Jumplink

Elos bokslut 2015: Verksamheten var fortsatt effektiv trots stora systemprojekt

  • Under sitt andra verksamhetsår kunde Elo färdigställa alla stora systemprojekt i anslutning till fusionen. Omkostnadsresultatet var på utmärkt nivå oberoende av fusionskostnaderna.
  • Placeringsintäkterna för år 2015 uppgick enligt verkligt värde till 5,0 procent. Placeringstillgångarnas värde steg till 20,5 miljarder euro.
  • Solvensen var fortsättningsvis på betryggande nivå. Solvensnivån var 24,1 procent av ansvarsskulden och solvenskapitalet var 2,0-faldigt i förhållande till solvensgränsen.

– Elos andra verksamhetsår var på många sätt lyckat. Vår verksamhet var kostnadseffektiv oberoende av betydande systemprojekt. År 2015 var Elos rörelsekostnader 71,4 procent av försäkringsavgiftens omkostnadsresultat. Detta garanterar konkurrenskraftiga nedsättningar av försäkringsavgifterna för våra kunder. För år 2015 överför vi 58,2 miljoner euro till kundåterbäringar, vilket motsvarar 0,52 procent av ArPL-lönesumman. Då nyttan med fusionen börjar realiseras, kommer vi att vara mer konkurrenskraftiga än någonsin, säger Satu Huber som började som Elos verkställande direktör i juni senaste år.

Elo behöll sin ställning som Finlands populäraste arbetspensionsbolag: var tredje inhemskt företag och över 40 procent av företagarna har valt att sköta sina arbetspensionsförsäkringar i Elo. Vid utgången av år 2015 skötte Elo ca 85 000 pensionsförsäkringar för företagare och 46 000 arbetspensionsförsäkringar som tecknats av arbetsgivare. Sammanlagt var nästan 500 000 arbetstagare och företagare försäkrade i Elo. En garanti för att kunna erbjuda goda kunderfarenheter är ett nära samarbete med samarbetspartnerna LokalTapiola och Fennia.

Elo betalar varje månad pension till cirka 216 800 pensionstagare. Beloppet av de pensioner som utbetalas varje månad är cirka 238 miljoner euro. År 2015 uppgick Elos pensions- och ersättningsutgift till sammanlagt 3 147 miljoner euro. Under året utfärdade Elo cirka 22 700 pensionsbeslut. Tack vare finslipningen av pensionshandläggningsprocessen fick Elos pensionstagare år 2015 ett beslut på sin pensionsansökan betydligt snabbare än i de andra arbetspensionsbolagen i genomsnitt.

Finansinspektionen genomförde år 2015 en inspektion av arbetspensionsbolagens arbetshälsoverksamhet och finansieringen av hälsofrämjande projekt. Preciserade anvisningar om verksamhet för hanteringen av risken för arbetsoförmåga trädde i kraft från ingången av mars 2016.

– Inom Elo är vi glada över att det nu finns gemensamma, preciserade anvisningar om hanteringen av risken för arbetsoförmåga för arbetspensionsbolag. Åtgärder som dämpar invalidpensionsutgiften är viktiga med tanke på finansieringen av hela arbetspensionssystemet, säger Satu Huber.

– Senaste år utarbetade vi Elos nya webbtjänst om arbetshälsa, med vilken vi kan erbjuda allt bättre stöd för utvecklande av arbetshälsan för en bred skara små och medelstora kundföretag, berättar Huber.

Placeringsåret var framgångsrikt i förhållande till marknaden

Den omfattande osäkerheten i anslutning till förväntningarna på en ekonomisk tillväxt avspeglades i intäkterna på placeringsmarknaden år 2015, vilka historiskt sett var anspråkslösa världen över.

– Oberoende av osäkerheten inom realekonomin och på placeringsmarknaden, lyckades vi trygga vår solvens och uppnå en stabil avkastning på våra pensionstillgångar, säger Satu Huber.

Totalintäkterna av Elos placeringsverksamhet var 5,0 procent och placeringarnas marknadsvärde steg till 20,5 miljarder euro.

– Avkastningen var fortsatt positiv inom nästan alla tillgångsklasser och i förhållande till marknadsavkastningarna var Elos intäkter på en god nivå. Både vår geografiska viktning och fördelningen på branscher och företag lyckades väl med beaktande av det rådande marknadsläget, bedömer Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

– Placeringsavkastningen utvecklades starkt ända fram till sommaren. Under slutet av sommaren och i början av hösten ökade osäkerheten på placeringsmarknaden klart, men i slutet av året vände avkastningen åter uppåt och nådde samma goda nivå som på sommaren.

Bäst av alla Elos tillgångsklasser avkastade aktieplaceringarna, som nådde en avkastning på 13,0 procent. Avkastningen på Elos noterade aktieplaceringar var 11,1 procent. De onoterade aktieplaceringarna avkastade 26,2 procent och kapitalplaceringarna 20,4 procent.

– Som en följd av de försvagade avkastningsförväntningarna på räntemarknaden styrdes bland annat placeringar i statslån fortfarande utanför euroområdet, särskilt till Förenta staterna. Vi minskade våra placeringar med kreditrisk redan på våren, berättar Hiidenpalo. Avkastningen på ränteplaceringarna var noll år 2015.

Fastighetsplaceringsmarknaden var fortsatt livlig och Elos avkastning på fastighetsplaceringarna steg till 6,9 procent. Avkastningen på de inhemska fastighetsplaceringarna var på samma nivå som året innan och avkastningen på de internationella placeringarna utmärkt. De direkta fastighetsplaceringarna avkastade 5,3 procent och fastighetsfonderna 13,1 procent.

Den nominella avkastningen på Elos placeringar har under fem år varit i genomsnitt 4,5 procent och under tio år i genomsnitt 4,8 procent.

Inom ekonomin väntas fortsättningsvis krävande tider

De ekonomiska utsikterna för år 2016 är på många sätt motstridiga. År 2016 har börjat i exceptionellt osäkra förhållanden på placeringsmarknaden. Osäkerheten har särskilt berott på de försvagade utsikterna i Kina, som fungerar som lokomotiv för den globala ekonomin, samt på prisfallet på olja.

– Amerikanska centralbanken FED hann höja sina styrräntor i slutet av förra året på basis av de något förbättrade ekonomiska utsikterna. Globalt sett och inom euroområdet torde man fortsätta med den stimulerande penningpolitiken som stöder placeringsmarknaden, om den ekonomiska utvecklingen inte motsvarar förväntningarna. År 2016 kan emellertid redan erbjuda intressanta placeringsmöjligheter för långsiktiga placerare bl.a. på aktie- och företagslånemarknaden, bedömer placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

Elos bokslut 2015, diaserie (pdf) >

Närmare upplysningar:

Verkställande direktör Satu Huber, tfn 020 703 5811
Placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668
Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134

Sök efter artiklar och nyheter