Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Krävande början på år 2016 för placerarna världen över

Elos delårsrapport 1.1−31.3.2016:

  • Elos placeringsintäkter för perioden 1.1–31.3.2016 var -0,4 procent.
  • Placeringstillgångarnas värde uppgick vid utgången av mars till 20,7 miljarder euro.
  • Solvensen var fortsättningsvis på betryggande nivå. Solvensnivån var 22,6 procent av ansvarsskulden och solvenskapitalet var 2,0-faldigt i förhållande till solvensgränsen.

Placeringsåret 2016 började i en mycket negativ stämning genast från början av januari. Den ekonomiska tillväxten verkade sakta av tvärtemot förväntningarna överallt. Särskilt huvudbry orsakade den ekonomiska utvecklingen i Kina, den svaga banksektorn i Europa och prisfallet på olja. Placerarna försökte undvika att ta risker, vilket ledde till en kraftig nedgång på aktiemarknaden i hela världen fram till mitten av februari. Centralbankerna på de olika kontinenterna fortsatte sin stimulerande penningpolitik och mot slutet av februari började aktiemarknaden att återhämta sig.

Världsekonomins tillväxt stöder sig på konsumtionsefterfrågan

Den svaga globala tillväxten i början av året syntes speciellt i form av en sjunkande industriproduktion. Oroligheterna på kapital- och valutamarknaden i Kina försämrade situationen. Den internationella handeln uppvisar just ingen tillväxt och investeringsviljan inom industrin har redan länge varit så pass svag i hela världen, att den t.o.m. försvagar den framtida tillväxtnivån.

Den privata konsumtionsefterfrågan har emellertid bidragit till att hålla den globala tillväxten på en skälig nivå bl.a. på grund av det låga energipriset. Förväntningarna på den globala tillväxten innevarande år har klart sjunkit från årets början speciellt som en följd av den försvagade tillväxten i USA oh Japan. Tillväxtförväntningarna i Europa har hållit bäst, men är fortfarande på en tämligen låg nivå på cirka 1,5 procent.

Inflationsförväntningarna är fortfarande historiskt låga. USA uppvisar en något högre inflation än de övriga ekonomiområdena. I Japan har det t.o.m. åter uppstått rädsla för deflation. Inom euro-området var inflationsförväntningarna redan för det femte året i följd under den nivå på 2 procent som ECB eftersträvar och den långsiktiga årliga inflationsförväntningen är under en procent. På grund av skillnaderna i inflationsutsikterna håller centralbankernas policyer på att gå i sär. Den amerikanska centralbanken Fed har redan vidtagit stramare penningpolitiska åtgärder, medan de övriga bankerna i huvudsak ännu ökar stimuleringen. Detta skapar osäkerhet på placeringsmarknaden.

Ränteplaceringar och fastigheter avkastade positivt

Trots de kraftiga kursfluktuationerna och den svaga avkastningen på noterade aktier blev totalavkastningen på Elos placeringar för det första kvartalet endast svagt negativ, -0,4 procent.

– I början av året förekom det kraftiga rörelser på aktiemarknaden inom nästan alla tillgångsslag. Räntorna på statslån sjönk klart inom euroområdet och i USA, vilket höjde Elos ränteintäkter, berättar Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

Förväntningarna på att Fed skulle höja styrräntan mot slutet av året minskade klart. Samtidigt försvagades den amerikanska dollarn gentemot nästan alla andra valutor och euron stärktes med cirka fem procent i förhållande till dollarn. Elos ränteplaceringar avkastade 1,5 procent från början av året.

I början av året var handeln på masslånemarknaden för företag mycket anspråkslös och kreditmarginalerna på de masskuldebrevslån som företagen betalade ökade klart. Situationen förändrades emellertid avsevärt mot det positivare då ECB i mars meddelade om sitt stödprogram för köp av masskuldebrevslån för företag. Elo utökade andelen placeringar förknippade med kreditrisk under årets första kvartal. Avkastningen på placeringar förknippade med kreditrisk var 1,9 procent.

– Då det gäller Elos övriga placeringar var året relativt jämnt, och de snabba kursförändringarna på noterade aktier inverkade inte på avkastningarna. Livligast var omsättningen av fastighetsplaceringar, i fråga om vilka vi sålde 10 objekt för nästan 200 miljoner euro till utländska fonder. Elos fastighetsplaceringar avkastade 1,6 procent, berättar Hanna Hiidenpalo.

Något piggare framtidsutsikter, men förväntningarna på den ekonomiska tillväxten är fortfarande låga

– De ekonomiska utsikterna för slutåret ser för närvarande bättre ut än under den svaga stämningen i början av året. Finlands ekonomiska utveckling verkar äntligen ha nått sin botten, och under slutåret förväntar vi oss redan en begynnande tillväxt, bedömer Elos verkställande direktör Satu Huber.

En ljuspunkt i hela den globala situationen är bland annat Kina, som verkar ha lyckats stabilisera sin ekonomiska situation åtminstone tillsvidare. Utsikterna inom industrin, som man noggrant följer upp, har förbättrats under den senaste tiden med undantag för Japan och konsumenternas förtroende är fortfarande på en tämligen god nivå. De risker som är förknippade med de ekonomiska utsikterna och placeringsmarknaden inom en nära framtid ansluter sig fortfarande bland annat till oljepriset och priserna på andra råvaror samt till tillväxtekonomiernas instabilitet, de isärgående centralbankspolicyerna och till folkomröstningen om EU i Storbritannien.

Det låga oljepriset och de omfattande stimuleringsåtgärderna inom penningpolitiken stöder den ekonomiska tillväxten, men på grund av strukturella orsaker, såsom skuldsättning, överkapacitet, demografitrender och stora teknologiska förändringar torde den globala ekonomiska tillväxten även som bäst endast bli runt cirka 3 procent.

Elos delårsrapport 1.1–31.3.2016 (pdf) >

Närmare upplysningar:

Verkställande direktör Satu Huber, tfn 020 703 5811
Placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668
Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134

Sök efter artiklar och nyheter