Jumplink

Avkastningen på Elos placeringar blev positiv

Delårsrapport 1.1−30.6.2016

  • Intäkterna från Elos placeringsverksamhet för perioden 1.1–30.6.2016 var 1,0 procent.
  • Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av juni till 20,8 miljarder euro.
  • Solvensnivån var i slutet av juni 22,7 procent och solvenskapitalet var 1,9-faldigt i förhållande till solvensgränsen.

– Elos tredje verksamhetsår fick en bra start. Arbetet som vi gjort tillsammans med våra samarbetspartner Fennia och LokalTapiola för att utveckla kundservicen och för att göra oss förtjänta av kundernas förtroende syns: vår kundvolym ökade i överföringstrafiken mellan pensionsbolagen under början av året och vi behöll vår starka ställning som arbetspensionsbolag för nya företag. Elos verksamhet var fortsatt effektiv och omkostnadsprocenten var 78 procent, berättar verkställande direktör Satu Huber.

– Även resultatet av vår placeringsverksamhet kan betraktas som gott. Tack vare en lyckad strategi med tämligen låga risker och en välgjord diversifiering hölls Elos solvens på en stabil nivå och placeringsavkastningen var positiv oberoende av den krävande början på året, konstaterar verkställande direktör Satu Huber.

Den utmärkta avkastningen på ränteplaceringar bidrog till en positiv totalavkastning på Elos placeringar

Början av året var händelserikt inom världsekonomin och på placeringsmarknaden. Placeringsmarknaden återhämtade sig under vårens lopp från svårigheterna i början av året närmast tack vare Europeiska centralbankens och den kinesiska centralbankens stimuleringsåtgärder. I slutet av juni skapade EU-folkomröstningen i Storbritannien ett mycket exceptionellt och osäkert läge på marknaden. Terroristattackerna i Frankrike och krisen i Turkiet ökade den politiska osäkerheten ytterligare. Placeringsavkastningarna vände emellertid uppåt relativt snabbt efter Brexit.

Elos placeringsintäkter för perioden 1.1–30.6.2016 var 1,0 procent. Avkastningen under det andra kvartalet var 1,3 procent.

– Räntorna på statslån sjönk globalt till en historiskt låg nivå, vilket i stor utsträckning höjde avkastningen på ränteplaceringarna. Vi fortsatte att effektivt sprida våra placeringar i statslån utanför euroområdet, speciellt till USA och tillväxtmarknaden. Ränteavkastningarna på statslån ökade till 2,9 procent. I sin helhet avkastade ränteplaceringarna 3,0 procent under början av året, berättar Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

Början av året var krävande på företagslånemarknaden, men de stigande råvarupriserna och ECB:s meddelande om köpprogrammet för europeiska företagslån fick avkastningarna att vända starkt uppåt under hela det första halvåret. I företagslåneportföljen gav de amerikanska företagslånen och tillväxtmarknaden den bästa avkastningen. Elos företagslån avkastade 4,3 procent.

Osäkerheten inom världsekonomin avspeglades på aktiemarknaden under årets början

 Det förekom kraftiga fluktuationer i aktiekurserna då aktiemarknaden sökte sin riktning under hela det första halvåret. I slutet av juni var aktiemarknaden i Finland och USA nära nivån i början av året, medan den europeiska aktiemarknaden sjönk cirka 10 procent och den japanska cirka 20 procent. På tillväxtmarknaden steg aktiekurserna däremot med cirka 5 procent.

Då det gäller aktieplaceringarna lyckades Elo framgångsrikt vikta den amerikanska marknaden och tillväxtmarknaden framom den europeiska. De noterade aktieplaceringarnas andel av placeringstillgångarna var måttlig under hela början av året och deras andel med beaktande av derivaten uppgick i slutet av juni till 27 procent och avkastningen till -0,4 procent.

Övriga placeringar spred risken och gav en skälig avkastning

 

Fastighets- och realplaceringarna fungerade på ett lyckat sätt som diversifierande placeringsobjekt i det turbulenta marknadsläget och de gav förväntad avkastning under årets första hälft. Fastighetsplaceringarna avkastade 3,7 procent och kapitalplaceringarna 5,2 procent.

– I Elos placeringsportfölj har risknivån hållits på en tämligen låg nivå, då möjligheterna till utmärkta placeringsavkastningar tills vidare har låtit vänta på sig, konstaterar Hanna Hiidenpalo.

De ekonomiska utsikterna är exceptionellt osäkra

 Världsekonomins tillväxt ökade från den svaga utvecklingen under början av året till nästan 3 procent, men tillväxten är fortfarande behäftad med betydande osäkerhet och riskfaktorer. Inom euroområdet var tillväxten fortsättningsvis runt 1,5 procent. Storbritanniens beslut att utträda ur EU torde klart minska tillväxten i euroområdet, men tack vare ECB:s kraftiga stimuleringsåtgärder kan en recession troligen undvikas. Europa står inför en lång och svår politisk process som skapar osäkerhet och torde bromsa företagens investeringsvilja.

– Finlands ekonomiska tillväxt uppnådde äntligen samma nivå som det övriga euroområdet, men vår ekonomi är fortfarande mycket känslig för den ekonomiska utvecklingen i Europa. Den ekonomiska tillväxten, den positiva inflationsutvecklingen och placeringsmarknaden stöds av de låga räntenivåerna, som för tillfället inte visar några tecken på att stiga, uppskattar Hanna Hiidenpalo.

Elos delårsrapport 1.1–30.6.2016 (pdf) >


Närmare upplysningar:

Verkställande direktör Satu Huber, tfn 020 703 5811
Placeringdirektör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668
Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134

Sök efter artiklar och nyheter