Jumplink

Fortsatt positiv avkastning på Elos placeringar i exceptionellt osäkert marknadsläge

Elos delårsrapport 1.1-30.9.2015:

  • Elos placeringsintäkter utgjorde 2,4 procent under perioden 1.1–30.9.2015. 
  • Placeringarnas marknadsvärde uppgick till 20,1 miljarder euro i slutet av september. 
  • Elos solvens var fortsatt stark oberoende av fluktuationerna på placeringsmarknaden. Solvensnivån var 23,9 procent av ansvarsskulden och solvenskapitalet var 2,1-faldigt i förhållande till solvensgränsen.  
  • Vid utgången av september uppgick Elos solvenskapital till 3 907 miljoner euro.

– Osäkerheten på placeringsmarknaden ökade klart under slutet av sommaren. Under det tredje kvartalet uppstod det klara tecken på en avtagande ekonomisk tillväxt i Kina, vilket förenat med en fortsatt svag ekonomisk utveckling i de övriga tillväxtländerna har orsakat exceptionellt kraftiga svängningar på placeringsmarknaden. Den avtagande ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna avspeglas oundvikligen även annanstans, eftersom deras andel av den globala ekonomin redan utgör 40 procent. Västländernas ekonomiska tillväxt är emellertid fortsättningsvis måttfull, konstaterar Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

Brantare nedgång på aktiemarknaden
Lägre råvarupriser och osäkerheten inom den kinesiska ekonomin avspeglas på aktiemarknaden, där nedgången blev brantare i augusti. Speciellt de cykliska branscherna och tillväxtmarknaderna har varit svaga.

– Företagens resultatprognoser har även räknats för nästa år. Den höga prissättningen på aktiemarknaden under våren har sjunkit på de flesta marknaderna närmare de genomsnittliga nivåerna på lång sikt. Den europeiska aktiemarknaden har alltsedan början av året gett en bättre avkastning än den amerikanska, men samtidigt sjönk den euroepiska aktiemarknaden mer från vårens toppnivåer än i USA, berättar Hanna Hiidenpalo.

Elos aktieplaceringar avkastade 4,7 (7,3) procent. Avkastningen på onoterade aktieplaceringar nådde upp till 12,1 (9,7) procent och på kapitalplaceringar till 18,7 (15,4) procent. Elos aktierisk har minskats något från situationen i början av året.

Räntehöjningar skjuts på framtiden
Räntenivån i de västra industriländerna har även under hösten fortsatt sin måttfulla nedgång, som började under sommaren. De sänkta råvarupriserna och den avtagande globala ekonomiska tillväxten har hållit inflationen på en lägre nivå än centralbankernas målnivå. Den amerikanska centralbanken har upprepade gånger blivit tvungen att skjuta upp inledandet av planerade räntehöjningar oberoende av ett klart bättre sysselsättningsläge.

Tillväxtländerna har haft strukturella problem redan under en längre tid. I augusti tillät den kinesiska centralförvaltningen en större variationsbredd för sin valuta, vilket orsakade en plötslig försvagning i renminbis yttre värde. Nästan alla tillväxtekonomiers valutor har försvagats sedan slutet av sommaren, vilket har synats speciellt i avkastningen på ränteplaceringar som noteras i lokal valuta.

– Företagslånens marginaler har ökat sedan slutat av juli förutom inom energi- och gruvsektorn också inom andra branscher. Utbudet av nya företagslån har klart minskat i och med att osäkerheten ökat. Vi minskade företagslånens andel i vår placeringsallokering betydligt redan på våren, säger Hiidenpalo.
Elos ränteplaceringar avkastade -0,2 (3,4) procent. Lånefodringarna avkastade 2,3 (2,2) procent.

Avkastningen på fastigheter var på god nivå
I ett osäkert ekonomiskt läge var avkastningen på fastigheter stabil. I slutet av september uppgick andelen fastigheter av Elos placeringar till 14,2 (14,0) procent. Fastighetsplaceringarna avkastade 5,8 (4,0) procent. Särskild god var avkastningen på fastighetsplaceringsfonder och fondföretag, vilken uppgick till över 8,5 (4,1) procent.

Bland övriga placeringar avkastade placeringarna i hedgefonder 2,2 (5,3) procent.

Den genomsnittliga nominella avkastningen på Elos placeringar under fem år var 4,4 procent (1.10.2010–30.9.2015) och den genomsnittliga nominella avkastningen under tio år var 4,6 procent (1.10.2005–30.9.2015). I beräkningen har Lokal-Tapiola Pensionsbolags placeringsintäkter använts för åren 2005–2013.

Osäkra och motstridiga utsikter inom den globala ekonomin för slutet av året
Den ekonomiska utvecklingen i Kina torde vara den största riskfaktorn för den globala ekonomiska utvecklingen och även för placeringsmarknaden inom den närmaste framtiden. Det finns emellertid en stor återhämtningspotential i den kinesiska ekonomiska politiken, med vilken man vid behov kunde stöda den ekonomiska utvecklingen.

OECD-ekonomiernas utsikter för den närmaste tiden är ännu relativt goda, speciellt i USA och delvis även i euroområdet. I USA kan det ekonomiska läget redan inom en snar framtid förutsätta att centralbanken höjer sin styrränta, men inom det övriga OECD-området torde penningpolitiken fortsätta att vara t.o.m. mycket stimulerande ännu under en lång tid.

– I Finland kommer den ekonomiska utvecklingen och den med tanke på hela pensionssystemet viktiga tillväxten i lönesumman att röra sig nära noll innevarande år, bedömer Elos verkställande direktör Satu Huber. – Tyvärr finns det fortfarande inte tecken på en återhämtning i den ekonomiska tillväxten i Finland inom en snar framtid.

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos delårsöversikt 1.1–30.9.2015, diaserie (pdf) >

Närmare upplysningar:
Verkställande direktör Satu Huber, tfn 020 703 5811
Placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668
Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134

Sök efter artiklar och nyheter