har den tillsvidare inte lyckats förbättra Finlands investerings- och produktionsdrivna industri. Prisfallet på råolja under de senaste veckorna bidrar till den ekonomiska krisen i Ryssland. Då Ryssland är en viktig handelspartner för Finland bromsar detta även upp återhämtningen av vår ekonomi. Industrins konjunkturbarometrar och konsumentutsikter pekar på ett fortsatt svagt slutår, konstaterar Hiidenpalo.

Siffrorna har inte genomgått revision och hänför sig till moderbolaget.

Elos delårsrapport 1.1–30.6.2015 >

Närmare upplysningar:
Verkställande direktör Satu Huber, tfn 020 703 5811
Placeringdirektör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668
Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134

Sök efter artiklar och nyheter