Jumplink

Elos bokslut 2014: Fusionen lyckades enligt förväntningarna

  • Elos första verksamhetsår förlöpte i enlighet med integrationsplanen.
  • Placeringsintäkterna för år 2014 uppgick enligt verkligt värde till 6,2 procent.
  • Solvensnivån var fortsatt stark hela året och steg i slutet av året till 25,8 procent. Solvenskapitalet var vid utgången av året 2,1-faldig i förhållande till solvensgränsen.

Arbetspensionsbolaget Elo inledde sin verksamhet vid ingången av 2014 i och med att Pensions-Fennia och LokalTapiola Pensionsbolag fusionerades. Det nya arbetspensionsbolaget lyckades väl med att starta upp sin verksamhet och kundservicen har kunnat hållas på en god nivå oberoende av de många ändringarna.

– Elo uppkom genom en fusion som var omfattande med tanke på arbetspensionsbranschen och genomförandet av den har krävt mycket arbete. Det var emellertid värt allt arbete. Redan det utredningsarbete som gjordes under beredningen av fusionen visade att en fusion är en utmärkt lösning för våra kunder. Efter sammanslagningen har vi nu möjlighet att erbjuda kunderna mer omfattande tjänster än tidigare, säger Elos verkställande direktör Lasse Heiniö.

Verksamhetskostnaderna hölls på en skälig nivå oberoende av integrationskostnaderna
Elos verksamhetskostnader hölls på en skälig nivå oberoende av omfattande datasystemprojekt och andra integrationskostnader. De totala driftskostnaderna uppgick år 2014 till 128,3 miljoner euro. Driftskostnaderna som täcks med omkostnadsinkomsten var 92,2 miljoner euro, vilka utgjorde 74,3 procent av försäkringsavgiftens omkostnadsdel. Omkostnadsrörelsens resultat uppvisade ett överskott på 31,8 miljoner euro.

Solvenskapitalet i förhållande till ansvarsskulden var 25,8 procent vid utgången av 2014, dvs. 0,7 procentenheter bättre än när Elo inledde sin verksamhet. Solvensnivån utan den andel som reserverats för försäkringsrisker var 22,9 procent. Solvenskapitalet var vid utgången av året 2,1-faldig i förhållande till solvensgränsen.

På basis av solvenskapitalet och omkostnadsrörelsens resultat överförs 56,4 miljoner euro att användas för kundåterbäringar. Överföringen till återbäringar utgör 0,51 procent av ArPL-lönesumman.

Placeringarnas värde steg till nästan 20 miljarder euro

Elos placeringsverksamhet gav en avkastning på 6,2 procent. Placeringarnas värde steg i slutet av året till 19 615,8 miljoner euro. – Avkastningen kan anses vara till och med bättre än förväntad. Avkastningen på alla tillgångsklasser var positiv oberoende av den krävande omvärlden, bedömer verkställande direktör Heiniö.

Bäst av alla tillgångsklasser avkastade aktieplaceringarna som gav en avkastning på 9,8 procent. Avkastningen på noterade aktier var 8,0 procent, på onoterade aktier 26,0 procent och på kapitalplaceringar 18,9 procent. − Då det gäller aktieplaceringar genererades den bästa avkastningen på placeringar i USA och tillväxtländerna i Asien, berättar Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

Inom Elos ränteplaceringar spred man ut statslånen utanför euroområdet och beredde sig för räntestegringar. − Masslån i företag gav fortfarande en god avkastning förra året, speciellt i Europa. Till detta bidrog investerarnas ökade förtroende för Europeiska centralbankens åtgärder och det förbättrade ekonomiska läget i de Sydeuropeiska länderna. Under årets andra hälft bidrog de geopolitiska spänningarna och det fallande priset på olja till att öka osäkerheten och försvagade avkastningen på företagslån med hög risk, säger Hanna Hiidenpalo. − Avkastningen på ränteplaceringar på 3,8 procent motsvarade förväntningarna och var god med tanke på den historiskt låga räntenivån.

Elos företagsfinansieringsresurser stärktes betydligt i och med fusionen, då de två föregångarbolagens finansieringsfunktioner slogs samman. Under året utvecklades de finansieringstjänster som tillhandahålls för företagskunder. För små och medelstora företag utvecklades och lanserades ett nytt låneinstrument i samarbete med Finnvera. Lånefodringarna avkastade 3,1 procent.

Avkastningen på placeringar i hedgefonder var 7,2 procent. Elos fastighetsplaceringar avkastade 5,4 procent. Underutnyttjade kontorslokaler och en lägre hyresnivå tryckte i någon mån ner det verkliga värdet på Elos fastigheter. Internationella indirekta fastighetsplaceringar gav en god avkastning. Bäst avkastning uppnåddes på de snabbt återhämtade fastighetsmarknaderna i Storbritannien och USA.

Den genomsnittliga nominella avkastningen på Elos placeringar under fem år var 5,6 procent (1.1.2010–31.12.2014) och den genomsnittliga nominella avkastningen under tio år var 5,2 procent (1.1.2005–31.12.2014). I beräkningen har Lokal-Tapiola Pensionsbolags placeringsintäkter använts för åren 2004–2013.

Elo har det största antalet pensionsförsäkrade företagare i Finland

Vid utgången av år 2014 uppgick det sammanlagda antalet försäkrade företagare och arbetstagare i Elo till nästan en miljon, dvs. ca 485 000 personer. Mätt i antalet försäkringar var Elo marknadsledare både i fråga om ArPL- och FöPL-försäkringar. I slutet av år 2014 skötte Elo ca 46 100 ArPL-försäkringar och ca 87 400 FöPL-försäkringar.

Premieinkomsten av ArPL-försäkringarna var 2 600,0 miljoner euro. Premieinkomsten av företagarnas FöPL-försäkringar uppgick till 420,7 miljoner euro. Totalt var premieinkomsten 3 022,9 miljoner euro.

Pensionshandläggningen och -besluten sköttes högklassigt och snabbt

Elo utbetalade pension till cirka 217 000 pensionstagare varje månad. Beloppet av de pensioner som utbetalades uppgick till sammanlagt cirka 227,7 miljoner euro i månaden. Elos pensions- och ersättningsutgift för hela året var 2 731,9 miljoner euro.

År 2014 utfärdare Elo totalt 26 000 pensionsbeslut. Antalet pensionsbeslut har fortsatt att vara jämnt jämfört med föregångarbolagens beslut år 2013. Oberoende av fusionen och det extra arbete som den medförde kunde behandlingen av pensions- och rehabiliteringsansökningar i Elo redan under bolagets första verksamhetsår skötas klart snabbare än inom branschen i genomsnitt. År 2014 utfärdades besluten i genomsnitt inom cirka 7 dagar, dvs. 15 procent snabbare än inom den privata arbetspensionsbranschen i genomsnitt.

Bilaga: 

Elos bokslut, diaserie (pdf) >

Närmare information:

Lasse Heiniö, Elos verkställande direktör, tfn 020 703 5101
Hanna Hiidenpalo, Elos placeringsdirektör, tfn 020 703 5668

Sök efter artiklar och nyheter