Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Delägarna i Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 19 april 2016 från kl. 15.00 i Elos lokaler på adressen Norrskensvägen 7, 02100 Esbo.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas de ärenden som enligt 20 § i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman:

1. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt verkställande direktörens översikt
2. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet
3. Disposition av den vinst som den fastställda balansräkningen utvisar

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att räkenskapsperiodens överskott på 5 700,30 euro överförs till säkerhetsfonden.

4. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för förvaltningsrådet, ledamöterna i styrelsen och verkställande direktören
5. Beslut om arvoden och grunderna för ersättningen av resekostnader till ledamöterna i förvaltningsrådet

Förvaltningsrådets valutskott har enligt 12 § i bolagsordningen för bolagsstämman berett förslag till arvoden och till grunder för ersättningen av resekostnader för ledamöterna i förvaltningsrådet, till antalet medlemmar (punkt 6 nedan) och till valet av medlemmar (punkt 7 nedan).

Valutskottet föreslår att det till ledamöterna i förvaltningsrådet betalas följande arvoden från den ordinarie bolagsstämman år 2016 fram till följande ordinarie bolagsstämma:
- ordförandens årsarvode föreslås vara 5 000 euro
- vice ordförandens årsarvode föreslås vara 3 800 euro
- ordförandens, vice ordförandens och medlemmarnas mötesarvode föreslås vara 800 euro

Dagtraktamente och resekostnader skulle betalas till samtliga ledamöter enligt maximibeloppen för skattefria ersättningar i skattestyrelsens beslut.

Årsarvodet skulle betalas i två rater.

Valutskottet föreslår därtill att medlemmarna i förvaltningsrådet försäkras enligt 8 § i lagen om pension för arbetstagare, enligt vilken pension tillväxer för förtroendeuppdrag och ArPL-avgift betalas för förtroendemannaarvoden.

6. Beslut om antalet ledamöter i förvaltningsrådet

Enligt 9 § i bolagsordningen ska förvaltningsrådet bestå av minst 28 och högst 56 ledamöter. Minst hälften av ledamöterna i förvaltningsrådet ska väljas bland de personer som har föreslagits av de centrala arbetsgivarcentral- och löntagarcentralorganisationerna Antalet valda representanter bland de personer som föreslagits av arbetsgivarna respektive löntagarna ska vara lika många. Mandattiden för en ledamot i förvaltningsrådet är tre år. En tredjedel av ledamöterna, eller vad som är närmast en tredjedel, står i tur avgå varje år.

Valutskottet föreslår att antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs till 44.

7. Val av ledamöter till förvaltningsrådet

Antalet ledamöter i Elos förvaltningsråd minskas från 54 ledamöter till 44 ledamöter, vilket orsakar ändringar i förvaltningsrådets sammansättning och ledamöternas mandatperioder. Minskningen av antalet ledamöter och ändringarna i ledamöternas mandatperioder genomförs tekniskt så att förvaltningsrådets alla nuvarande ledamöter avgår på bolagsstämmodagen den 19 april 2016 och det på bolagsstämman den 19 april 2016 väljs 44 ledamöter för olika mandatperioder enligt Elos bolagsordning. Utifrån detta föreslår valutskottet att bolagsstämman förrättar följande val av ledamöter till förvaltningsrådet för mandatperioderna 2016–2017, 2016–2018 och 2016–2019:

På Finlands Näringsliv EK:s förslag, att följande personer väljs för följande mandatperioder:
• Ekonomidirektör Tero Jussila, för mandatperioden 2016–2017
• Verkställande direktör Olli Vormisto, för mandatperioden 2016–2017
• Verkställande direktör Terhi Penttilä, för mandatperioden 2016–2017
• Ekonomidirektör Heikki Kyntäjä, för mandatperioden 2016–2017
• Verkställande direktör Ilkka Brotherus, för mandatperioden 2016–2018
• Styrelsens ordförande Jukka Tikka, för mandatperioden 2016–2018
• Verkställande direktör Pentti Virtanen, för mandatperioden 2016–2018
• Kommerseråd Jouko Vehmas, för mandatperioden 2016–2019
• Styrelseledamot Klaus Saarikallio, för mandatperioden 2016–2019
• President Heikki Nikku, för mandatperioden 2016–2019
• Verkställande direktör Ville Laine, för mandatperioden 2016–2019

På Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf:s förslag, att följande personer väljs för följande mandatperioder:
• Organisationschef Vesa Aallosvirta, för mandatperioden 2016–2017
• Ordförande Marko Piirainen, för mandatperioden 2016–2017
• Ordförande Veli-Matti Kuntonen, för mandatperioden 2016–2018
• Intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo, för mandatperioden 2016–2018
• Organisationschef Merja Rinne, för mandatperioden 2016–2019

På Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf:s förslag, att följande personer väljs för följande mandatperioder:
• Ordförande Pekka Kampman, för mandatperioden 2016–2017
• Direktör Antti Hakala, för mandatperioden 2016–2018
• Ordförande Håkan Nystrand, för mandatperioden 2016–2019

På Akava rf:s förslag, att följande personer väljs för följande mandatperioder:
• Verksamhetsledare Mika Varjonen, för mandatperioden 2016–2017
• Direktör Hannu Saarikangas, för mandatperioden 2016–2018
• Verksamhetsledare Jaakko Kiiski, för mandatperioden 2016–2019

Därtill föreslår valutskottet att följande personer väljs till ledamöter i förvaltningsrådet för följande mandatperioder:
• Verkställande direktör Kimmo Simberg, för mandatperioden 2016–2017
• Chefredaktör Mikael Pentikäinen, för mandatperioden 2016–2017
• Verkställande direktör Markku Holm, för mandatperioden 2016–2017
• Verkställande direktör Maria Hanho, för mandatperioden 2016–2017
• Personaldirektör Johanna Heikkilä, för mandatperioden 2016–2017
• Verkställande direktör Olavi Kaukonen, för mandatperioden 2016–2017
• Verkställande direktör Tapio Kuittinen, för mandatperioden 2016–2017
• Verkställande direktör Timo Mäki-Ullakko, för mandatperioden 2016–2018
• Verkställande direktör Kyösti Pöyry, för mandatperioden 2016–2018
• Ekonomidirektör Maija Hjelt, för mandatperioden 2016–2018
• Ekonomidirektör Kalle Kujanpää, för mandatperioden 2016–2018
• CFO Timo Lehtinen, för mandatperioden 2016–2018
• Verkställande direktör Timo Lepistö, för mandatperioden 2016–2018
• Verkställande direktör Sauli Huikuri, för mandatperioden 2016–2018
• Styrelseledamot Kustaa Piha, för mandatperioden 2016–2019
• Verkställande direktör Esko Jääskeläinen, för mandatperioden 2016–2019
• Verkställande direktör Janne Ylinen, för mandatperioden 2016–2019
• Vice verkställande direktör Antti Ylikorkala, för mandatperioden 2016–2019
• Verkställande direktör Katariina Poskiparta, för mandatperioden 2016–2019
• Ekonomidirektör Ansu Saarela, för mandatperioden 2016–2019
• Verksamhetsledare Antti Sahi, för mandatperioden 2016–2019
• Koncernchef Paula Salastie, för mandatperioden 2016–2019

8. Beslut om arvoden och grunderna för ersättningen av resekostnaderna till revisorer

Styrelsen föreslår på revisionsutskottets förslag att revisionsarvode betalas enligt en faktura som bolaget godkänner och att det till revisorerna inte betalas särskilt dagtraktamente eller ersättning för resekostnader.

9. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

Styrelsen föreslår på revisionsutskottets förslag att det som bolagets revisor väljs en revisionssammanslutning och att det inte väljs någon revisorssuppleant.

10. Val av revisor

Styrelsen föreslår på förslag av revisionsutskottet att till revisor väljs revisorssammanslutningen Ernst & Young Oy, som har meddelat att CGR Ulla Nykky fungerar som huvudansvarig revisor.

B. Bolagsstämmohandlingar

Bolagsstämmans föredragningslista, kopior av bokslutshandlingarna och de förslag till beslut som presenterats för bolagsstämman finns från och med den 6 april 2016 till påseende på bolagets huvudkontor, Norrskensvägen 7, 02100 Esbo. Kopior av handlingarna skickas på begäran till delägarna.

Denna kallelse till bolagsstämma samt annan information om bolagsstämman och bokslutet finns på Elos webbplats www.elo.fi.

Arbetsordning (pdf) >

Bokslut 2015 >Bolagsordning >


C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har bolagets delägare. Beslutanderätt på bolagsstämman utövas av bolagets delägare. Den som har beslutanderätt vid bolagsstämman får utöva sin rätt via ett ombud.

Delägare i bolaget är enligt 5 § i bolagsordningen:
1) försäkringstagare som har ett gällande försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare i bolaget
2) försäkringstagare som har ett gällande försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare i bolaget
3) de försäkrade i varje enskild försäkring tillsammans, vilka omfattas av ett gällande försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare i försäkringsgivarens bolag.

Enligt 19 § i bolagsordningen har de delägare som nämns i 5 § 1 mom. 1 och 2 punkten i bolagsordningen samt den representant för de försäkrade som nämns i 5 § 1 mom. 3 punkten rösträtt på bolagsstämman. Representanten får endast företräda en försäkringstagare eller de försäkrade i en sådan koncern som nämns i bolagsordningen och i egenskap av försäkrad ska representanten omfattas av en av de försäkringar enligt lagen om pension för arbetstagare som han eller hon företräder.

När det gäller valet av representant för de försäkrade fastställs i 19 § i bolagsordningen följande:

Beslut om val av representant och huruvida det i enlighet med 19 § 2 mom. i bolagsordningen ska väljas en eller flera representanter, samt beslut om vilka försäkringar som representanterna företräder, fattas av de företrädare för personalen som avses i lagen om samarbete inom företag och i fråga om en sådan koncern som nämns ovan de företrädare för personalen som valts för koncernsamarbete som avses i nämnda lag. Om försäkringstagaren inte har nämnda företrädare för personalen, förrättas ovan nämnda val av de försäkrade som omfattas av varje enskild försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare på ett gemensamt möte för varje enskild försäkring eller, om försäkringstagaren har flera försäkringar enligt lagen om pension för arbetstagare i bolaget, av de försäkrade som omfattas av dessa försäkringar på ett gemensamt möte.

Valet av representant bekräftas i en handling som undertecknas av ordföranden på det möte där valet förrättas Handlingen fungerar som representantens fullmakt på bolagsstämman. Av handlingen ska den försäkring eller de försäkringar framgå som omfattar de försäkrade vilka ombudet representerar.

2. Rösträtt

Röstetalet för varje försäkring är en (1) röst per varje försäkringsavgift på fulla hundra (100) euro som betalats under det föregående kalenderåret. Försäkringens röstetal är emellertid minst två (2) röster. Röstetalet för en försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare, eller om försäkringstagaren har flera försäkringar enligt lagen om pension för arbetstagare i bolaget, röstetalen för dessa, delas mellan försäkringstagaren och de försäkrades representant i det förhållande som den genomsnittliga avgiftsprocenten enligt lagen om pension för arbetstagare utvisar för arbetsgivaren och arbetstagaren. De röstetal som erhållits på detta sätt avrundas uppåt till följande hela tal. Om röstetalet för en försäkring är två (2) röster, tillhör den ena rösten försäkringstagaren och den andra representanten för de försäkrade.

På bolagsstämman får var och en för egen räkning eller som ombud för någon annan rösta med högst en tiondel av det vid stämman företrädda röstetalet.

3. Anmälan

Delägare och ovan nämnda representant för de försäkrade som önskar delta i bolagsstämman ska meddela bolaget sitt deltagande senast den 14 april 2016 kl. 16.00. Anmälan kan göras:
• per brev till Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo / Eveliina Nikulainen, 00041 ELO
• per e-post till eveliina.nikulainen@elo.fi
• under arbetstid per telefon till 020 703 5464.

Anmälan ska vara bolaget till handa innan förhandsanmälningstiden går ut.

Eventuella fullmakter och handlingar som styrker valet av representant för de försäkrade ska inlämnas till bolaget i samband med förhandsanmälan.

Granskningen av fullmakter börjar på mötesplatsen kl. 14.30.


Esbo den 14 mars 2016

ÖMSESIDIGA ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAGET ELO
STYRELSEN

Sök efter artiklar och nyheter